Upphävd författning

Förordning (2006:7) om statsbidrag för särskilda insatser för ungdomar

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2006-01-12
Ändring införd
SFS 2006:7 i lydelse enligt SFS 2007:124
Ikraft
2006-02-21
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Syftet med statsbidraget

1 §  Statsbidrag får ges enligt bestämmelserna i denna förordning för stöd dels till förebyggande och främjande verksamheter i syfte att minska risken för ungdomar att hamna i kriminalitet, missbruk eller socialt utanförskap, dels till utvecklingen av drogfria mötesplatser för ungdomar.

Villkor för statsbidrag

2 §  Statsbidrag ges under perioden den 1 januari 2006-31 december 2007 i mån av tillgång på medel. Förordning (2007:124).

3 §  Statsbidrag enligt denna förordning får ges för verksamhet som bedrivs för ungdomar i ett socialt utsatt område eller i ett område där det finns risk att ungdomar hamnar i ett socialt utanförskap, om bidraget används till

 1. kvalitetsutveckling av förebyggande och främjande ungdomsverksamhet eller kompetensutveckling för de yrkesgrupper som arbetar med sådan verksamhet,
 2. utveckling av drogfria mötesplatser för ungdomar, eller
 3. ideella föreningars verksamhet för ungdomar.

[S2]Bidrag enligt första stycket 1 och 2 får ges såväl till kommuner och kommunalförbund som ideella föreningar. Bidrag enligt första stycket 3 får ges till ideella föreningar som kan uppvisa goda resultat av förebyggande och främjande verksamhet för ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet, missbruk eller socialt utanförskap.

Fördelningsgrunder

4 §  Vid fördelning av statsbidrag enligt 3 § skall det fästas särskild vikt vid om verksamheten innebär lokal samverkan mellan kommuner, stadsdelar, kommunalförbund, föreningsliv och andra aktörer inom ungdomsverksamhet samt om verksamheten är avsedd att pågå under minst ett år. Bidrag får lämnas för såväl nya som pågående verksamheter.

5 §  Vid fördelningen av statsbidrag enligt 3 § första stycket 1 skall det fästas särskild vikt vid om verksamheten

 • gör samverkan mellan de yrkesgrupper som möts i förebyggande och främjande ungdomsarbete möjlig,
 • utvecklar nya arbetsformer och arbetsmetoder för den förebyggande och främjande ungdomsverksamheten, eller
 • tillämpar nya eller vidareutvecklade metoder för att ta till vara ungdomars perspektiv inom det förebyggande och främjande ungdomsarbetet.

6 §  Vid fördelningen av statsbidrag enligt 3 § första stycket 2 skall det fästas särskild vikt vid om verksamheten

 • avser utveckling av drogfria mötesplatser för åldersgruppen 15-20 år,
 • etableras i befintliga lokaler eller utvecklar nya sätt att använda dessa lokaler,
 • avser erfarenhetsspridning av nya arbetssätt och arbetsformer,
 • tar särskild hänsyn till ungas behov, eller
 • har startats efter initiativ av ungdomar eller om ungdomar själva är aktiva i utformningen av verksamheten.

7 §  Vid fördelningen av statsbidrag enligt 3 § första stycket 3 skall det fästas särskild vikt vid att bidraget avser att stödja framgångsrika verksamheter för att stärka dessa verksamheters utveckling och uppföljning. Vid fördelningen skall även fästas särskild vikt vid om verksamheten har startats efter initiativ av ungdomar eller om ungdomar själva är aktiva i utformningen av verksamheten.

[S2]Bidrag enligt 3 § första stycket 3 får även ges för erfarenhetsspridning av metoder och arbetssätt.

Ansökan m.m.

8 §  Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Ungdomsstyrelsen.

9 §  Ungdomsstyrelsen får meddela föreskrifter om när en ansökan om statsbidrag senast skall ha kommit in.

10 §  Ansökan om statsbidrag skall göras skriftligen på blankett som Ungdomsstyrelsen tillhandahåller. Ansökan skall vara egenhändigt undertecknad av behörig företrädare för den kommun, det kommunalförbund eller den ideella förening som ansöker om bidrag.

11 §  En ansökan skall innehålla en beskrivning av den verksamhet som statsbidrag söks för och en beskrivning av hur denna verksamhet kan bidra till att minska risken för att ungdomar hamnar i kriminalitet, missbruk eller socialt utanförskap eller bidra till utvecklingen av drogfria mötesplatser för ungdomar. Ansökan skall även innehålla en beskrivning av de konsekvenser verksamheten får för jämställdheten mellan könen.

12 §  En ansökan om bidrag från en ideell förening skall även innehålla

 1. den ansökande föreningens stadgar,
 2. handlingar som visar vem eller vilka som får företräda föreningen,
 3. verksamhetsberättelse från det senaste verksamhetsåret,
 4. underlag som uppvisar resultat från förebyggande och främjande verksamhet för ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet, missbruk eller socialt utanförskap, och
 5. uppgift om sökanden har ansökt om eller beviljats annan finansiering för den verksamhet som föreningen söker stöd för och i sådant fall vilket belopp som ansökan avser eller som har beviljats.

13 §  En sökande är skyldig att lämna Ungdomsstyrelsen också andra handlingar och uppgifter som myndigheten begär för prövning av ansökan.

14 §  Om den som ansöker om statsbidrag enligt denna förordning inte lämnar de handlingar och uppgifter som anges i 10-13 §§, skall sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid.

Beslut om statsbidrag

15 §  Beslut om statsbidrag skall avse en viss tidsperiod. I beslutet skall det anges för vilken tidsperiod och för vilket ändamål bidraget beviljas.

[S2]Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor.

Redovisning

16 §  Den som har tagit emot statsbidrag är skyldig att redovisa för Ungdomsstyrelsen hur de utbetalda medlen har använts senast två månader efter det att bidragsperioden har avslutats. Om verksamheten har slutförts skall en slutredovisning ges in senast en månad efter det att verksamheten har avslutats. Redovisningen skall lämnas på en särskild blankett som Ungdomsstyrelsen tillhandahåller. Redovisningen skall innehålla en ekonomisk redovisning, en redogörelse för vad medlen har använts till samt en redogörelse för de resultat som har uppnåtts och hur de förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

[S2]Mottagarens revisor eller, om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, en auktoriserad eller godkänd revisor, skall intyga att redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt att tillämpliga föreskrifter och villkor har följts.

17 §  Den som har tagit emot statsbidrag är även skyldig att, på begäran av Ungdomsstyrelsen, lämna myndigheten det underlag som behövs för granskningen av redovisningen.

18 §  Ungdomsstyrelsen skall senast den 1 november 2006 lämna regeringen en ekonomisk redovisning. Av redovisningen skall det framgå vilka som har fått statsbidrag, med hur stort belopp och för vilka ändamål.

19 §  Ungdomsstyrelsen skall senast den 3 november 2008 lämna regeringen en samlad ekonomisk redovisning. Av redovisningen skall det framgå vilka som har fått statsbidrag, med hur stort belopp och för vilka ändamål. Redovisningen skall även innehålla en sammanfattande redogörelse för vad statsbidraget har använts till och en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med statsbidraget.

Utbetalning

20 §  Ett beviljat statsbidrag betalas ut vid ett tillfälle under bidragsperioden. Om bidraget uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall dock bidraget betalas ut vid två tillfällen.

[S2]Ungdomsstyrelsen får besluta att ett beviljat bidrag inte skall betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av oriktiga uppgifter.

[S3]Om någon sådan omständighet som anges i 21 § kommer fram före det andra utbetalningstillfället får Ungdomsstyrelsen besluta att inte betala ut det resterande bidraget.

Återbetalning

21 §  Ungdomsstyrelsen får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag

 1. om mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. om statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. om statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats,
 4. om den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådana handlingar och underlag som avses i 16 och 17 §§, eller
 5. om villkor i beslutet inte har följts.

Överklagande

22 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2006:7) om statsbidrag för särskilda insatser för ungdomar

Ikraftträder
2006-02-21

Förordning (2007:124) om ändring i förordningen (2006:7) om statsbidrag för särskilda insatser för ungdomar

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-06-01

Förordning (2014:254) om upphävande av förordningen (2006:7) om statsbidrag för särskilda insatser för ungdomar

Omfattning
upph.