Upphävd författning

Förordning (2006:853) med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006:853
Ikraft
2006-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag har till uppgift att pröva överklaganden av domstols beslut om entledigande och avstängning av nämndemän i enlighet med 4 kap. 8 b § rättegångsbalken och 23 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

Sammansättning

2 §  Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra ledamöter. För varje annan ledamot än ordföranden och vice ordföranden finns en ersättare.

[S2]Ordföranden och vice ordföranden skall vara eller ha varit ordinarie domare.

Organisation

3 §  Hos nämnden tjänstgör en sekreterare.

[S2]Nämnden har sitt kansli hos Kammarrätten i Sundsvall. Kammarrätten utför nämndens kansligöromål.

Ärendenas handläggning

4 §  Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och tre andra ledamöter är närvarande.

[S2]Ordföranden eller vice ordföranden får besluta om avskrivning av ärenden efter återkallelse.

5 §  Ärendena avgörs efter föredragning vid sammanträde. Föredragningen utförs av sekreteraren eller av en särskilt förordnad föredragande.

[S2]Om ett ärende är så brådskande att det inte kan avgöras vid ett sammanträde får det avgöras efter kontakter mellan ordföranden eller vice ordföranden och så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde.

6 §  Ordföranden, vice ordföranden eller sekreteraren får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar.

7 §  Nämnden får ge dem som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle att närvara vid ett sammanträde.

[S2]Den som varit närvarande har rätt att av allmänna medel få skälig ersättning för sina inställelsekostnader.

Förordnanden

8 §  Ledamöterna, ersättarna och sekreteraren förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Ändringar

Förordning (2006:853) med instruktion för Överåklagarnämnden för nämndemannauppdrag

Ikraftträder
2006-07-01

Ändring, SFS 2007:1081

Omfattning
upph.