Upphävd författning

Förordning (2007:1019) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1019 i lydelse enligt SFS 2010:1376
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1996:571) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd prövar ärenden enligt 8 kap.112 §§patientsäkerhetslagen (2010:659).

[S2]Myndigheten ska medverka till att stärka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården. Förordning (2010:1376).

2 §  Myndigheten ska informera Socialstyrelsen om ärenden och beslut som det kan vara av betydelse för Socialstyrelsen att ha kännedom om.

Ledning

3 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

4 §  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Ansvarsnämnden.

[S2]Ansvarsnämnden har till uppgift att enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) pröva ärenden om

 1. prövotid,
 2. återkallelse av legitimation och annan behörighet,
 3. begränsning av förskrivningsrätt, och
 4. ny legitimation och behörighet. Förordning (2010:1376).

5 §  Ansvarsnämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 §  Generaldirektören är myndighetschef och ordförande i Ansvarsnämnden.

7 §  I 9 kap. 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659) finns bestämmelser om ordförande och ledamöter i ansvarsnämnden.

[S2]Av ansvarsnämndens ledamöter utses

 1. en efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting,
 2. en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,
 3. en efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation,
 4. en efter förslag av Sveriges akademikers centralorganisation, och
 5. de fyra återstående ledamöterna bland personer som kan anses särskilt företräda allmänhetens intresse.

[S3]Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna.

[S4]Har förslag till ledamot eller ersättare inte lämnats, ska tillräckligt antal ledamöter och ersättare ändå utses. Förordning (2010:1376).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1019) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:1376) om ändring i förordningen (2007:1019) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. För ärenden om disciplinpåföljd som har återförvisats till myndigheten från domstol gäller fortfarande 1 § första stycket och 4 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 1, 4, 7 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Ändring, SFS 2011:582

Omfattning
upph.