Upphävd författning

Förordning (2007:1029) med instruktion för Statens järnvägar

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1029 i lydelse enligt SFS 2010:1835
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2006:172) med instruktion för Statens järnvägar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens järnvägar är ett affärsverk som ska

  1. förvalta egendom och avveckla verksamhet som före utgången av år 2000 ingick i Statens järnvägars verksamhet och som inte överförts till bolag eller annan myndighet,
  2. förvalta ingångna leasingåtaganden med inriktningen att avveckla dessa, men får ingå nya åtaganden om det är nödvändigt för förvaltningen av existerande leasingåtaganden,
  3. förvalta och hyra ut järnvägsfordon till järnvägsföretag med vilka staten ingår trafikeringsavtal, samt, efter att ha hört Trafikverket, även till andra järnvägsföretag.

[S2]Statens järnvägar ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om viktigare förändringar i ingångna leasingåtaganden och senast den 1 mars varje år lämna en detaljerad redogörelse för hanteringen och omfattningen av ingångna leasingåtaganden. Förordning (2010:1835).

Ledning

2 §  Statens järnvägar leds av en styrelse.

3 §  Styrelsen ska bestå av högst sex ledamöter.

4 §  Styrelsen ska särskilt

  1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen,
  2. se till att regeringen får de underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika delar, och
  3. svara för att organisation och rutiner utformas så att en tillförlitlig redovisning främjas och förvaltade tillgångar skyddas.

Redovisning och medelsförvaltning

5 §  Om inte regeringen beslutar något annat, ska Statens järnvägar uppbära och redovisa sina inkomster samt med dessa inkomster och de medel som i övrigt står till förfogande betala verkets utgifter.

Ärendenas handläggning

6 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många andra ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska snarast anmälas för styrelsen, dock senast vid nästa sammanträde.

7 §  Ärenden som handläggs av någon annan tjänsteman vid Statens järnvägar än generaldirektören avgörs efter föredragning.

[S2]I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det medges att ärenden som avgörs av någon annan tjänsteman än generaldirektören inte behöver föredras.

[S3]Generaldirektören får utan föredragning fatta beslut som inte kan skjutas upp till dess att ärendet hunnit föredras.

8 §  I arbetsordningen eller i särskilda beslut ska det bestämmas vem som får begära förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden.

Anställningar

9 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Undantag från myndighetsförordningen

10 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Statens järnvägar:

[S2]12 § om beslutförhet vid brådskande styrelseärenden,

[S3]20 § om ärendens avgörande efter föredragning,

[S4]24 § om att myndighetschefen ska ha en ställföreträdare, och

[S5]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:1029) med instruktion för Statens järnvägar

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1339) om ändring i förordningen (2007:1029) med instruktion för Statens järnvägar

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1835) om ändring i förordningen (2007:1029) med instruktion för Statens järnvägar

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:789) om upphävande av förordningen (2007:1029) med instruktion för Statens järnvägar

Omfattning
upph.