Upphävd författning

Förordning (2007:1034) med instruktion för Handikappombudsmannen

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1034 i lydelse enligt SFS 2008:634
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Handikappombudsmannen har de uppgifter som anges i lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen.

[S2]Handikappombudsmannen ska verka för att ge personer med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande genom att

  • förebygga och bekämpa diskriminering,
  • identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhällslivet, och
  • undanröja hinder för jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionshinder.

2 §  Handikappombudsmannen ska särskilt

  • upprätthålla kontakter såväl med funktionshindrade personer som med organisationer, företag, universitet, högskolor, skolor och andra verksamheter som regleras i skollagen (1985:1100), landsting, kommuner, övriga ombudsmän mot diskriminering, barn- och elevombudet inom Statens skolinspektion, organisationer på arbetsmarknaden samt andra myndigheter och aktörer vars verksamhet rör ombudsmannens verksamhet,
  • långsiktigt följa den internationella utvecklingen inom ansvarsområdet, och
  • genom upplysnings- och informationsverksamhet eller andra opinionsbildande insatser förmedla den samlade kunskap ombudsmannen får genom sitt bevaknings- och uppföljningsarbete. Förordning (2008:634)

3 §  Handikappombudsmannen ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning redovisa resultatet fördelat på kvinnor och män.

Ledning

4 §  Handikappombudsmannen leds av en myndighetschef.

5 §  Enligt 5 § lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen biträds ombudsmannen av ett särskilt råd. Rådet består av ombudsmannen, som är ordförande, och högst femton andra ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 §  Ombudsmannen är myndighetschef.

Ärendenas handläggning

7 §  Ett vitesföreläggande enligt 19 § lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder ska delges arbetsgivaren.

[S2]Ett vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Undantag från myndighetsförordningen

8 §  7 § myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Handikappombudsmannen.

Ändringar

Förordning (2007:1034) med instruktion för Handikappombudsmannen

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:634) om ändring i förordningen (2007:1034) med instruktion för Handikappombudsmannen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-10-01

Ändring, SFS 2008:1401

Omfattning
upph.