Upphävd författning

Lag (1994:749) om Handikappombudsmannen

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:749 i lydelse enligt SFS 2006:70
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Handikappombudsmannen har till uppgift att bevaka frågor som angår funktionshindrade personers rättigheter och intressen. Målet för ombudsmannens verksamhet skall vara att personer med funktionshinder ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor.

[S2]Handikappombudsmannens verksamhet skall avse uppföljning och utvärdering i frågor som anges i första stycket.

[S3]Handikappombudsmannen skall enligt lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever se till att lagarna följs och äger även rätt att för en enskild föra talan i tvister angående tillämpningen av lagarna. Lag (2006:70).

Prop. 2002/03:65: Ändringen innebär en erinran om att Handikappombudsmannen dels skall se till att även den nya lagen om förbud mot diskriminering följs, dels äger rätt att för en enskild som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier föra talan i tvister angående tillämpningen av även den lagen.

Prop. 2005/06:38: Hänvisningen till lagen (2006:000) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever innebär en erinran om att Handikappombudsmannen skall ombesörja att också den lagen följs. Vidare innebär hänvisningen att ombudsmannen har rätt att föra talan för ett barn eller en elev i tvister angående tillämpningen av lagen.

Ändringen behandlas i avsnitt ...

2 §  Handikappombudsmannen skall verka för att brister i lagar och andra författningar i fråga om personer med funktionshinder avhjälps.

3 §  Handikappombudsmannen skall när det behövs ta initiativ till överläggningar med myndigheter, företag, organisationer och andra i syfte att motverka att personer missgynnas eller på annat sätt utsätts för orättvis eller kränkande behandling på grund av funktionshinder.

[S2]Handikappombudsmannen skall även genom informationsverksamhet och på annat liknande sätt verka för att ingen missgynnas eller på annat sätt utsätts för orättvis eller kränkande behandling på grund av funktionshinder.

4 §  Myndigheter, landsting och kommuner som har skyldighet att fullgöra uppgifter som rör personer med funktionshinder, skall på Handikappombudsmannens uppmaning lämna uppgifter till ombudsmannen om sin verksamhet. De är också skyldiga att på ombudsmannens uppmaning komma till överläggningar med denne.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller också den som enligt 11 kap. 6 § tredje stycket regeringsformen anförtrotts förvaltningsuppgift som rör personer med funktionshinder eller som fått bidrag av staten, landsting eller kommun med skyldighet att främja funktionshindrades intressen.

5 §  Handikappombudsmannen biträds av ett särskilt råd. Ombudsmannen är rådets ordförande och leder dess verksamhet. Regeringen utser ombudsmannen och rådets övriga ledamöter för en bestämd tid.

Ändringar

Lag (1994:749) om Handikappombudsmannen

    Förarbeten
    Rskr. 1993/94:397, Prop. 1993/94:219, Bet. 1993/94:SoU27
    Ikraftträder
    1994-07-01

Lag (1999:143) om ändring i lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen

Förarbeten
Rskr. 1998/99:140, Prop. 1997/98:179, Bet. 1998/99:AU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-05-01

Lag (2001:1287) om ändring i lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen

Förarbeten
Rskr. 2001/02:101, Prop. 2001/02:27, Bet. 2001/02:UbU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-03-01

Lag (2003:314) om ändring i lagen (1994:749) om handikappombudsmannen

Förarbeten
Rskr. 2002/03:207, Prop. 2002/03:65, Bet. 2002/03:AU7
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2006:70) om ändring i lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen

Förarbeten
Rskr. 2005/06:149, Prop. 2005/06:38, Bet. 2005/06:UbU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-04-01

Ändring, SFS 2008:568

Omfattning
upph.