Upphävd författning

Förordning (2007:1035) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen

Version: 2007:1035

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1035
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Jämställdhetsombudsmannen har de uppgifter som anges i jämställdhetslagen (1991:433), lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever samt föräldraledighetslagen (1995:584).

2 §  Jämställdhetsombudsmannen ska särskilt

  • i första hand genom rådgivning och upplysning, överläggningar med enskilda parter och organisationer eller genom andra lämpliga åtgärder verka för att lagarnas föreskrifter frivilligt följs,
  • efter anmälan eller på eget initiativ ta upp ärenden om underlåtenhet av en arbetsgivare, ett universitet, en högskola eller en skola eller annan verksamhet som regleras i skollagen (1985:1100) att följa lagarnas föreskrifter om aktiva åtgärder och, när ombudsmannen finner att resultat inte kan nås genom en frivillig överenskommelse med en arbetsgivare, göra framställning om vitesföreläggande hos Jämställdhetsnämnden enligt 35 § jämställdhetslagen (1991:433),
  • i tvister enligt jämställdhetslagen (1991:433) på begäran hjälpa de arbetstagare och arbetssökande som inte företräds av en arbetstagarorganisation med de åtgärder som ombudsmannen anser motiverade samt föra talan i en tvist enligt 45 § nämnda lag,
  • i tvister enligt lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan på begäran hjälpa studenter och sökande med de åtgärder som ombudsmannen anser motiverade samt föra talan i en tvist enligt 17 § nämnda lag,
  • i tvister enligt lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering på begäran hjälpa enskilda med de åtgärder som ombudsmannen anser motiverade samt föra talan i en tvist enligt 20 § nämnda lag,
  • i tvister enligt lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever på begäran hjälpa barn och elever med de åtgärder som ombudsmannen anser motiverade samt föra talan i en tvist enligt 17 § nämnda lag,
  • informera allmänheten och på andra lämpliga sätt medverka i strävandena att främja jämställdhet i arbetslivet och på de andra områden som avses i lagen om förbud mot diskriminering, och
  • genom rådgivning och information verka för jämställdhet inom skolväsendet, högskolan, arbetsmarknadsutbildningen och andra utbildningsformer.

3 §  Jämställdhetsombudsmannen ska hjälpa Medlingsinstitutet med information inför institutets överläggningar med arbetsmarknadens parter om kommande och pågående avtalsförhandlingar. Informationen ska avse lönefrågor ur ett jämställdhetsperspektiv.

4 §  Jämställdhetsombudsmannen ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning redovisa resultatet fördelat på kvinnor och män.

5 §  Jämställdhetsombudsmannen ska inom ramen för återrapporteringen översiktligt redogöra för Jämställdhetsnämndens verksamhet och upprätta separat resultat- och balansräkning för denna.

Ledning

6 §  Jämställdhetsombudsmannen leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

7 §  Ombudsmannen är myndighetschef.

Ärendenas handläggning

8 §  Ett vitesföreläggande enligt 34 § jämställdhetslagen (1991:433) ska delges arbetsgivaren.

[S2]Ett vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

9 §  Jämställdhetsombudsmannen får bevilja den som på kallelse har inställt sig för att höras under utredningen av ett ärende skälig ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och uppehälle.

Ändringar

Förordning (2007:1035) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen

Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2008:1401

Omfattning
upph.