Förordning (2007:1069) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1069 i lydelse enligt SFS 2008:352
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2003:616) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 §  Det ska finnas regionala etikprövningsnämnder med uppgift att pröva ansökningar om etikprövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Nämnderna har även till uppgift att pröva vissa frågor enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Rådgivande yttrande

2 §  En regional etikprövningsnämnd får lämna rådgivande yttranden om forskning som avser människor enligt bestämmelserna i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Förordning (2008:352).

3 § Har upphävts genom förordning (2008:352).

Allmänt om organisationen

Regionala etikprövningsnämnder

4 §  De regionala etikprövningsnämnderna är:

[S2]Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg,

[S3]Regionala etikprövningsnämnden i Linköping,

[S4]Regionala etikprövningsnämnden i Lund,

[S5]Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm,

[S6]Regionala etikprövningsnämnden i Umeå, och

[S7]Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala.

Nämndernas uppbyggnad

5 §  En regional etikprövningsnämnd består av två eller flera avdelningar enligt bilagan till denna förordning. Det finns bestämmelser om avdelningarnas sammansättning i 25 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

[S2]Det ska finnas personliga ersättare för samtliga ledamöter i nämnden.

Ledning

6 §  En regional etikprövningsnämnd leds av ordförandena för nämndens avdelningar (nämndledningen). Nämndledningen ska utföra de uppgifter som enligt 3 § och 4 § 1-4 myndighetsförordningen (2007:515) ankommer på myndighetens ledning. Nämndledningen ska också fatta beslut om årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag samt andra beslut av större betydelse. Beslut i ärenden som anges i 1 och 2 §§ denna förordning ska dock fattas av en avdelning inom nämnden.

[S2]Regeringen utser en av avdelningsordförandena att vara ordförande för nämndledningen.

[S3]Om ett ärende som ska avgöras av nämndledningen är så brådskande att nämndledningen inte hinner sammanträda för att behandla det, får det avgöras av ordföranden för nämndledningen. Förordning (2008:352).

Organisation

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

7 §  De universitet som anges i 9 § ska lämna förslag till regeringen på ledamöter och ersättare med vetenskaplig kompetens för den regionala etikprövningsnämnd som universitetet ska fullgöra uppgifter för enligt samma bestämmelse. Innan förslag lämnas ska varje universitet samråda med lärosäten inom respektive nämnds upptagningsområde enligt bilaga 1 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

Ledamöter som företräder allmänna intressen

7 a §  De landsting som anges nedan ska lämna förslag till regeringen på ledamöter och ersättare som företräder allmänna intressen i respektive regional etikprövningsnämnd. Innan de lämnar förslag ska de samråda med andra landsting i de län som ingår i respektive nämnds upptagningsområde enligt bilaga 1 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

NämndLandsting
Regionala etikprövningsnämnden i GöteborgVästra Götalands läns landsting
Regionala etikprövningsnämnden i LinköpingÖstergötlands läns landsting
Regionala etikprövningsnämnden i LundSkåne läns landsting
Regionala etikprövningsnämnden i StockholmStockholms läns landsting
Regionala etikprövningsnämnden i UmeåVästerbottens läns landsting
Regionala etikprövningsnämnden i
UppsalaUppsala läns landsting
Förordning (2008:352).

Vetenskaplig sekreterare

8 §  För varje avdelning utser ordföranden en av ledamöterna att vara vetenskaplig sekreterare för avdelningen för en bestämd tid.

[S2]Den vetenskapliga sekreteraren ska förbereda ärendena inför avdelningens sammanträden samt bistå ordföranden och avdelningen i övrigt med vetenskaplig kompetens.

Kansligöromål m.m.

9 §  Följande universitet ska upplåta lokaler och svara för att kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande uppgifter utförs åt respektive nämnd.

NämndUniversitet
Regionala etikprövningsnämnden i GöteborgGöteborgs universitet
Regionala etikprövningsnämnden i LinköpingLinköpings universitet
Regionala etikprövningsnämnden i LundLunds universitet
Regionala etikprövningsnämnden i StockholmKarolinska institutet
Regionala etikprövningsnämnden i UmeåUmeå universitet
Regionala etikprövningsnämnden i UppsalaUppsala universitet

Ärendenas handläggning

Beslutförhet

10 §  I 26 och 27 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns det bestämmelser om när nämndernas avdelningar är beslutföra.

Föredragning

11 §  Ärendena avgörs efter föredragning. Ledamot i nämnden, ersättare i nämnden eller sådan personal vid ett universitet som utför uppgifter som anges i 9 § får vara föredragande i nämnden.

[S2]Ärenden som avses i 6 § tredje stycket får avgöras utan föredragning. Beslut i sådana ärenden ska anmälas vid nästa sammanträde med nämndledningen.

Etiska frågor av ny och principiell karaktär

12 §  När etiska frågor av ny och principiell karaktär handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

Särskild kompetens vid prövning av vissa ärenden

13 §  I ärenden om prövning av forskning som avser underåriga eller personer som avses i 20 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska det vid prövningen inom avdelningen finnas särskild kompetens eller ett särskilt inhämtat yttrande från en expert i frågan.

[S2]Den särskilda kompetens som avses i första stycket ska

  1. vid avdelningar som prövar ansökningar som gäller medicinsk forskning avse kompetens inom barnmedicin, psykiatri eller geriatrik, och
  2. vid avdelningar som prövar ansökningar som gäller övrig forskning avse kompetens inom sådan forskning som är aktuell i ärendet.

Överlämnande av vissa ärenden

14 §  Överlämnande enligt 27 § tredje stycket lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska ske i särskilt beslut. Beslut som fattas med stöd av ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde.

15 § Har upphävts genom förordning (2008:352).

Undantag från myndighetsförordningen

16 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på de regionala etikprövningsnämnderna:

[S2]2 § om myndighetens ledning,

[S3]4 § 5 om ledningens ansvar,

[S4]5 § om delegering,

[S5]14 § om nämndens sammansättning,

[S6]15 och 16 §§ om beslutförhet, och

[S7]27 § om rätt att företräda staten vid domstol.

17 § Har upphävts genom förordning (2008:352).

Bilaga

I denna bilaga anges vilka avdelningar som ska finnas inom de regionala etikprövningsnämnderna. Med medicinsk forskning avses även farmaci, klinisk psykologi, odontologi och vårdvetenskap.

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Två avdelningar som prövar ansökningar som gäller medicinsk forskning

En avdelning som prövar ansökningar som gäller övrig forskning

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

En avdelning som prövar ansökningar som gäller medicinsk forskning

En avdelning som prövar ansökningar som gäller övrig forskning

Regionala etikprövningsnämnden i Lund

Två avdelningar som prövar ansökningar som gäller medicinsk forskning

En avdelning som prövar ansökningar som gäller övrig forskning

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm

Fyra avdelningar som prövar ansökningar som gäller medicinsk forskning

En avdelning som prövar ansökningar som gäller övrig forskning

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå

En avdelning som prövar ansökningar som gäller medicinsk forskning

En avdelning som prövar ansökningar som gäller övrig forskning

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

Två avdelningar som prövar ansökningar som gäller medicinsk forskning

En avdelning som prövar ansökningar som gäller övrig forskning

Ändringar

Förordning (2007:1069) med instruktion för regionala etikprövningsnämnden

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:352) om ändring i förordningen (2007:1069) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder

Omfattning
upph. 3, 15, 17 §§, rubr. närmast före 15, 17 §§; ändr. 2, 6 §§; ny 7 a, rubr. närmast före 7 a §
Ikraftträder
2008-07-01