Förordning (2007:1072) med instruktion för Polarforskningssekretariatet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1072 i lydelse enligt SFS 2017:1271
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1998:414) med instruktion för Polarforskningssekretariatet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Polarforskningssekretariatet har till uppgift att främja förutsättningarna för och samordna svensk forskning och utveckling i polarområdena. Myndigheten ska när det gäller polarområdena

 1. bedriva långsiktig planering för forskning och utveckling,
 2. organisera och genomföra forskningsexpeditioner,
 3. fortlöpande följa nationell och internationell forskning och utveckling,
 4. främja ökad förståelse och förbättrat skydd för miljön,
 5. ansvara för infrastruktur för forskning,
 6. följa, främja och bistå med nödvändig expertis vid internationella förhandlingar, internationellt samarbete och samarbete inom Europeiska unionen,
 7. verka för att data från svensk forskning och relaterad verksamhet bevaras och tillhandahålls,
 8. främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom forskning, och
 9. ansvara för kommunikation om expeditionsverksamhet och forskning.

[S2]Myndigheten fullgör också uppgifter enligt lagen (2006:924) om Antarktis och förordningen (2006:1111) om Antarktis. Förordning (2010:360).

Samverkan

2 §  Myndigheten ska samverka med myndigheter och andra organ vars verksamhet har anknytning till forskning i polarområdena.

[S2]Myndigheten ska vid planering av forskning i polarområdena samverka med Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer.

[S3]Myndigheten ska i frågor med teknisk och industriell inriktning samverka med organisationer och företag som har kompetens och verksamhet i extremt klimat. Förordning (2010:360).

Ledning

3 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

4 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter.

Anställningar och uppdrag

5 §  Direktören är myndighetschef. Förordning (2017:1271).

Avgifter

5 a §  Myndigheten får ta ut avgifter för

 1. polarforskningsexpeditioner, och
 2. boendet för personal, studenter och gästforskare vid Abisko naturvetenskapliga station.

[S2]Myndigheten får ta ut avgifter med full kostnadstäckning för polarforskningsexpeditioner och upp till full kostnadstäckning för boendet för personal, studenter och gästforskare vid Abisko naturvetenskapliga station. Myndigheten får disponera intäkterna i verksamheten. Förordning (2014:49).

Undantag från myndighetsförordningen

6 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.

Ändringar

Förordning (2007:1072) med instruktion för Polarforskningssekretariatet

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:360) om ändring i förordningen (2007:1072) med instruktion för Polarforskningssekretariatet

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2014:49) om ändring i förordningen (2007:1072) med instruktion för Polarforskningssekretariatet

Omfattning
ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraftträder
2014-03-15

Förordning (2017:1271) om ändring i förordningen (2007:1072) med instruktion för Polarforskningssekretariatet

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-01-15