Upphävd författning

Förordning (2007:1099) om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1099 i lydelse enligt SFS 2010:633
Ikraft
2008-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om annonsering vid upphandling och säkerhetsanordningar för utrustning för elektronisk mottagning av vissa handlingar enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Förordningen innehåller även föreskrifter om innehållet i protokoll enligt lagen om offentlig upphandling.

Föreskrifter om annonsering

Obligatorisk och icke-obligatorisk annonsering av upphandlingar

2 §  En annons om upphandling enligt 7 kap., 13 kap.2 och 5 §§ och 14 kap. 5 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 7 kap. och 13 kap. 5 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska på snabbast lämpliga sätt sändas till Europeiska kommissionen för publicering. En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet får även offentliggöra upphandlingen på något annat sätt under förutsättning att bestämmelserna i 79 §§ följs. Förordning (2010:633).

Information om planerade upphandlingar (förhandsannonsering)

3 §  I en förhandsannons enligt 7 kap. 2 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 7 kap. 3 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska en upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet vid upphandling av varor ange det varuområde som avses genom en hänvisning till den CPV-nomenklatur som avses i 2 kap. 5 § lagen om offentlig upphandling och 2 kap. 5 § lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Vid upphandling av tjänster avses med tjänstekategorier de kategorier som anges i bilaga 2 (A-tjänster) till respektive lag.

4 §  En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet ska snarast möjligt efter varje budgetårs början skicka en förhandsannons enligt 7 kap. 2 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 7 kap. 3 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster som avser varor eller tjänster till Europeiska kommissionen för publicering.

[S2]En förhandsannons som avser byggentreprenader ska snarast möjligt skickas till kommissionen för publicering. Förordning (2010:633).

Förhandsannonsering på upphandlarprofil

5 §  En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet får i stället för åtgärderna enligt 4 § offentliggöra förhandsannonsen på myndighetens respektive enhetens upphandlarprofil. I sådant fall ska den upphandlande myndigheten respektive upphandlande enheten med elektroniska medel skicka ett meddelande om att offentliggörandet i stället görs på upphandlarprofilen till Europeiska kommissionen. Förhandsannonsen får inte offentliggöras på upphandlarprofilen innan meddelandet har skickats till kommissionen och den ska innehålla uppgift om vilken dag meddelandet skickades. Förordning (2010:633).

Utformning och offentliggörande av annonser

6 §  En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet får välja på vilket av Europeiska unionens språk en annons ska publiceras. Endast texten i den publicerade språkversionen ska gälla. Förordning (2010:633).

7 §  En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet får inte på egen hand publicera eller på något annat sätt offentliggöra innehållet i en annons innan den har skickats till Europeiska kommissionen.

[S2]Första stycket gäller inte efterannonsering enligt 7 kap. 3 § första stycket lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 7 kap. 6 § första stycket lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

[S3]En annons eller en förhandsannons som publiceras av den upphandlande myndigheten respektive upphandlande enheten på egen hand får inte innehålla någon ytterligare information än den som skickats till kommissionen eller offentliggjorts på upphandlarprofilen. Annonsen eller förhandsannonsen ska innehålla uppgift om vilken dag den skickades till kommissionen eller förhandsannonsen offentliggjorts på upphandlarprofilen. Förordning (2010:633).

8 §  En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet ska kunna visa vilken dag en annons enligt 7 § första stycket har skickats för publicering eller ett meddelande enligt 5 § har skickats till Europeiska kommissionen. Förordning (2010:633).

9 §  En annons eller ett meddelande som en upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet ska sända till Europeiska kommissionen ska ha det format som framgår av kommissionens förordning (EG) nr 1564/2005 av den 7 september 2005 om standardformulär för offentliggörande av meddelanden avseende offentlig upphandling. Även en förhandsannons som en upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet offentliggör på upphandlarprofilen och ett meddelande enligt 5 § om sådant offentliggörande ska ha detta format.

[S2]Vid förfarande enligt 8 kap. 8 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling ska en annons eller ett meddelande översändas antingen per telefax eller med elektroniska medel.

[S3]En annons eller ett meddelande enligt lagen om offentlig upphandling som skickas på något annat sätt utan hjälp av elektroniska medel ska begränsas till omkring 650 ord. Förordning (2010:633).

Annons om förhandsinsyn

9 a §  En annons om förhandsinsyn enligt 15 kap. 5 a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 15 kap. 5 a § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska innehålla

 1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn och kontaktuppgifter,
 2. föremålet för och värdet av kontraktet,
 3. namn och kontaktuppgifter avseende den eller de som tilldelats kontraktet,
 4. skälen till att upphandlingen inte har annonserats, och
 5. de upplysningar i övrigt som är relevanta. Förordning (2010:633).

Tilläggsannonsering

10 §  För större projekt får förhandsannonsering ske utan att information som har tagits in i en tidigare förhandsannons upprepas, om det tydligt anges att den nya annonsen är en tilläggsannons.

Uppgifter om kontrakt som avser forskning och utveckling vid annonsering om resultatet av en upphandling (efterannonsering)

11 §  Vid efterannonsering enligt 7 kap. 6 § första stycket lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster i fråga om tilldelning av ett tjänstekontrakt avseende forskning och utveckling och som enligt 4 kap. 2 § 2 samma lag görs utan föregående annonsering, får den upphandlande enheten i stället för uppgifter om tjänsternas art och mängd ange att kontraktet avser forsknings- och utvecklingstjänster.

[S2]Om den upphandlande enheten har tilldelat ett tjänstekontrakt som avser forskning och utveckling efter ett förhandlat förfarande med föregående annonsering och behöver begränsa uppgifterna om tjänsternas art och mängd med hänsyn till skyddet av affärshemligheter, ska uppgifterna vid efterannonsering dock vara minst lika utförliga som uppgifterna i annonsen om upphandlingen.

[S3]Om den upphandlande enheten använder ett kvalificeringssystem enligt 11 kap. 2 § lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska de uppgifter som lämnas om tilldelning av kontrakt som avser forskning och utveckling vara minst lika utförliga som beskrivningen av den kategori det hänvisas till i den förteckning över leverantörer som ska upprättas enligt 11 kap. 6 § samma lag.

Offentliggörande av annonser

12 §  En upphandlande enhet får begära att en annons som har skickats med telefax och som avser upphandling genom öppet, selektivt eller förhandlat förfarande, ska publiceras inom fem dagar efter det att annonsen skickades.

Föreskrifter om säkerhetsanordningar för utrustning för elektronisk mottagning av handlingar

13 §  Säkerhetsanordningarna enligt 9 kap. 3 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och 9 kap. 3 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska, utöver bestämmelserna i dessa paragrafer,

 1. göra det möjligt att få fram en exakt tidpunkt när handlingarna togs emot,
 2. inom rimliga gränser säkerställa att ingen har tillgång till de uppgifter som överförts elektroniskt innan angivna tidsfrister för olika åtgärder har löpt ut,
 3. säkerställa att det finns system som innebär att det går att få del av samtliga eller en del av de insända uppgifterna i en upphandling eller projekttävling bara om de personer som är behöriga agerar samtidigt, och
 4. säkerställa att insända uppgifter inte är tillgängliga förrän efter bestämt datum för att ta del av uppgifterna.

Föreskrifter om innehåll i protokoll enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

14 §  Protokoll ska utöver det som anges i 9 kap. 12 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling innehålla uppgifter om

 1. den upphandlande myndighetens namn och adress samt föremålet för och värdet av kontraktet eller ramavtalet,
 2. namnen på de utvalda anbudssökandena eller anbudsgivarna och skälen till att de valts,
 3. namnen på de anbudssökande eller anbudsgivare som inte godtagits och skälen till det,
 4. namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet, skälen till att hans eller hennes anbud valts och, om det är känt, uppgift om hur stor del av kontraktet eller ramavtalet som den utvalda anbudsgivaren avser att lägga ut på tredje man, och
 5. i förekommande fall, skälen till att den upphandlande myndigheten har beslutat att inte tilldela något kontrakt eller ramavtal.

Allmän förvaltningsdomstols underrättelseskyldighet

15 §  En allmän förvaltningsdomstol ska skicka en dom eller ett slutligt beslut i ett mål om överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster till Konkurrensverket. Förordning (2010:633).

Ändringar

Förordning (2007:1099) om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

CELEX-nr
32005R2083
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:633) om ändring i förordningen (2007:1099) om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§; nya 9 a, 15 §§, rubr. närmast före 9 a, 15 §§
CELEX-nr
32009R1150
Ikraftträder
2010-07-15

Ändring, SFS 2011:1040

Omfattning
upph.