Upphävd författning

Förordning (2007:1160) med instruktion för Rederinämnden

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1160 i lydelse enligt SFS 2008:1356
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1989:10) med instruktion för Rederinämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Rederinämnden har till uppgift att pröva frågor om statligt bidrag till svensk sjöfart.

2 §  Rederinämnden ska följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och genomföra en årlig utvärdering av effekterna av stödet till svensk sjöfart.

2 a §  Rederinämnden ska årligen rapportera hur kraven på försäkringar för ett fartyg och dess drift och utbildningsplatser ombord enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd uppfyllts. Förordning (2008:1356).

2 b §  Rederinämnden ska se till att de regelverk och rutiner nämnden disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för företag. Förordning (2008:1356).

Ledning

3 §  Rederinämnden leds av en nämnd.

4 §  Nämnden ska bestå av högst sju ledamöter.

Särskilda bestämmelser om beslutförhet

5 §  När ärenden av större vikt handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

6 §  När nämnden avgör ett ärende med stöd av 3 § förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd ska samtliga ledamöter vara närvarande.

Särskilda organ m.m.

7 §  Rederinämnden får inrätta en referensgrupp samt anlita experter, sakkunniga och annat biträde.

Redovisning

8 §  Rederinämnden behöver inte komma in med årsredovisning och delårsrapport enligt 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Nämnden ska i stället senast den sista mars varje år lämna en ekonomisk redovisning för verksamheten under senast utgångna verksamhetsår.

Undantag från myndighetsförordningen

9 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Rederinämnden:

[S2]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:1160) med instruktion för Rederinämnden

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1356) om ändring i förordningen (2007:1160) med instruktion för Rederinämnden

Omfattning
nya 2 a, 2 b §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1830) om upphävande av förordningen (2007:1160) med instruktion för Rederinämnden

Omfattning
upph.