Inaktuell version

Förordning (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Version: 2009:1449

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2009:1449
Upphäver
Förordning (1995:589) med instruktion för Sjöfartsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Uppgifter

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

1 §  Sjöfartsverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verket ska i sitt arbete ha ett trafikslagsövergripande synsätt. Förordning (2009:1449).

2 §  Sjöfartsverkets huvuduppgifter är att

 1. tillhandahålla lotsning,
 2. svara för farledshållning och vid behov inrätta nya farleder,
 3. tillhandahålla sjöräddnings- och flygräddningstjänst,
 4. svara för isbrytning,
 5. verka för att sjöfartens påverkan på miljön minimeras,
 6. svara för sjögeografisk information inom Sjöfartsverkets ansvarsområde (sjökartläggning),
 7. svara för samordning av sjögeografisk information inom Sverige,
 8. redovisa och dokumentera Sveriges gränser till havs samt svara för skötsel och tillsyn av dessa gränsers utmärkning,
 9. svara för beredskapsplanläggning i fråga om sjötransporter,
 10. årligen göra en utvärdering av den svenska sjöfartens konkurrenssituation inom ramen för verkets näringspolitiska uppgifter,
 11. verka för att hänsyn tas till funktionshindrade personers behov inom sjöfarten,
 12. planlägga, samordna och genomföra kultur- och fritidsverksamhet för sjöfolk i enlighet med bestämmelserna i ILO-konventionen (nr 163) om sjömäns välfärd till sjöss och i hamn,
 13. tillhandahålla sjötrafikinformationstjänst (VTS), sjötrafikrapporte-ringssystem (SRS), fartygsrapporteringssystem (FRS) och AIS (Automatic Identification System), och
 14. svara för övervakning och för att alla nödvändiga och lämpliga åtgärder vidtas för att se till att fartyg deltar i och följer reglerna för Sveriges sjötrafikinformationstjänst (VTS), sjötrafikrapporteringssystem (SRS), fartygsrapporteringssystem (FRS) och trafiksepareringssystem (TSS). Förordning (2008:1357).

3 §  Verksamheten ska bedrivas med inriktning huvudsakligen på handelssjöfarten. Sjösäkerheten i fritidsbåtstrafiken ska främjas genom information och rådgivande verksamhet. Fritidsbåtstrafikens intressen i övrigt liksom fiskets och marinens intressen ska beaktas.

4 §  Sjöfartsverket får överlägga med sjöfartsmyndigheter i andra länder och handlägga internationella sjöfartsärenden inom sitt ansvarsområde. Ärenden av större ekonomisk betydelse eller av utrikes- eller sjöfartspolitisk betydelse ska underställas regeringen.

5 §  Sjöfartsverket ska

 1. verka för att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag, och
 2. aktivt medverka i regeringens arbete med ansökningar om TEN- bidrag och årligen redovisa resultaten av sökta bidrag. Förordning (2008:1357).

Samverkan m.m.

6 §  För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten ska Sjöfartsverket samråda med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter. Förordning (2008:1357).

7 §  Sjöfartsverket ska samråda med Försvarsmakten när det gäller

 1. utmärkning av farleder som inte tidigare är utmärkta,
 2. fyrbelysning av farleder inom militära skyddsområden eller indragning av fyrljus inom sådana områden.

8 §  Sjöfartsverket ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap.miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10).

9 § Har upphävts genom förordning (2008:1357).

10 §  Sjöfartsverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

Ledning

11 §  Sjöfartsverket leds av en styrelse.

12 §  Styrelsen ska bestå av minst åtta och högst tretton ledamöter, personalföreträdarna medräknade. Förordning (2008:471).

12 a §  Fråga om upprättande av en nationell plan för transportinfrastruktur beslutas av styrelsen. Förordning (2009:241).

Beslutförhet

13 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden, myndighetschefen och minst tre av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs, ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

14 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta om arbetsordning och att i arbetsordningen meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkets organisation och för formerna för verkets verksamhet. Om föreskrifterna gäller styrelsen eller uppgiftsfördelningen mellan den och generaldirektören ska föreskrifterna beslutas av styrelsen.

15 §  Vad som sägs i 4 § 5 myndighetsförordningen (2007:515) om att myndighetens ledning ska avgöra ärenden som avser föreskrifter och vad som sägs i 16 § andra stycket myndighetsförordningen om rätten för ordföranden i styrelsen att ensam avgöra ärenden ska i stället gälla myndighetschefen, såvida inte annat föreskrivs i denna förordning.

16 § Har upphävts genom förordning (2008:1357).
17 § Har upphävts genom förordning (2008:1357).

Anställningar

18 §  Generaldirektören är myndighetschef.

19 § Har upphävts genom förordning (2008:1357).

Personalansvarsnämnd

20 §  Vid Sjöfartsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

21 §  Sjöfartsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

22 §  Sjöfartsverket får i affärsverksamheten ta ut avgifter, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna. Verket får även disponera inkomster från offentligrättsliga avgifter.

Undantag från myndighetsförordningen

23 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]20 § om föredragning,

[S3]21 § 4 om att det ska framgå vem som har varit föredragande i ett ärende, och

[S4]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

CELEX-nr
32002L0059
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:471) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:1357) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
upph. 5, 9, 16, 17, 19 §§, rubr. närmast före 16, 17 §§; ändr. 1, 2, 6, rubr. närmast före 18 §; ny 5 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:241) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ny 12 a §
Ikraftträder
2009-04-14

Förordning (2009:1449) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:183) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
upph. 12 a §; ändr. 5 §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:530 ) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1366) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32009L0017
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:378) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:1225) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ändr. 2, 3, 10 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:251) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32010L0065
Ikraftträder
2012-05-19

Förordning (2012:791) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:168) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ny 5 a §
Ikraftträder
2013-05-01

Förordning (2015:11) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2015:582) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-11-18

Förordning (2015:1072) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-01-15