Inaktuell version

Förordning (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (2005:736) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att främja intresset för samt kunskapen och forskningen om universums och jordens uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden samt människans biologi och naturmiljö.

2 §  Myndigheten ska särskilt

  1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som anförtrotts myndigheten,
  2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,
  3. driva och stödja forskning inom de ämnesområden som omfattas av myndighetens verksamhet, och
  4. bistå andra myndigheter i frågor som rör biologisk mångfald, artbevarande samt långsiktiga effekter av människans påverkan på naturmiljön, i den omfattning som myndigheten bestämmer.

3 §  Myndigheten är ansvarsmuseum inom området naturhistoria. Myndigheten ska inom detta område

  1. verka för en lämplig samordning av museiväsendet, särskilt mellan museer på central och regional nivå,
  2. verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och dess omvärld och då företräda museiväsendet, och
  3. bistå annan museiverksamhet, särskilt på regional nivå.

4 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar, och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Myndighetens ledning

5 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

6 §  Vid myndigheten finns en tjänsteförslagsnämnd.

[S2]Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och ytterligare två ledamöter, vilka utses för tre år.

[S3]För tjänsteförslagsnämnden tillämpas bestämmelserna om handläggning i ärenden och beredning av anställningsärenden i 3 kap. 12 §, 4 kap. 19 §, 20 § första stycket, 21 §, 22 §, 26 § första, andra och tredje styckena och 27 §högskoleförordningen (1993:100). Med högskola avses myndigheten, med rektor överintendenten och med fakultetsnämnd eller motsvarande organ tjänsteförslagsnämnden vid myndigheten.

Professorernas ansvar

7 §  Varje professor ska

  1. bedriva forskning inom det eller de ämnesområden som tjänsten omfattar,
  2. undervisa och handleda studerande samt förrätta examination i den omfattning och i den ordning som myndigheten bestämmer efter samråd med berörda universitet och högskolor, och
  3. i övrigt svara för den verksamhet som myndigheten bestämmer.

Anställningar och uppdrag

8 §  Överintendenten är myndighetschef.

9 §  Ledamöterna i tjänsteförslagsnämnden utses av myndigheten.

10 §  Professorer anställs av myndigheten efter förslag av tjänsteförslagsnämnden vid myndigheten. Myndigheten ska informera om lediga sådana anställningar enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373).

11 §  I fråga om behörighet och bedömningsgrunder vid anställning av professor gäller bestämmelserna i 4 kap. 5 §, 15 § första och andra styckena, samt 16 och 17 §§högskoleförordningen (1993:100). Med högskola avses myndigheten och med fakultetsnämnd eller motsvarande organ tjänsteförslagsnämnden vid myndigheten.

12 §  Behörig till anställning som forskare är den som har avlagt doktorsexamen i ett ämne som tillhör myndighetens verksamhetsområde eller som har motsvarande kunskaper.

[S2]I fråga om bedömningsgrunder vid anställning av forskare gäller bestämmelserna i 4 kap. 15 § första och andra styckena högskoleförordningen (1993:100). Med högskola avses myndigheten.

13 §  För anställning som forskarassistent vid myndigheten ska bestämmelserna om behörighet och tidsbegränsning av anställning i 4 kap. 10 § och 30 § 7 högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Med högskola avses myndigheten.

[S2]För anställning som doktorand vid myndigheten ska bestämmelserna om arbetsuppgifter, behörighet och tidsbegränsning av anställning i 5 kap.2, 3 och 7 §§högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Med högskola avses myndigheten.

14 §  Frågor som rör professorer och som avses i 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning prövas av Statens ansvarsnämnd.

Personalansvarsnämnd

15 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

17 §  När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

[S3]För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla utställningar.

18 §  För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

19 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:738) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Omfattning
ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2009:1569) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Förarbeten
Rskr. 2009/10:145, Prop. 2009/10:3, Bet. 2009/10:KrU5
Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1840) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Omfattning
upph. 6, 9 §§, rubr. närmast före 6 §; ändr. 10, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1562) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2012-02-01

Förordning (2014:167) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Omfattning
nya 3, 3 a, 4 a §§, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2014-05-15

Förordning (2015:1000) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:85, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:KrU1
Omfattning
ändr. 1, 17 §§
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2017:1088) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2018-01-01