Lag (1994:260) om offentlig anställning

(LOA)

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1994-04-28
Ändring införd
SFS 1994:260 i lydelse enligt SFS 2023:498
Ikraft
1994-07-01
Upphäver
Lag (1976:600) om offentlig anställning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-11-01

Lagens tillämpningsområde

1 §  I denna lag finns särskilda föreskrifter om arbetstagare hos

 1. riksdagen och dess myndigheter,
 2. myndigheterna under regeringen.

[S2]Särskilda föreskrifter om arbetstagare som avses i första stycket 2 finns också i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning. Lag (2004:833).

 • AD 2016 nr 20:Fråga om en polisman får åläggas disciplinpåföljden varning för att han glömt sitt tjänstevapen med tillhörande ammunition i omklädningsrummet i polishuset.
 • AD 2016 nr 76:Fråga om staten har fullgjort sin skyldighet att förhandla enligt 11 § medbestämmandelagen i samband med ombildningen av 21 polismyndigheter och Rikspolisstyrelsen till en sammanhållen myndighet.

2 §  Följande föreskrifter i lagen gäller också arbetstagare hos kommuner, regioner och kommunalförbund, nämligen

[S2]7-7 c §§ om bisysslor,

[S3]23-29 §§ om arbetskonflikter,

[S4]38 § om interimistiskt beslut,

[S5]42 § första och andra styckena om vissa undantag från lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

[S6]Föreskrifterna i 30 § om periodiska hälsoundersökningar gäller också arbetstagare hos kommuner och regioner. Lag (2019:887).

Prop. 2000/01:147: Ändringen i första stycket innebär att bestämmelserna i lagen om offentlig anställning om förtroendeskadliga bisysslor och kontrollsystemet avseende sådana bisysslor skall gälla också för arbetstagare hos kommuner, landsting och kommunalförbund. Ändringen har behandlats i avsnitt 5.1.3.

3 §  Lagen gäller inte

 1. statsråden,
 2. riksdagens ombudsmän,
 3. riksrevisorn, riksrevisionsdirektören och tillförordnad riksrevisor,
 4. arbetstagare som är lokalanställda av svenska staten utomlands och som inte är svenska medborgare,
 5. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning.

[S2]För justitiekanslern och justitieråden gäller bara 4 § om bedömningsgrunder vid anställning, 7-7 d §§ om bisysslor, 23- 29 §§ om arbetskonflikt-er, 38 § om interimistiskt beslut och 42 § andra stycket om vissa undantag från lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Lag (2020:107).

Prop. 2001/02:190: I första stycket har en ny punkt lagts till som innebär att riksrevisorerna är undantagna från lagens tillämpningsområde. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.1.2.

Prop. 2000/01:147: Ändringen i andra stycket innebär att bestämmelserna i lagen om offentlig anställning om kontrollsystemet avseende förtroendeskadliga bisysslor skall gälla också för justitiekanslern, justitieråden och regeringsråden.

 • AD 2016 nr 20:Fråga om en polisman får åläggas disciplinpåföljden varning för att han glömt sitt tjänstevapen med tillhörande ammunition i omklädningsrummet i polishuset.

Bedömningsgrunder vid anställning

4 §  Vid anställning skall avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.

[S2]Skickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

 • RÅ 2006:65:Regeringens beslut i ett anställningsärende har med hänsyn till befattningsbeskrivningens innehåll ansetts innefatta prövning av en enskilds civila rättigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. Rättsprövning.

Svenskt medborgarskap som behörighetsvillkor

5 §  Utöver de krav på svenskt medborgarskap som följer av regeringsformen eller någon annan lag gäller också att bara svenska medborgare får ha en anställning som åklagare eller polisman eller ha en militär anställning. Lag (2014:758).

6 §  Regeringen får föreskriva eller för särskilda fall besluta att bara svenska medborgare får ha

 1. anställning inom regeringskansliet eller utrikesförvaltningen,
 2. statlig anställning som kan vara förenad med myndighetsutövning eller handläggning av frågor som rör förhållandet till andra stater eller till mellanfolkliga organisationer,
 3. statlig anställning som kan medföra kännedom om förhållanden som är av betydelse för landets säkerhet eller för andra viktiga, allmänna eller enskilda ekonomiska intressen.

[S2]De befogenheter som regeringen har enligt första stycket 2 och 3 utövas i fråga om arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter av riksdagen eller den myndighet som riksdagen bestämmer. Lag (1999:311).

Bisysslor

7 §  En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.

 • AD 2017 nr 28:Fråga om en polisman, utredare på en familjevåldssektion, som är delägare och styrelseordförande i ett aktiebolag som arrangerar föreläsningar i skolor om bl.a. farorna på internet har en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Interimistisk prövning.
 • AD 2005 nr 55:Fråga om en bisyssla som en polisman har är förenlig med 7 § LOA.
 • AD 2018 nr 45:En polis, som arbetar i polishuset med annat än brottsutredningar, verkar på sin fritid som ordförande i en ideell förening som bl.a. ger stöd och hjälp åt personer som anser sig ha varit utsatta för våld i nära relationer. Arbetsdomstolen har funnit att engagemanget som ordförande i föreningen är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning.
 • AD 2017 nr 27:Fråga om näringsverksamhet i form av utbildning i bilkörning inom inhägnat område är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning för en polisman (bombtekniker). Interimistisk prövning.
 • AD 2014 nr 45:Fråga om en kronoinspektörs uppdrag som god man och förvaltare var en otillåten bisyssla enligt lagen om offentlig anställning.
 • AD 2017 nr 48:En driftstyrningsingenjör hos Försvarets materielverk, vars anställning är säkerhetsklassad, har deltidsarbete som pilot för ett utländskt flygbolag. Fråga om detta är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Nu fråga om interimistisk prövning.
 • AD 2004 nr 108:Fråga om bisysslor som två polismän har för avsikt att åta sig är förenliga med 7 § LOA.
 • AD 2017 nr 43:Fråga om arbete som ordförande i en ideell förening som ger stöd och hjälp åt personer som anser sig ha varit utsatta för brott är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla, enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning, för en polis som arbetar i receptionen i ett polishus. Interimistisk prövning.
 • AD 2000 nr 116:En tjänsteman vid en skattemyndighet har haft som bisyssla att upprätta bouppteckningar. Sedan verksamheten uppmärksammats av arbetsgivaren har den underkastats en skatterevision som enligt arbetsgivarens uppfattning utvisar att tjänstemannen har underlåtit att redovisa inkomster och därigenom undanhållit staten skatt. Fråga om det har förelegat laga skäl för avskedande av tjänstemannen. I tvisten uppkommer också fråga om tillämpning av den s.k. tvåmånadersregeln i anställningsskyddslagen.
 • AD 1999 nr 106:Fråga om disciplinansvar för en officer som bedrivit verksamhet med uthyrning av snöskotrar till Försvarsmakten.
 • AD 2022 nr 18:Att poliser, som tjänstgör i norra Sverige, på sin fritid medverkar i styrelsen för en ideell supporterförening för de svenska landslagen i fotboll, som inte spelar sina hemmamatcher i norra Sverige, har inte ansetts vara en otillåten – s.k. förtroendeskadlig – bisyssla enligt 7 § lagen om offentlig anställning.
 • AD 2022 nr 24:En kommissarie vid Polismyndigheten har haft uppdrag som ledamot i fullmäktig i ett ömsesidigt försäkringsbolag. Uppdraget har inte ansetts vara en otillåten – s.k. förtroendeskadlig – bisyssla enligt 7 § lagen om offentlig anställning.

7 a §  Arbetsgivaren skall på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 §. Lag (2001:1016).

Prop. 2000/01:147: Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om skyldighet för offentliga arbetsgivare att på lämpligt sätt informera sina arbetstagare om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt bestämmelsen om förbud mot förtroendeskadliga bisysslor i 7 §. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.2

Informationen kan lämnas både muntligt och skriftligt till arbetstagarna. Det är som huvudregel ...

7 b §  En arbetstagare skall på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. Lag (2001:1016).

Prop. 2000/01:147: Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om skyldighet för arbetstagaren att på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. Uppgiftsskyldigheten omfattar alla slags bisysslor. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.3.

Myndigheterna skall vid utövandet av rätten att begära in uppgifter beakta integritetsaspekterna. Myndigheterna ...

 • RÅ 2004:49:Myndighet har ansetts ha fog för sin åtgärd att föra blanketter med inhämtade uppgifter om anställdas bisysslor till ett särskilt ärende. Blanketterna ansågs därför upprättade - och därmed allmänna handlingar - först när ärendet hade slutbehandlats.

7 c §  En arbetsgivare skall besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla som inte är förenlig med 7 § skall upphöra med eller inte åta sig bisysslan. Beslutet skall vara skriftligt och innehålla en motivering. Lag (2001:1016).

Prop. 2000/01:147: Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om att en arbetsgivare skall fatta ett skriftligt och motiverat beslut om att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla som inte är förenlig med förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor i 7 § skall upphöra med eller inte åta sig bisysslan. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.4.

Det ligger i sakens natur att arbetsgivaren skall fatta ...

 • AD 2017 nr 28:Fråga om en polisman, utredare på en familjevåldssektion, som är delägare och styrelseordförande i ett aktiebolag som arrangerar föreläsningar i skolor om bl.a. farorna på internet har en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Interimistisk prövning.
 • AD 2005 nr 55:Fråga om en bisyssla som en polisman har är förenlig med 7 § LOA.
 • AD 2018 nr 45:En polis, som arbetar i polishuset med annat än brottsutredningar, verkar på sin fritid som ordförande i en ideell förening som bl.a. ger stöd och hjälp åt personer som anser sig ha varit utsatta för våld i nära relationer. Arbetsdomstolen har funnit att engagemanget som ordförande i föreningen är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning.
 • AD 2017 nr 27:Fråga om näringsverksamhet i form av utbildning i bilkörning inom inhägnat område är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning för en polisman (bombtekniker). Interimistisk prövning.
 • AD 2017 nr 48:En driftstyrningsingenjör hos Försvarets materielverk, vars anställning är säkerhetsklassad, har deltidsarbete som pilot för ett utländskt flygbolag. Fråga om detta är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Nu fråga om interimistisk prövning.
 • AD 2017 nr 43:Fråga om arbete som ordförande i en ideell förening som ger stöd och hjälp åt personer som anser sig ha varit utsatta för brott är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla, enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning, för en polis som arbetar i receptionen i ett polishus. Interimistisk prövning.
 • AD 2022 nr 18:Att poliser, som tjänstgör i norra Sverige, på sin fritid medverkar i styrelsen för en ideell supporterförening för de svenska landslagen i fotboll, som inte spelar sina hemmamatcher i norra Sverige, har inte ansetts vara en otillåten – s.k. förtroendeskadlig – bisyssla enligt 7 § lagen om offentlig anställning.

7 d §  Ordinarie domare och chefer för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen skall på eget initiativ till arbetsgivaren anmäla vilka typer av bisysslor de har. Lag (2004:833).

Prop. 2003/04:152: Bestämmelsen om att ordinarie domare och chefer för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen på eget initiativ skall anmäla vilka typer av bisysslor de har till arbetsgivaren har också gällt direktörer för de allmänna försäkringskassorna, eftersom dessa enligt 18 kap. 41 § lagen (1962:381) om allmän försäkring har anställts av regeringen. Som har berörts ...

Prop. 2000/01:147: Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om att ordinarie domare, chefer för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen och direktörer för allmänna försäkringskassor skall på eget initiativ till arbetsgivaren anmäla vilka typer av bisysslor de har. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.5....

Vissa föreskrifter om upphörande av anställningar

8 §  Ett besked från arbetsgivarens sida om skiljande från en provanställning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd skall vara skriftligt för att vara giltigt.

 • AD 2022 nr 28:Fråga om en statlig myndighet lämnat en provanställd arbetstagare ett skriftligt besked om att han skiljs från anställningen på det sätt som krävs enligt 8 § lagen om offentlig anställning.

9 §  En uppsägning från arbetsgivarens sida av en arbetstagare som är anställd tills vidare skall vara skriftlig för att vara giltig.

[S2]Även ett avskedande skall vara skriftligt för att vara giltigt.

 • AD 2021 nr 57:Efter att en senior kammaråklagare dömts för brott beslutade arbetsgivaren – anställningsmyndigheten – att åklagaren inte skulle utföra operativa arbetsuppgifter under viss tid och tilldelade honom andra arbetsuppgifter. Fråga om anställningen därmed ändrats i grunden på ett sådant sätt att arbetsgivaren genom omplaceringen skiljt honom från anställningen som kammaråklagare i strid med anställningsskyddslagen och därvid även betydelsen av avsaknaden av ett formellt beslut om avskedande eller uppsägning.

10 §  En arbetstagares begäran om att anställningen skall upphöra skall vara skriftlig för att vara giltig.

11 §  Får en arbetstagare en ny anställning hos arbetsgivare som avses i 1 §, upphör den första anställningen utan särskild åtgärd, om inte något annat följer av kollektivavtal eller, i fråga om fullmaktsanställda, av föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får beslutas att anställningen inte skall upphöra.

12 §  Vid bestämmandet av en arbetstagares plats i turordning för uppsägning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd skall hänsyn tas också till kravet att myndigheten på ett riktigt sätt fullgör sina rättskipnings- eller förvaltningsuppgifter.

 • AD 1996 nr 48:En kammarrätt har sagt upp samtliga sina kammarrättsassessorer på grund av arbetsbrist. Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägningarna. Även fråga om tillämpningen av 3 § kollektivavtalet om turordning av arbetstagare hos staten (TurA-S) och om 12 § lagen om offentlig anställning.
 • AD 1997 nr 33:En kammarrätt beslutar och verkställer uppsägningar på grund av arbetsbrist av 52 arbetstagare. Beslutet föregås av förhandlingar enligt 11 § medbestämmandelagen. Efter uppsägningarna beslutar och verkställer kammarrätten vid skilda tillfällen uppsägning på grund av arbetsbrist av ytterligare fyra arbetstagare. Fråga huruvida kammarrätten varit skyldig att inför de senare uppsägningarna ta initiativ till förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen. Även fråga om brott mot turordningsbestämmelsen i 3 § TurA-S.

13 §  Föreskrifterna i 18 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd skall inte tillämpas, om Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern begär ett beslut om avskedande inom sex månader efter det att den åberopade omständigheten har inträffat.

Disciplinansvar

Tjänsteförseelse

14 §  En arbetstagare, som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter i anställningen, får meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. Är felet med hänsyn till samtliga omständigheter ringa, får någon påföljd inte meddelas.

[S2]Disciplinpåföljd får inte meddelas en arbetstagare för att han har deltagit i en strejk eller i en därmed jämförlig stridsåtgärd.

 • NJA 2008 s. 1022:Högsta domstolen har prövat ansökan om extraordinärt rättsmedel beträffande ett beslut som fattats av en myndighets personalansvarsnämnd i ett disciplinärende. Vid prövningen, som skett enligt 11 kap. 11 § regeringsformen, har förvaltningsprocesslagens bestämmelse om resning beaktats.
 • AD 1995 nr 68:Fråga rörande disciplinansvar för präst enligt 35 kap. 17 och 18 §§ kyrkolagen (1992:300). - Sedan domkapitel genom beslut prövat frågan huruvida en präst skulle åläggas disciplinpåföljd på grund av visst handlande och därvid inte funnit skäl att ålägga sådan påföljd samt talan inte förts mot detta beslut, har frågan om disciplinpåföljd för prästen på grund av ifrågavarande handlande ansetts vara rättskraftigt avgjord. Domkapitlet har följaktligen inte ägt att - såsom skett - på nytt ta upp denna fråga till förnyad prövning och därvid genom ett nytt beslut ålägga prästen disciplinpåföljd. Genom domen har det senare beslutet undanröjts i vad prästen genom beslutet ålagts disciplinpåföljden varning.
 • AD 1998 nr 12:En polisman har av en person A blivit tillfrågad om A:s make B haft skyldighet att vittna i en rättegång. Polismannen har därefter tagit på A:s begäran kontaktat B och lämnat upplysningar denne i frågan. Fråga om omständigheterna varit sådana att polismannen har gjort sig skyldig till tjänsteförseelse.
 • AD 2014 nr 5:Fråga om en rådman vid handläggning av ett adoptionsärende har åsidosatt sina skyldigheter i anställningen på ett sätt som ska föranleda disciplinpåföljd för tjänsteförseelse enligt 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning.
 • AD 2002 nr 78:Fråga om disciplinansvar för en överste som beslutat om löneförhöjning för en överstelöjtnant, vilket enligt arbetsgivaren, Försvarsmakten, gjorts utan föreskrivet samråd med Högkvarteret och i strid med en policy angående lönesättning.
 • AD 2019 nr 24:Fråga om disciplinpåföljd enligt lagen om offentlig anställning.
 • AD 1999 nr 69:En polisinspektör har tilldelats varning för att han underlåtit att vidta åtgärder för att verkställa ett beslut från Statens invandrarverk om att en förvarstagen utlänning omedelbart skulle friges. Fråga om felet var att anse som ringa eller ej.
 • AD 2016 nr 20:Fråga om en polisman får åläggas disciplinpåföljden varning för att han glömt sitt tjänstevapen med tillhörande ammunition i omklädningsrummet i polishuset.
 • AD 1997 nr 8:Fråga om en polisman i samband med ett ingripande uttalat sig på ett sådant sätt att han bör åläggas disciplinpåföljden varning.
 • AD 2005 nr 82:Fråga om disciplinansvar för en handläggare på Försäkringskassan med anledning av att denne gjort obehöriga slagningar i Försäkringskassans datasystem.
 • AD 2006 nr 105:En officer har beviljats tjänstledighet under sex månader. Av misstag utbetalades full lön under tjänstledigheten. Fråga om officeren varit i god tro när han mottog och förbrukade medlen. Även fråga om officeren har gjort sig skyldig till sådan tjänsteförseelse som avses i 14 § lagen om offentlig anställning.
 • AD 1999 nr 106:Fråga om disciplinansvar för en officer som bedrivit verksamhet med uthyrning av snöskotrar till Försvarsmakten.
 • AD 2000 nr 5:I mål om disciplinpåföljd för tjänsteförseelse enligt 14 § lagen om offentlig anställning uppkommer fråga om betydelsen av att den händelse som åberopats som grund för disciplinpåföljden har inträffat under arbetstagarens fritid. Vidare fråga om arbetstagarens fel varit ringa och därför inte skall föranleda någon påföljd.

Disciplinpåföljder

15 §  Disciplinpåföljder är varning och löneavdrag. En arbetstagare får inte samtidigt meddelas flera disciplinpåföljder.

[S2]Löneavdrag får göras för högst trettio dagar. Löneavdraget per dag får uppgå till högst 25 procent av daglönen.

 • NJA 2008 s. 1022:Högsta domstolen har prövat ansökan om extraordinärt rättsmedel beträffande ett beslut som fattats av en myndighets personalansvarsnämnd i ett disciplinärende. Vid prövningen, som skett enligt 11 kap. 11 § regeringsformen, har förvaltningsprocesslagens bestämmelse om resning beaktats.
 • AD 1995 nr 68:Fråga rörande disciplinansvar för präst enligt 35 kap. 17 och 18 §§ kyrkolagen (1992:300). - Sedan domkapitel genom beslut prövat frågan huruvida en präst skulle åläggas disciplinpåföljd på grund av visst handlande och därvid inte funnit skäl att ålägga sådan påföljd samt talan inte förts mot detta beslut, har frågan om disciplinpåföljd för prästen på grund av ifrågavarande handlande ansetts vara rättskraftigt avgjord. Domkapitlet har följaktligen inte ägt att - såsom skett - på nytt ta upp denna fråga till förnyad prövning och därvid genom ett nytt beslut ålägga prästen disciplinpåföljd. Genom domen har det senare beslutet undanröjts i vad prästen genom beslutet ålagts disciplinpåföljden varning.
 • AD 1999 nr 69:En polisinspektör har tilldelats varning för att han underlåtit att vidta åtgärder för att verkställa ett beslut från Statens invandrarverk om att en förvarstagen utlänning omedelbart skulle friges. Fråga om felet var att anse som ringa eller ej.
 • AD 2016 nr 20:Fråga om en polisman får åläggas disciplinpåföljden varning för att han glömt sitt tjänstevapen med tillhörande ammunition i omklädningsrummet i polishuset.
 • AD 1997 nr 8:Fråga om en polisman i samband med ett ingripande uttalat sig på ett sådant sätt att han bör åläggas disciplinpåföljden varning.

16 §  Genom kollektivavtal får avvikelser göras från 15 §.

[S2]Sådana kollektivavtal får tillämpas också på arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, om de sysselsätts i ett sådant arbete som avses med avtalet.

Hinder mot disciplinärt förfarande

17 §  Disciplinpåföljd får meddelas bara om arbetstagaren inom två år från förseelsen skriftligen har underrättats om vad som anförs mot honom.

18 §  När en åtgärd har vidtagits för att åtal skall väckas mot en arbetstagare, får arbetsgivaren inte inleda eller fortsätta ett disciplinärt förfarande med anledning av vad som har föranlett åtgärden.

[S2]Om en gärning har prövats i straffrättslig ordning, får ett disciplinärt förfarande inledas eller fortsättas bara om gärningen, av någon annan orsak än bristande bevisning, inte har ansetts vara något brott.

 • AD 2016 nr 20:Fråga om en polisman får åläggas disciplinpåföljden varning för att han glömt sitt tjänstevapen med tillhörande ammunition i omklädningsrummet i polishuset.

19 §  Disciplinpåföljd får inte meddelas efter det att arbetstagarens anställning har upphört eller uppsägning har ägt rum.

[S2]Det som sägs i första stycket gäller inte, om arbetstagaren övergår från en myndighet till en annan

 1. inom domstolsväsendet,
 2. inom åklagarväsendet, eller
 3. mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Lag (2014:758).

Skadestånd

20 §  Föreskrifterna om skadestånd i 38, 41 och 42 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd ska tillämpas, om en myndighet i ett ärende om disciplinansvar bryter mot 17-19 §§ eller mot föreskrifter om beslutande organ eller om omröstning.

[S2]I fråga om avvikelser i kollektivavtal från vad som sägs i 41 § lagen om anställningsskydd tillämpas 2 b § första stycket samma lag. Lag (2022:842).

Undantag för vissa arbetstagare

21 §  Föreskrifterna i 1419 §§ gäller inte

 1. dem som kan meddelas disciplinpåföljd enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., för förseelser som omfattas av den lagen,
 2. hälso- och sjukvårdspersonal, som i sin yrkesutövning står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn, för förseelser i denna yrkesutövning som ska prövas av inspektionen eller Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
 3. djurhälsopersonal för förseelser i yrkesutövningen som ska prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Lag (2012:941).

Åtalsanmälan

22 §  Den som är skäligen misstänkt för att i sin anställning ha begått brott ska anmälas till åtal, om misstanken avser

 1. följande brott enligt brottsbalken:
  1. tagande av muta enligt 10 kap. 5 a §,
  2. grovt tagande av muta enligt 10 kap. 5 c §,
  3. tjänstefel eller grovt tjänstefel enligt 20 kap. 1 §, eller
  4. brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § första stycket eller grovt brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § tredje stycket, eller
 2. annat brott, om det kan antas föranleda någon annan påföljd än böter. Lag (2023:498).

Prop. 2022/23:106: I paragrafen regleras när en arbetstagare ska anmälas till åtal. Som en följd av ändringen i 20 kap. 3 § brottsbalken ändras hänvisningen till den bestämmelsen i punkt 1 d. Ändringen innebär att även grovt brott mot tystnadsplikt omfattas av anmälningsskyldigheten. Övervägandena finns i avsnitt 6.2. ...

Arbetskonflikter

Inskränkningar i rätten att genomföra stridsåtgärder

23 §  I arbeten som består i myndighetsutövning eller som är oundgängligen nödvändiga för att genomföra myndighetsutövning får stridsåtgärder genomföras bara i form av lockout, strejk, övertidsvägran eller nyanställningsblockad.

[S2]I arbeten som avses i första stycket får stridsåtgärder inte genomföras på grund av något annat än förhållandet mellan arbetsgivare och de arbetstagare som omfattas av denna lag.

[S3]Även i andra arbeten än som avses i första stycket är stridsåtgärder i syfte att påverka inhemska politiska förhållanden otillåtna inom lagens tillämpningsområde.

24 §  Om det uppkommer tvist huruvida en viss stridsåtgärd är tillåten enligt denna lag, får åtgärden inte genomföras förrän tvisten har avgjorts slutligt.

Deltagande i stridsåtgärder

25 §  En arbetstagare får delta i en stridsåtgärd bara efter beslut av den arbetstagarorganisation som har anordnat stridsåtgärden.

26 §  En arbetstagarorganisation får inte anordna eller på något annat sätt föranleda stridsåtgärder som är otillåtna enligt 23 eller 24 §. En sådan organisation får inte heller genom understöd eller på något annat sätt medverka vid otillåtna stridsåtgärder.

[S2]Om en arbetstagare som tillhör en arbetstagarorganisation planerar att inleda eller har inlett en otillåten stridsåtgärd, är organisationen skyldig att söka hindra åtgärden eller verka för att den upphör.

Överläggningsskyldighet

27 §  Om en arbetstagare som tillhör en arbetstagarorganisation har inlett en stridsåtgärd i strid mot 25 §, skall arbetsgivaren och organisationen omedelbart ta upp överläggning med anledning av stridsåtgärden och gemensamt verka för att den upphör.

[S2]Har något annat inte föreskrivits i kollektivavtal, gäller första stycket den lokala arbetstagarorganisationen, om det finns en sådan organisation.

Skadestånd

28 §  Om arbetsgivaren bryter mot 23, 24 eller 27 § eller om arbetstagarorganisationen bryter mot 26 eller 27 §, skall arbetsgivaren respektive organisationen ersätta uppkomna skador enligt de grunder som anges i 54, 55, 60 och 61 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, även om någon förpliktelse till följd av ett kollektivavtal inte har satts åt sidan.

[S2]Detsamma gäller en arbetstagare som bryter mot 23, 24 eller 25 §, om något annat inte följer av 29 §.

29 §  Har arbetstagarorganisationen inlett eller orsakat en stridsåtgärd som är otillåten enligt 23 eller 24 §, får en arbetstagare åläggas att betala skadestånd för sitt deltagande i åtgärden bara om det finns synnerliga skäl för det.

Periodiska hälsoundersökningar

30 §  Om en arbetstagare har arbetsuppgifter där brister i arbetstagarens hälsotillstånd medför risk för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa eller för betydande skador på miljö eller egendom, är arbetstagaren efter en särskild uppmaning av arbetsgivaren skyldig att regelbundet genomgå hälsoundersökningar som är nödvändiga för bedömning av huruvida arbetstagaren har sådana brister i sitt hälsotillstånd.

[S2]Första stycket gäller bara för arbetstagare som enligt kollektivavtal eller föreskrifter av regeringen är skyldiga att genomgå hälsoundersökningarna. Kollektivavtalet får tillämpas också på arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, om de sysselsätts i sådant arbete som avses med avtalet. Föreskrifterna får bara avse arbetstagare hos myndigheterna under regeringen.

[S3]Om det i en annan lag eller i en förordning, som har meddelats med stöd av en lag, finns föreskrifter som avviker från första eller andra stycket gäller de föreskrifterna.

Skiljande från arbetsuppgifter

31 §  En arbetstagare vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, utrikesförvaltningen, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Försvarshögskolan eller Försvarets radioanstalt får med omedelbar verkan skiljas från sina arbetsuppgifter, om det är nödvändigt med hänsyn till landets bästa. Lag (2020:1273).

Arbetstagare i verksledande eller därmed jämförlig ställning

32 §  Föreskrifterna om grunden för uppsägning eller avskedande, turordning vid uppsägning och företrädesrätt till återanställning i lagen (1982:80) om anställningsskydd skall också tillämpas på en arbetstagare i verksledande eller därmed jämförlig ställning som är anställd tills vidare, om något annat inte följer av denna lag eller, såvitt rör andra frågor än grunden för uppsägning eller avskedande, av föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]Vad som sägs i första stycket om avskedande gäller även för en arbetstagare i verksledande eller därmed jämförlig ställning som är anställd för begränsad tid. Lag (2003:297).

Prop. 2002/03:47: Föreskrifterna om grunden för uppsägning eller avskedande, turordning vid uppsägning och företrädesrätt till återanställning i lagen (1982:80) om anställningsskydd skall också tillämpas på en arbetstagare i verksledande eller därmed jämförlig ställning som är anställd tills vidare, om något annat inte följer av denna lag eller, såvitt rör andra frågor än grunden för uppsägning eller avskedande, av föreskrifter som regeringen meddelar. ...

 • AD 2019 nr 15:Fråga om det funnits laga grund för avskedande av en generaldirektör. Tvisten har rört om generaldirektören gjort sig skyldig till vårdslöshet med hemlig uppgift, om hennes agerande, även om handlandet inte utgjort straffbar gärning, varit sådant att skäl för avskedande funnits, om de faktiska omständigheterna får läggas till grund för bedömningen om avskedandet varit lagligen grundat, om staten agerat i strid med tvåmånadersregeln och om staten varit förhindrad att avskeda generaldirektören dels då den redan vidtagit en arbetsrättslig åtgärd, dels eftersom det agerande som lagts henne till last avser ett agerande i hennes tidigare anställning.

33 §  Är chefen för Arbetsgivarverket eller chefen för Institutet för mänskliga rättigheter anställd för bestämd tid, får han eller hon skiljas från sin anställning före utgången av denna tid, om det är nödvändigt av hänsyn till myndighetens bästa.

[S2]Är chefen för någon annan förvaltningsmyndighet som lyder omedelbart under regeringen anställd för bestämd tid, får han eller hon förflyttas till en annan statlig anställning som tillsätts på samma sätt, om det är påkallat av organisatoriska skäl eller annars är nödvändigt av hänsyn till myndighetens bästa. Lag (2021:643).

 • AD 2019 nr 15:Fråga om det funnits laga grund för avskedande av en generaldirektör. Tvisten har rört om generaldirektören gjort sig skyldig till vårdslöshet med hemlig uppgift, om hennes agerande, även om handlandet inte utgjort straffbar gärning, varit sådant att skäl för avskedande funnits, om de faktiska omständigheterna får läggas till grund för bedömningen om avskedandet varit lagligen grundat, om staten agerat i strid med tvåmånadersregeln och om staten varit förhindrad att avskeda generaldirektören dels då den redan vidtagit en arbetsrättslig åtgärd, dels eftersom det agerande som lagts henne till last avser ett agerande i hennes tidigare anställning.

Statens ansvarsnämnd

34 §  Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande, när det gäller

 1. arbetstagare som är anställda genom beslut av regeringen,
 2. arbetstagare som utan att vara anställda genom beslut av regeringen har en verksledande eller därmed jämförlig ställning.

[S2]Regeringen får föreskriva att nämnden skall besluta i sådana frågor också när det gäller andra arbetstagare. Lag (2003:297).

Verkställighet av beslut

35 §  Ett beslut om löneavdrag enligt 15 § får inte verkställas, förrän beslutet har prövats slutligt eller rätten till talan har förlorats.

36 §  Ett beslut om skiljande från anställningen enligt 33 § första stycket gäller omedelbart.

[S2]Ett beslut om förflyttning enligt 33 § andra stycket får inte verkställas, förrän beslutet har prövats slutligt eller rätten till talan har förlorats. Beslutet får dock ges omedelbar verkan, om det finns synnerliga skäl för det.

Rättegång

37 §  Mål om tillämpningen av denna lag skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

 • NJA 2008 s. 1022:Högsta domstolen har prövat ansökan om extraordinärt rättsmedel beträffande ett beslut som fattats av en myndighets personalansvarsnämnd i ett disciplinärende. Vid prövningen, som skett enligt 11 kap. 11 § regeringsformen, har förvaltningsprocesslagens bestämmelse om resning beaktats.

38 §  I en tvist om ett beslut enligt 7 c, 31 eller 36 § får domstolen för tiden fram till dess att det finns ett lagakraftägande avgörande bestämma att beslutet tills vidare inte skall gälla. Lag (2001:1016).

Prop. 2000/01:147: Ändringen innebär att domstol kan fatta ett s.k. interimistiskt beslut även i tvister rörande arbetsgivarens beslut enligt 7 c § att en arbetstagare skall upphöra med eller inte åta sig en bisyssla. Ändringen har berörts i avsnitt 6.4.

 • AD 2017 nr 28:Fråga om en polisman, utredare på en familjevåldssektion, som är delägare och styrelseordförande i ett aktiebolag som arrangerar föreläsningar i skolor om bl.a. farorna på internet har en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Interimistisk prövning.
 • AD 2017 nr 27:Fråga om näringsverksamhet i form av utbildning i bilkörning inom inhägnat område är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning för en polisman (bombtekniker). Interimistisk prövning.
 • AD 2017 nr 48:En driftstyrningsingenjör hos Försvarets materielverk, vars anställning är säkerhetsklassad, har deltidsarbete som pilot för ett utländskt flygbolag. Fråga om detta är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Nu fråga om interimistisk prövning.
 • AD 2017 nr 43:Fråga om arbete som ordförande i en ideell förening som ger stöd och hjälp åt personer som anser sig ha varit utsatta för brott är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla, enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning, för en polis som arbetar i receptionen i ett polishus. Interimistisk prövning.

39 §  Om en arbetstagare vill söka ändring i ett beslut enligt 14 eller 33 §, skall han väcka talan inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet.

40 §  Talan av Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern om ändring av ett beslut om disciplinansvar enligt 14 § skall väckas inom tre veckor från det att beslutet meddelades.

41 §  Talan om skadestånd enligt 28 eller 29 § skall väckas inom tre månader från det att stridsåtgärden avslutades.

Tillämpningen av andra författningar

42 §  Föreskrifterna i 2, 21 och 22 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet skall inte tillämpas i anställningsförhållanden som avses i denna lag.

[S2]Föreskrifterna i 11 - 14 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet skall inte tillämpas, när det gäller beslut om att en arbetstagare skall upphöra med eller inte åta sig bisyssla enligt 7 c §, disciplinansvar enligt 14 §, åtalsanmälan enligt 22 § eller skiljande från arbetsuppgifter enligt 31 §.

[S3]För arbetstagare som avses i 1 § skall också föreskrifter i andra författningar än lagar tillämpas, även om föreskrifterna avviker från lagen (1982:80) om anställningsskydd. Lag (2001:1016).

Prop. 2000/01:147: Ändringen i andra stycket innebär att föreskrifterna om förhandling i 11– 14 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inte heller skall tillämpas när det gäller beslut om att en arbetstagare skall upphöra med eller inte åta sig bisyssla enligt 7 c §. Ändringen har berörts i avsnitt 6.4.

 • AD 2014 nr 71:Inför tillsättning av kyrkoherde hölls en förhandling mellan ett pastorat och berörda arbetstagarorganisationer om ett förslag att anställa en viss sökande. Vid förhandlingen enades parterna om att pastoratet istället skulle utlysa anställningen på nytt. Kyrkonämnden, som var det organ som beslutade om anställning av kyrkoherde, beslutade dock att anställa den aktuella sökanden. Arbetsdomstolen har funnit att pastoratet, enligt 11 § medbestämmandelagen, varit skyldigt att på eget initiativ förhandla på nytt med arbetstagarorganisationerna innan kyrkonämnden beslutade att anställa kyrkoherden.
 • AD 2016 nr 27:En lärare vid ett universitet har haft en tidsbegränsad anställning enligt högskoleförordningen. Universitetet har ansetts skyldigt att lämna besked om att läraren inte kommer att få fortsatt anställning på sätt som anges i 15 § anställningsskyddslagen, samt varsla arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation på sätt som anges i 30 a § anställningsskyddslagen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:260) om offentlig anställning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994, då lagen (1976:600) om offentlig anställning skall upphöra att gälla.
  2. Om det i någon annan lag eller författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna lag, skall i stället den nya föreskriften tillämpas. Lag (1999:311).
  3. I fråga om konstitutorial som har meddelats före ikraftträdandet skall äldre föreskrifter tillämpas.
  4. I fråga om anställnings- eller arbetsvillkor för sådana arbetstagare som omfattas av denna lag får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer tills vidare i författning meddela föreskrifter även om villkoret kan regleras i avtal. Detta gäller dock bara föreskrifter som inte strider mot kollektivavtal.
  5. Om det i en författning som inte har beslutats av eller med riksdagen har meddelats föreskrifter i fråga om anställnings- eller arbetsvillkor för sådana arbetstagare som omfattas av denna lag, skall föreskrifterna upphöra att gälla om villkoret regleras genom kollektivavtal.
  6. I mål eller ärenden som har påbörjats eller avser omständigheter som inträffat före ikraftträdandet skall äldre föreskrifter tillämpas.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:257, Prop. 1993/94:65, Bet. 1993/94:AU16
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:830) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:363, Prop. 1993/94:199, Bet. 1993/94:JoU25
  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:2071) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:78, Prop. 1994/95:6, Bet. 1994/95:FöU1
  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1997:178) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:184, Prop. 1996/97:89, Bet. 1996/97:FöU7
  Omfattning
  ändr. 31, 33 §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1999:311) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Förarbeten
Rskr. 1998/99:176, Prop. 1998/99:38, Bet. 1998/99:KU18
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6 §§, 2 p övergångsbest.
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2001:1016) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Förarbeten
Rskr. 2001/02:38, Prop. 2000/01:147, Bet. 2001/02:AU2
Omfattning
ändr. 2, 3, 38, 42 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:1032) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Förarbeten
Rskr. 2002/03:22, Prop. 2001/02:190, Bet. 2002/03:KU12
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:296) om ändring i lagen (2002:1032) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Förarbeten
Rskr. 2002/03:177, Prop. 2002/03:47, Bet. 2002/03:AU6
Omfattning
ändr. 3 § i 2002:1032

Lag (2003:297) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
 2. I ärende som har påbörjats före ikraftträdandet gäller 34 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:177, Prop. 2002/03:47, Bet. 2002/03:AU6
Omfattning
ändr. 32, 34 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2004:833) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 1, 7 d §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:1192) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Förarbeten
Rskr. 2005/06:109
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2009:308) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Förarbeten
Rskr. 2008/09:197, Prop. 2008/09:94, Bet. 2008/09:MJU20
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:463) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Förarbeten
Rskr. 2009/10:269, Prop. 2009/10:160, Bet. 2009/10:FöU8
Omfattning
ändr. 31 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:667) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Förarbeten
Rskr. 2009/10:342, Prop. 2009/10:210, Bet. 2009/10:SoU22
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1492) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2012:302) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Förarbeten
Rskr. 2011/12:222, Prop. 2011/12:79, Bet. 2011/12:JuU23
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2012:941) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Förarbeten
Rskr. 2012/13:116, Prop. 2012/13:20, Bet. 2012/13:SoU5
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2014:758) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 5, 19, 31 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:384) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
 2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för anställning som beslutats före lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:223, Prop. 2014/15:78, Bet. 2014/15:FiU31
Omfattning
ändr. 33 §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2016:1270) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
 2. För arbetstagare som har anställts i utvecklingsanställning före ikraftträdandet gäller 3 § i den äldre lydelsen.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:129, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:AU4
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2019:28) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Förarbeten
Rskr. 2018/19:128, Bet. 2018/19:KU14
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2019-04-01

Lag (2019:887) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2020:107) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Förarbeten
Rskr. 2019/20:162, Bet. 2019/20:KU6
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2020-04-01

Lag (2020:1273) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Förarbeten
Rskr. 2020/21:136, Prop. 2020/21:30, Bet. 2020/21:FöU4
Omfattning
ändr. 31 §
Ikraftträder
2021-02-01

Lag (2021:643) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Förarbeten
Rskr. 2020/21:356, Prop. 2020/21:143, Bet. 2020/21:KU33
Omfattning
ändr. 33 §
Ikraftträder
2022-01-01

Lag (2022:842) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2022.
 2. Lagen tillämpas första gången den 1 oktober 2022.
 3. Äldre föreskrifter gäller fram till den 1 oktober 2022.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:365, Prop. 2021/22:176, Bet. 2021/22:AU12
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2022-06-30

Lag (2023:498) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Förarbeten
Rskr. 2022/23:249, Prop. 2022/23:106, Bet. 2022/23:JuU27
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2023-08-01