Inaktuell version

Förordning (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Version: 2010:1840

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2010:1840
Upphäver
Förordning (2005:736) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

/Träder i kraft I: 2012-02-01/

1 §  Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att främja intresset för och kunskapen och forskningen om universums, jordens och livets uppbyggnad och utveckling, biologisk mångfald, människans biologi samt miljö och landskap. Förordning (2011:1562).

/Träder i kraft I: 2012-02-01/

2 §  Myndigheten ska särskilt

  1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som anförtrotts myndigheten och hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten,
  2. driva och stödja publik och pedagogisk verksamhet och kommunicera kring frågor som rör myndighetens verksamhetsområde,
  3. verka för att öka förståelsen för och ge perspektiv på frågor inom myndighetens verksamhetsområde, främst när det gäller långsiktiga effekter på den biologiska mångfalden, miljön och landskapet,
  4. driva och stödja forskning inom de ämnesområden som omfattas av myndighetens verksamhet,
  5. bistå andra myndigheter i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde, och
  6. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2011:1562).

2 a §  Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2009:738).

3 § Har upphävts genom förordning (2009:1569).

4 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar, och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Myndighetens ledning

5 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 § Har upphävts genom förordning (2010:1840).

Professorernas ansvar

7 §  Varje professor ska

  1. bedriva forskning inom det eller de ämnesområden som tjänsten omfattar,
  2. undervisa och handleda studerande samt förrätta examination i den omfattning och i den ordning som myndigheten bestämmer efter samråd med berörda universitet och högskolor, och
  3. i övrigt svara för den verksamhet som myndigheten bestämmer.

Anställningar och uppdrag

8 §  Överintendenten är myndighetschef.

9 § Har upphävts genom förordning (2010:1840).

10 §  Professorer anställs av myndigheten. Myndigheten ska informera om lediga sådana anställningar enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373). Förordning (2010:1840).

11 §  I fråga om tillsättning, behörighet och bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska 4 kap.3 och 7 §§högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Med högskola avses därvid myndigheten och med rektor överintendenten. Förordning (2010:1840).

12 §  Behörig till anställning som forskare är den som har avlagt doktorsexamen i ett ämne som tillhör myndighetens verksamhetsområde eller som har motsvarande kunskaper. Förordning (2010:1840).

13 §  För anställning som doktorand vid myndigheten ska bestämmelserna om arbetsuppgifter, behörighet och tidsbegränsning av anställning i 5 kap.2, 3 och 7 §§högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Med högskola avses myndigheten. Förordning (2010:1840).

14 §  Frågor som rör professorer och som avses i 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning prövas av Statens ansvarsnämnd.

Personalansvarsnämnd

15 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

17 §  När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

[S3]För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla utställningar.

18 §  För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

19 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:738) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Omfattning
ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2009:1569) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Förarbeten
Rskr. 2009/10:145, Prop. 2009/10:3, Bet. 2009/10:KrU5
Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1840) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Omfattning
upph. 6, 9 §§, rubr. närmast före 6 §; ändr. 10, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1562) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2012-02-01

Förordning (2014:167) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Omfattning
nya 3, 3 a, 4 a §§, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2014-05-15

Förordning (2015:1000) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:85, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:KrU1
Omfattning
ändr. 1, 17 §§
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2017:1088) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2018-01-01