Förordning (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1177 i lydelse enligt SFS 2022:1814
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1999:563) med instruktion för Moderna museet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-05-01

Uppgifter

1 §  Moderna museets uppgift är att samla, bevara, visa och förmedla 1900- och 2000-talskonsten i alla dess former. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. Förordning (2015:1001).

2 §  Myndigheten ska inom sitt område

  1. levandegöra konsten och dess samband med både samhällets utveckling och äldre konstformer,
  2. verka för konstnärlig och kulturell förnyelse,
  3. främja konstvetenskapen och förståelsen och intresset för vår tids konst,
  4. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika myndighetens samling,
  5. göra samlingen tillgänglig för allmänheten, ordna utställningar och bedriva pedagogisk verksamhet samt utlånings- och depositionsverksamhet,
  6. vetenskapligt bearbeta övriga samlingar av konst som tillhör eller understöds av staten,
  7. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde, och
  8. utveckla sin position som ledande institution. Förordning (2009:739).

3 §  Myndighetens ansvars- och samlingsområde omfattar i första hand måleri, skulptur, grafik, teckning och andra konstformer, företrädesvis från tiden efter år 1900, samt fotografiska bilder. Förordning (2009:739).

4 §  Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:168).

4 a §  Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:168).

5 §  Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2017:1086).

6 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor och åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:1566).

Samverkan

7 §  Myndigheten ska samarbeta med Statens centrum för arkitektur och design och Nationalmuseum om gemensamma funktioner. Förordning (2013:72).

7 a §  Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer. Förordning (2014:168).

Ledning

8 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

9 §  Överintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

12 §  När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 5, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgiften bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

[S3]För barn och unga under 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla utställningar. Förordning (2022:1814).

13 §  För verksamhet som anges i 6 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

14 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:739) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

Omfattning
nuvarande 3, 4, 5 §§ betecknas 5, 3, 4 §§; ändr. 2, 6 §§, de nya 4, 5 §§
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2009:1566) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

Förarbeten
Rskr. 2009/10:145, Prop. 2009/10:3, Bet. 2009/10:KrU5
Omfattning
upph. 4 §; ändr. 6 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2013:72) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2013-05-01

Förordning (2014:168) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

Omfattning
nya 4, 4 a, 7 a §§
Ikraftträder
2014-05-15

Förordning (2015:1001) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:85, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:KrU1
Omfattning
ändr. 1, 12 §§
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2017:1086) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2022:1814) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2023-01-01