Förordning (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1185 i lydelse enligt SFS 2022:1816
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1998:1714) med instruktion för Statens museer för världskultur
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-05-01

Uppgifter

1 §  Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och levande-göra kulturer i världen med utgångspunkt i de samlingar som myndigheten förvaltar. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

[S2]Myndigheten ska dokumentera och belysa kulturers yttringar och villkor historiskt och i samtiden.

[S3]Myndigheten ska främja tvärvetenskaplig kunskapsbildning och publik verksamhet i olika former. Förordning (2021:856).

2 §  I myndigheten ingår Världskulturmuseet i Göteborg samt Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm.

[S2]Myndigheten har sitt säte i Göteborg.

3 §  Myndigheten ska särskilt

  1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och utveckla de samlingar som anförtrotts myndigheten,
  2. göra samlingarna tillgängliga för allmänheten och i det syftet bedriva utställningsverksamhet, pedagogisk verksamhet och annan förmedlingsverksamhet,
  3. genom kunskapsuppbyggnad och samarbeten med olika aktörer främja och berika samhällsdebatten inom sitt verksamhetsområde,
  4. samverka nationellt och internationellt med museer och andra aktörer, däribland det civila samhällets organisationer, för att nå största möjliga geografiska spridning och förankring,
  5. använda ny teknik för att utveckla alla delar av verksamheten, och
  6. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2014:172).

3 a §  Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2017:1090).

3 b §  Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:172).

3 c §  Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:172).

4 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 3 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Ledning

5 §  Myndigheten leds av en myndighetschef. Förordning (2010:192).

Anställningar och uppdrag

6 §  Överintendenten är myndighetschef. Förordning (2010:192).

Personalansvarsnämnd

7 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2010:192).

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

9 §  När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 § 2, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgiften bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

[S3]För barn och unga under 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla utställningar. Förordning (2022:1816).

10 §  För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2010:192).

Undantag från myndighetsförordningen

11 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]29 § om ärendeförteckning. Förordning (2010:192).

12 § Ny beteckning 10 § genom förordning (2010:192).
13 § Ny beteckning 11 § genom förordning (2010:192).

Ändringar

Förordning (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:747) om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

Omfattning
ändr. 3 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2009:1565) om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

Förarbeten
Rskr. 2009/10:145, Prop. 2009/10:3, Bet. 2009/10:KrU5
Omfattning
upph. 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:192) om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

Omfattning
nuvarande 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§ betecknas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§; ändr. 1, 3 §§, de nya 9, 10 §§
Ikraftträder
2010-05-01

Förordning (2014:172) om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

Omfattning
ändr. 3 §, rubr. närmast före 7, 8, 9, 10, 11 sätts närmast före 5, 6, 7, 8, 9 §§, rubr. närmast efter 11 § sätts närmast före 11 §; nya 3 b, 3 c §§
Ikraftträder
2014-05-15

Förordning (2015:1003) om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

Förarbeten
Rskr. 2015/16:85, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:KrU1
Omfattning
ändr. 1, 9 §§
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2017:1090) om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2021:856) om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2021-11-01

Förordning (2022:1816) om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2023-01-01