Förordning (2007:1198) med instruktion för Statens maritima och transporthistoriska museer

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1198 i lydelse enligt SFS 2018:2073
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1990:571) med instruktion för Statens maritima museer
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Statens maritima och transporthistoriska museer ansvarar för statens museer med maritim och transporthistorisk inriktning. Myndigheten har till uppgift att bevara och utveckla kulturarvet inom dessa områden och att bygga upp kunskaperna om det. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

[S2]I myndigheten ingår Sjöhistoriska museet, Marinmuseum, Vasamuseet och Järnvägsmuseet. Förordning (2018:2073).

2 §  Myndigheten ska särskilt

  1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten,
  2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,
  3. lämna information, råd och annan hjälp till regionala och lokala museer samt stödja ideellt arbete inom myndighetens verksamhetsområde,
  4. verka för bevarande och brukande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg, järnvägsfordon och andra fordonstyper som omfattas av myndighetens verksamhetsområde, och
  5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2017:1262).

2 a §  Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2017:1262).

2 b §  Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:178).

2 c §  Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:178).

3 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Samverkan

4 §  Myndigheten ska i fråga om sjöförsvaret i lämplig omfattning samråda med Statens försvarshistoriska museer och bistå vid tillsynen av samlingar av militär eller kulturhistorisk art. Förordning (2013:817).

4 a §  Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer. Förordning (2014:178).

Ledning

5 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

6 §  Överintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

9 §  När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 §2 och 3, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

[S3]Sjöhistoriska museet och Marinmuseum ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar. Förordning (2015:1005).

10 §  För verksamhet som anges i 3 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

11 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:1198) med instruktion för Statens maritima och transporthistoriska museer

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:759) om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer

Omfattning
ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2013:817) om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:178) om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer

Omfattning
nya 2 b, 2 c, 4 a §§
Ikraftträder
2014-05-15

Förordning (2015:1005) om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer

Förarbeten
Rskr. 2015/16:85, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:KrU1
Omfattning
ändr. 1, 9 §§
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2017:1262) om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer

Omfattning
ändr. 1, 2, 2 a §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:2073) om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2019-01-01