Inaktuell version

Förordning (2007:1206) med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (2002:719) med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Uppgifter

1 §  Läkemedelsförmånsnämnden ansvarar för beslut om subventionering och prisreglering för varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Myndigheten ska genom sin verksamhet medverka till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i samhället.

2 §  Myndigheten ska

 • följa utvecklingen på läkemedelsområdet,
 • följa upp och utvärdera sina beslut,
 • följa utvecklingen i andra länder och ta till vara erfarenheter därifrån, samt
 • informera berörda om sin verksamhet och om sina beslut om subventionering och prisreglering.

Ledning

3 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

4 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem ledamöter.

Särskilda organ

5 §  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Läkemedelsförmånsnämnden. Nämnden beslutar

 • om allmänna riktlinjer för subvention och prissättning,
 • om subventionering och prisreglering av nya originalläkemedel inklusive medicinska gaser, nya licensläkemedel, nya förbrukningsartiklar, nya beredningsformer av redan tidigare subventionerade läkemedel samt nya generiska läkemedel,
 • på eget initiativ eller efter ansökan om ändrade villkor för att ett visst läkemedel eller viss vara ska ingå i läkemedelsförmånerna,
 • på eget initiativ att ett visst läkemedel eller en viss vara inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna,
 • om föreskrifter enligt bemyndigande i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och andra författningar,
 • om allmänna råd för den som marknadsför produkter som kan omfattas av förmånssystemet, samt
 • i andra frågor som generaldirektören förelägger nämnden.

[S2]Nämnden består av en ordförande och tio ledamöter. För ordföranden ska en vice ordförande utses.

6 §  Generaldirektören avgör ärenden som inte ska avgöras av nämnden eller av personalansvarsnämnden.

Handläggningen i Läkemedelsförmånsnämnden

7 §  Generaldirektören eller den generaldirektören utser är föredragande i Läkemedelsförmånsnämnden.

8 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

[S3]Generaldirektören deltar alltid i nämndens sammanträden. Vid behov kan nämnden tillfälligt adjungera en eller flera experter med särskild sakkunskap. Generaldirektören och adjungerade experter har rätt att yttra sig men deltar inte i besluten.

9 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta förfarande inte kan tillämpas, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

Anställningar och uppdrag

10 §  Generaldirektören är myndighetschef.

11 §  Ordföranden, vice ordföranden samt ledamöterna och personliga ersättare för dessa i nämnden utses av regeringen för en bestämd tid. Av ledamöterna ska fyra hämtas från landstingen, fyra från myndigheter och andra aktörer som har kunskaper inom läkemedelsområdet och två från brukargrupperna.

Personalansvarsnämnd

12 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

13 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Läkemedelsförmånsnämnden.

Ändringar

Förordning (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:200) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden

Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11 §§, rubr. närmast före 7 §; ny 5 a §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:659) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 11, 13 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2008:843) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 5 a, 7, 11 §§ rubr. närmast före 7 §; ny 5 b §
Ikraftträder
2008-12-01

Förordning (2009:638) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 6 §§
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2010:194) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Omfattning
ändr. 5, 11 §§
Ikraftträder
2010-04-15

Förordning (2010:1384) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1146) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Omfattning
ändr. 5 a §; nya 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2013:1038) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:1069) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Omfattning
nuvarande 1 § betecknas 1 a §; ändr. den nya 1 a §, 2, 4, 5, 6, 9 §§; ny 1 §
Ikraftträder
2014-10-01

Förordning (2015:166) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2017:29) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2019:115) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Omfattning
ändr. 1 a, 2 §§
Ikraftträder
2019-04-15