Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-04-11
Ändring införd
SFS 2002:160 i lydelse enligt SFS 2019:911
Ikraft
2002-10-01
Upphäver
Lag (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Allmänna bestämmelser

1 §  I denna lag finns bestämmelser om läkemedelsförmåner, prisreglering av läkemedel och andra varor, utbyte av läkemedel och därmed sammanhängande frågor. Lag (2018:1237).

2 §  Med läkemedel avses i denna lag sådana läkemedel enligt läkemedelslagen (2015:315) som är avsedda att tillföras människor. Lag (2015:319).

Prop. 2001/02:63: I paragrafen definieras begreppet läkemedel. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

3 §  Det som i denna lag sägs om regioner gäller även kommuner som inte ingår i en region. Lag (2019:911).

Förmånsberättigade personer

4 §  Rätt till förmåner enligt denna lag har

 1. den som är bosatt i Sverige,
 2. den som, utan att vara bosatt här, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom eller moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och
 3. den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda förordning.

[S2]Rätt till förmåner enligt 5 och 20 §§ med undantag för varor som avses i 18 § andra punkten har även den som i annat fall, utan att vara bosatt i Sverige, har anställning här. Lag (2017:49).

Prop. 2016/17:43: 2. den som, utan att vara bosatt här, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom eller moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och

3. den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda förordning.

Rätt till ...

Prop. 2001/02:63: Paragrafen reglerar vilka personer som har rätt till förmåner enligt lagen och motsvarar i huvudsak 8 § lagen om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. Sista stycket har dock formulerats om och innehåller ytterligare laghänvisningar. Det anges att särskilda bestämmelser om kostnadsfria läkemedel gäller för den som får sjukhusvård som anges i 5 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller <a href="https://lagen.nu/1962:381#K2P4" ...

Läkemedelsförmånernas innehåll

5 §  Med läkemedelsförmåner enligt denna lag avses ett skydd mot höga kostnader vid inköp av sådana förmånsberättigade varor som avses i 1518 §§. Förmånerna innebär en reducering av den enskildes kostnader för sådana varor.

[S2]Kostnadsreduceringen beräknas på den sammanlagda kostnaden för varor som den förmånsberättigade köper under ett år räknat från det första inköpstillfället. Reduceringen lämnas vid varje inköpstillfälle på grundval av den sammanlagda kostnaden för de dittills och vid tillfället inköpta varorna.

[S3]Den förmånsberättigade ska under ettårsperioden sammanlagt inte betala mer än ett belopp som motsvarar 0,05 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor (kostnadstaket).

[S4]Så länge den sammanlagda kostnaden för varor enligt andra stycket inte överstiger ett belopp som motsvarar 0,5 gånger kostnadstaket lämnas ingen kostnadsreducering. När den sammanlagda kostnaden överstiger detta belopp, utgör kostnadsreduceringen

 1. 50 procent av den del som överstiger 0,5 gånger men inte 0,954 gånger kostnadstaket,
 2. 75 procent av den del som överstiger 0,954 gånger men inte 1,773 gånger kostnadstaket, och
 3. 90 procent av den del som överstiger 1,773 gånger men inte 2,454 gånger kostnadstaket.

[S5]När den sammanlagda kostnaden överstiger ett belopp som motsvarar 2,454 gånger kostnadstaket är den förmånsberättigade befriad från att betala ytterligare kostnader under den resterande delen av ettårsperioden.

[S6]Andra–femte styckena gäller inte varor som är kostnadsfria enligt 19 §. Lag (2015:968).

Prop. 2001/02:63: Paragrafen motsvarar i huvudsak 4 § lagen om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. med vissa redaktionella och språkliga justeringar. I första stycket som är nytt definieras vad som avses med läkemedelsförmåner.

 • RÅ 2008:85:Förutsättningar för att låta läkemedlet Viagra ingå i läkemedelsförmånerna har inte ansetts föreligga.

5 a §  Vid beräkning av kostnadsreducering enligt 5 § ska sådana belopp som enligt 9 § andra stycket lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har lagts till grund för bestämmandet av en beslutad ersättning medräknas.

[S2]Första stycket gäller inte sådana kostnader som avser livsmedel för särskilda näringsändamål. Lag (2013:516).

Prop. 2012/13:150: Paragrafen är ny. Enligt första stycket ska vid beräkning av kostnadsreducering enligt 5 § sådana kostnadsbelopp som enligt 9 § andra stycket lagen (2013:00) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde har lagts till grund för bestämmandet av en beslutad ersättning medräknas.

I andra stycket anges att första stycket inte gäller sådana kostnader ...

6 §  Föreskrifterna i 5 § tillämpas i fråga om ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna om det har förskrivits för människor av läkare, tandläkare, sjuksköterska, barnmorska eller legitimerad tandhygienist i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller i likartat syfte och under förutsättning att receptet är försett med en kod som identifierar den arbetsplats som receptutfärdaren tjänstgör vid (arbetsplatskod).

Prop. 2001/02:63: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.4 och 5.3.

Av paragrafen framgår ytterligare förutsättningar för att ett läkemedel skall omfattas av förmånerna i 5 §. Ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna måste således ha förskrivits för människor av läkare, tandläkare, sjuksköterska, barnmorska eller legitimerad tandhygienist i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom ...

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

7 §  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar om ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § ska ingå i läkemedelsförmånerna och fastställer inköpspris och försäljningspris som, med de undantag som anges i 7 a och 7 b §§, ska tillämpas av öppenvårdsapoteken.

[S2]Det som sägs i första stycket om tillämpningen av fastställda priser gäller också när läkemedlet är kostnadsfritt för patienten enligt 7 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168).

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur inköpspris och försäljningspris ska fastställas. Lag (2018:1237).

Prop. 2001/02:63: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.

Av paragrafen framgår att det är Läkemedelsförmånsnämndens uppgift att beslut om ett läkemedel skall ingå i läkemedelsförmånerna och att fastställa det försäljningspris som i så fall skall tillämpas. Nämnden kan besluta antingen att läkemedlet till ett visst försäljningspris skall ingå i läkemedelsförmånerna eller att det skall hållas utanför förmånssystemet. Som ...

 • HFD 2015:75:Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut att förbjuda ett landsting att ingå vissa prisöverenskommelser med läkemedelsföretag har ansetts sakna författningsstöd.
 • NJA 2008 s. 1192:Ett läkemedelsföretag har hos Läkemedelsförmånsnämnden (numera Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) i samband med ansökan om subventionering begärt att ett pris bestäms för ett generiskt läkemedel, som omfattades av ett patent. Åtgärden har inte ansetts innebära att företaget bjudit ut läkemedlet i 3 § patentlagens mening.

7 a §  Ett öppenvårdsapotek får köpa in läkemedel, som inte är utbytbara enligt 21 § första stycket, till priser som understiger det inköpspris som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har fastställt enligt 7 §. Lag (2014:460).

Prop. 2008/09:145: Paragrafen är ny och utgör ett undantag från bestämmelsen i 7 § om att öppenvårdsapoteken ska tillämpa de av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) fastställda priserna. Vad gäller läkemedel som inte är utbytbara mot generiska läkemedel föreslås att öppenvårdsapoteken ska få använda ett lägre inköpspris än vad som har fastställts av TLV med stöd av 7 §. Ett generiskt läkemedel är en kopia av ett annat läkemedel, dvs. läkemedlet har samma kvalitativa och kvantitativa sammansättning i fråga ...

7 b §  Ett öppenvårdsapotek får köpa in och sälja parallellimporterade läkemedel, som är utbytbara enligt 21 § andra stycket, till priser som understiger det inköpspris respektive försäljningspris som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har fastställt enligt 7 §. Lag (2014:460).

Prop. 2008/09:145: Paragrafen är ny och utgör ett undantag från bestämmelsen i 7 § om att öppenvårdsapoteken ska tillämpa de av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) fastställda priserna. Vad gäller s.k. parallellimporterade läkemedel som är utbytbara enligt 21 § första stycket föreslås att öppenvårdsapoteken ska få använda såväl ett lägre inköpspris som ett lägre försäljningspris än vad som har fastställts av TLV med stöd av 7 §. Med parallellimport avses import av ett läkemedel som är godkänt för försäljning ...

8 §  Den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § får ansöka om att läkemedlet eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna enligt denna lag. Sökanden ska visa att villkoren enligt 15 § är uppfyllda och lägga fram den utredning som behövs för att fastställa inköpspris och försäljningspris.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vem som får ansöka om att ett läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § eller 5 kap. 1 § andra stycketläkemedelslagen (2015:315) ska ingå i förmånerna.

[S3]Den som enligt första stycket ansöker om att ett läkemedel som avses i 16 a § första stycket ska ingå i förmånerna får även ansöka om att läkemedlet ska omfattas av förmånerna till dess att ansökan enligt första stycket har prövats.

[S4]Den som, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av andra stycket, ansöker om att ett läkemedel ska ingå i förmånerna ska visa att villkoren i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 § andra stycket 1 är uppfyllda. Den som enligt tredje stycket ansöker om att ett läkemedel ska ingå i förmånerna ska visa att villkoren i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 a § andra stycket 1 är uppfyllda. Lag (2018:487).

Prop. 2017/18:91: Den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § får ansöka om att läkemedlet eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna enligt denna lag. Sökanden ska visa att villkoren enligt 15 § är uppfyllda och lägga fram den utredning som behövs för att fastställa inköpspris och försäljningspris.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vem som får ansöka om att ett läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § eller 5 kap. 1 § ...

Prop. 2001/02:63: I paragrafen anges vem som får ansöka om att ett läkemedel eller en vara skall ingå i läkemedelsförmånerna samt vad som skall iakttas i samband därmed. Det åligger sökanden att visa att kriterierna i 15 § är uppfyllda. Vidare skall sökanden lägga fram den utredning som behövs för att fastställa ett försäljningspris. Utredningen torde ofta baseras bl.a. på den dokumentation som lagts till grund för godkännandet för försäljning som beslutas av Läkemedelsverket. För sådana uppgifter som ges in till ...

 • RÅ 2008:85:Förutsättningar för att låta läkemedlet Viagra ingå i läkemedelsförmånerna har inte ansetts föreligga.
 • NJA 2008 s. 1192:Ett läkemedelsföretag har hos Läkemedelsförmånsnämnden (numera Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) i samband med ansökan om subventionering begärt att ett pris bestäms för ett generiskt läkemedel, som omfattades av ett patent. Åtgärden har inte ansetts innebära att företaget bjudit ut läkemedlet i 3 § patentlagens mening.

9 §  Innan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket meddelar beslut i frågor som avses i 7 § ska sökanden och regionerna ges tillfälle till överläggningar med myndigheten. Lag (2019:911).

10 §  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får på eget initiativ besluta att ett läkemedel eller en annan vara som ingår i läkemedelsförmånerna inte längre ska ingå i förmånerna. Lag (2008:655).

Prop. 2001/02:63: Av paragrafen framgår att nämnden på eget initiativ får besluta att ett läkemedel eller en annan vara inte längre skall ingå i läkemedelsförmånerna. Ändrade förhållanden kan exempelvis ge nämnden anledning att ompröva sitt tidigare beslut om subventionering. Även det vid lagens ikraftträdande befintliga läkemedelssortimentet kommer att behöva gås igenom och bedömas i ljuset av de kriterier som framgår av 15 §. Om nämnden beslutar att en vara inte längre skall ingå i läkemedelsförmånerna upphör ...

 • HFD 2014:30:Fråga om vissa varor utgör förbrukningsartiklar enligt 18 § 3 läkemedelsförmånslagen. Även fråga om upphävande av tidigare fattat gynnande förvaltningsbeslut.

11 §  Om det finns särskilda skäl får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att ett läkemedel eller en annan vara ska ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst användningsområde (förmånsbegränsning).

[S2]Myndighetens beslut får förenas med andra särskilda villkor. Lag (2018:1237).

Prop. 2001/02:63: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.2.

I paragrafens första stycke föreskrivs att om särskilda skäl föreligger kan nämnden besluta att ett läkemedel skall ingå i förmånerna endast för ett visst användningsområde. I vissa fall kan det finnas anledning att avvika från huvudregeln att användningen av läkemedlet som sådant skall subventioneras. Om det finns flera användningsområden godkända för ...

 • RÅ 2008:85:Förutsättningar för att låta läkemedlet Viagra ingå i läkemedelsförmånerna har inte ansetts föreligga.

12 §  På begäran av den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § ska Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att läkemedlet eller varan inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna.

[S2]På begäran av den som enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 § andra stycket har ansökt om att ett läkemedel ska ingå i förmånerna, får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att läkemedlet inte längre ska ingå i förmånerna. Lag (2016:530).

Prop. 2001/02:63: Av paragrafen framgår att om den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § begär att läkemedlet eller varan inte längre skall ingå i läkemedelsförmånerna skall nämnden bifalla begäran. Att det fastställda försäljningspriset samtidigt upphör att gälla framgår av 14 §.

13 §  En fråga om ändring av ett tidigare fastställt inköpspris eller försäljningspris får, förutom på eget initiativ av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, tas upp av myndigheten på begäran av den som marknadsför läkemedlet eller varan, en region eller den som enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 § andra stycket har ansökt om att läkemedlet ska ingå i förmånerna. Den som begär ändringen har även rätt till överläggningar med myndigheten. Om överläggningar inte begärs, eller om överläggningarna inte leder till en överenskommelse, kan myndigheten fastställa det nya inköpspriset eller försäljningspriset på grundval av tillgänglig utredning.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förutsättningar för ändring av inköpspris och försäljnings-pris för ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna om det

 1. har gått 15 år efter det att läkemedlet godkänts för försäljning, eller
 2. finns läkemedel som är utbytbara mot läkemedlet och som marknadsförs till öppenvårdsapotek i Sverige. Lag (2019:911).

14 §  Ett fastställt inköpspris och försäljningspris för ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § ska inte längre gälla om godkännandet för försäljning av läkemedlet eller varan upphör att gälla eller Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar att läkemedlet eller varan inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna. Lag (2009:373).

Prop. 2001/02:63: Av paragrafen framgår ett fastställt försäljningspris för ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § inte längre skall gälla om godkännandet för försäljning av läkemedlet eller varan upphör att gälla. Försäljningspriset upphör även att gälla när nämnden beslutar att läkemedlet eller varan inte längre skall ingå i förmånerna.

Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna

15 §  Ett receptbelagt läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna och inköpspris och försäljningspris ska fastställas för läkemedlet under förutsättning att

 1. kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestämmelserna i 3 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), framstår som rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter, och
 2. det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som enligt en sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 kap. 1 § första stycket läkemedelslagen (2015:315) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsenliga. Lag (2017:49).

Prop. 2016/17:43: Ett receptbelagt läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna och inköpspris och försäljningspris ska fastställas för läkemedlet under förutsättning att

1. kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestämmelserna i 3 kap. 1 §hälso- och sjukvårdslagen(2017:000), framstår som rimliga från medicinska, humanitära ...

Prop. 2001/02:63: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.3.

Av paragrafen framgår att ett receptbelagt läkemedel skall omfattas av läkemedelsförmånerna och försäljningspris fastställas för läkemedlet under vissa förutsättningar. I första punkten fastslås att kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av 2 § hälso- och sjukvårdslagen ...

 • RÅ 2008:85:Förutsättningar för att låta läkemedlet Viagra ingå i läkemedelsförmånerna har inte ansetts föreligga.
 • RÅ 2009:82:Vid prövningen av rätten till handikappersättning kan som merutgift godtas kostnader för läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånerna.

16 §  Ett läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § eller 5 kap. 1 § andra stycketläkemedelslagen (2015:315) får ingå i läkemedelsförmånerna utan att villkoren i 15 § är uppfyllda eller att ett pris har fastställts för läkemedlet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. villkoren för att ett läkemedel som avses i första stycket får ingå i förmånerna, och
 2. inköpspris, försäljningspris och ändring av ett tidigare fastställt inköpspris och försäljningspris för läkemedlet. Lag (2018:487).

Prop. 2017/18:91: Ett läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § eller 5 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315) får ingå i läkemedelsförmånerna utan att villkoren i 15 § är uppfyllda eller att ett pris har fastställts för läkemedlet.

Prop. 2001/02:63: För att ett läkemedel skall kunna ingå i läkemedelsförmånerna måste ett försäljningspris ha fastställts för det i särskild ordning. Undantag görs dock för s.k. licensläkemedel och extemporeläkemedel.

Läkemedelsverket kan godkänna s.k. licensförsäljning av ett icke godkänt läkemedel. Exempel när licensförsäljning kan komma ifråga är vid vissa ovanliga sjukdomar. Ett sådant tillstånd lämnas efter ansökan av apotekschef eller motsvarande och kräver särskild motivering från en behörig ...

16 a §  Om den som marknadsför ett läkemedel har ansökt om att läkemedlet ska omfattas av läkemedelsförmånerna enligt 15 § och läkemedlet kan ersätta ett läkemedel som tidigare har fått säljas enligt 4 kap. 10 § läkemedelslagen (2015:315) och har ingått i förmånerna, får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att läkemedlet ska ingå i förmånerna till dess att ansökan har prövats.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. villkoren för att ett läkemedel som avses i första stycket får ingå i förmånerna, och
 2. inköpspris, försäljningspris och ändring av ett tidigare fastställt inköpspris och försäljningspris för läkemedlet. Lag (2018:487).

Prop. 2017/18:91: Om den som marknadsför ett läkemedel har ansökt om att läkemedlet ska omfattas av läkemedelsförmånerna enligt 15 § och läkemedlet kan ersätta ett läkemedel som tidigare har fått säljas enligt 4 kap. 10 § läkemedelslagen (2015:315) och har ingått i förmånerna, får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att läkemedlet ska ingå i förmånerna till dess att ansökan har prövats.

16 b §  Ett receptbelagt läkemedel mot en smittsam sjukdom (vaccin) får inte ingå i läkemedelsförmånerna, om sjukdomen omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram enligt smittskyddslagen (2004:168) och vaccinet är avsett för samma användningsområde och samma patientgrupp som omfattas av vaccinationsprogrammet. Lag (2016:530).

17 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om förutsättningarna för att ett visst receptfritt läkemedel eller en viss grupp av sådana läkemedel skall ingå i läkemedelsförmånerna.

Prop. 2001/02:63: Paragrafen motsvarar i huvudsak 1 § andra stycket andra punkten lagen om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. med vissa redaktionella och språkliga justeringar.

Andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna

18 §  Läkemedelsförmånerna ska, när beslut fattas enligt 7 §, omfatta

 1. varor för vilka det med stöd av 18 kap. 2 § läkemedelslagen (2015:315) har föreskrivits att läkemedelslagen helt eller delvis ska gälla och som förskrivs enbart i födelsekontrollerande syfte av läkare eller barnmorskor,
 2. förbrukningsartiklar som en förmånsberättigad behöver vid stomi och som förskrivs av läkare eller någon annan som Socialstyrelsen förklarat har behörighet till sådan förskrivning, och
 3. förbrukningsartiklar som en förmånsberättigad på grund av sjukdom behöver för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering och som förskrivs av läkare, tandläkare eller någon annan som Socialstyrelsen förklarat har behörighet till sådan förskrivning. Lag (2015:969).

Särskilda bestämmelser om kostnadsfrihet

19 §  Förmånsberättigade varor som avses i 1518 §§ ska vara kostnadsfria för en förmånsberättigad person som vid inköpstillfället inte har fyllt 18 år.

[S2]Varor som avses i 18 § 1 ska även vara kostnadsfria för en förmånsberättigad person som vid inköpstillfället inte har fyllt 21 år.

[S3]Varor som avses i 18 § 3 ska även vara kostnadsfria för en förmånsberättigad person som vid inköpstillfället har fyllt 18 år. Lag (2016:1284).

Särskilda bestämmelser om vissa varor

20 §  Om regeringen föreskriver det, har den som är under 16 år rätt till reducering av sina kostnader för inköp av sådana livsmedel för särskilda näringsändamål som förskrivits av läkare med det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger 120 kronor.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer villkor för reduceringen av kostnaderna för sådana livsmedel.

[S3]Kostnaderna för livsmedlen får inte räknas samman med köp av sådana läkemedel, födelsekontrollerande medel och förbrukningsartiklar som avses i 15 och 18 §§. Lag (2006:829).

Prop. 2005/06:128: Ändringen innebär att hänvisningen i första stycket till ”livsmedel som avses i 20 § livsmedelslagen (1971:511), dvs. livsmedel för särskilda näringsändamål, ersätts av begreppet ”livsmedel för särskilda näringsändamål”. Ändringen är föranledd av att den nuvarande livsmedelslagen (1971:511) upphävs och ersätts av en ny livsmedelslag som inte innehåller några särskilda ...

Prop. 2001/02:63: Paragrafen reglerar kostnaderna för speciallivsmedel till barn under 16 år. Bestämmelsen innebär i sak ingen ändring i förhållande till 6 § lagen om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. Paragrafen har dock i förtydligande syfte utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Utbyte av läkemedel

21 §  Ett öppenvårdsapotek ska byta ut ett läkemedel som har förskrivits inom läkemedelsförmånerna mot det tillgängliga läkemedel inom förmånerna som det är utbytbart mot och som har lägst fastställt försäljningspris.

[S2]Ett öppenvårdsapotek ska byta ut ett läkemedel som har förskrivits inom läkemedelsförmånerna mot något av de läkemedel inom förmånerna som är tillgängliga och har ett lägre fastställt försäljningspris, när det inom förmånerna finns utbytbarhet enbart mellan

 1. ett läkemedel och ett eller flera av dess parallellimporterade läkemedel, eller
 2. ett läkemedels parallellimporterade läkemedel.

[S3]Ett läkemedel får inte bytas ut om

 1. förskrivaren på medicinska grunder har motsatt sig ett utbyte,
 2. den expedierande farmaceuten på öppenvårdsapoteket har motsatt sig utbyte av läkemedlet med hänsyn till att det finns anledning att anta att ett utbyte skulle innebära betydande olägenhet för patienten, eller
 3. patienten betalar mellanskillnaden mellan det försäljningspris som fastställts för det förskrivna läkemedlet och lägsta försäljningspris för det utbytbara läkemedel som finns tillgängligt.

[S4]Om något annat utbytbart läkemedel inom förmånerna finns tillgängligt, kan utbyte ske mot detta läkemedel, under förutsättning att patienten betalar hela kostnaden för det läkemedlet.

[S5]Ett öppenvårdsapotek ska upplysa patienten om att utbyte kommer i fråga och om patientens rätt att mot betalning få det förskrivna läkemedlet eller något annat utbytbart läkemedel inom förmånerna. När utbyte sker ska öppenvårdsapoteket skriftligen underrätta förskrivaren. Lag (2018:1237).

Prop. 2001/02:63: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.6.

Paragrafen innehåller bestämmelser om utbyte av läkemedel vid apotek. I första stycket anges att om ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna har förskrivits och det på det enskilda apoteket finns ett eller flera billigare utbytbara sådana läkemedel, skall med de undantag som följer av tredje stycket, läkemedlet bytas ut mot det billigaste tillgängliga ...

21 a §  Ett öppenvårdsapotek ska byta ut ett läkemedel som har förskrivits utanför förmånerna men i övrigt enligt 4 och 6 §§, mot

 1. det tillgängliga läkemedel inom förmånerna utan förmånsbegränsning som det är utbytbart mot och som har lägst fastställt försäljningspris, eller
 2. något av de tillgängliga läkemedlen inom förmånerna utan förmånsbegränsning, när det inom förmånerna finns utbytbarhet enbart mellan ett läkemedel och ett eller flera av dess parallellimporterade läkemedel, eller mellan ett läkemedels parallellimporterade läkemedel.

[S2]Ett läkemedel får inte bytas ut om

 1. förskrivaren på medicinska grunder har motsatt sig ett utbyte,
 2. den expedierande farmaceuten på öppenvårdsapoteket har motsatt sig utbyte av läkemedlet med hänsyn till att det finns anledning att anta att ett utbyte skulle innebära betydande olägenhet för patienten, eller
 3. patienten betalar hela kostnaden för det förskrivna läkemedlet.

[S3]Om något annat utbytbart läkemedel inom förmånerna finns tillgängligt, kan utbyte ske mot detta läkemedel, under förutsättning att patienten betalar hela kostnaden för det läkemedlet.

[S4]Ett öppenvårdsapotek ska upplysa patienten om att utbyte kommer i fråga och om patientens rätt att mot betalning få det förskrivna läkemedlet eller något annat utbytbart läkemedel inom förmånerna. När utbyte sker ska öppenvårdsapoteket skriftligen underrätta förskrivaren. Lag (2018:1237).

Prop. 2013/14:93: Paragrafen är ny. Den innebär en tillhandahållandeskyldighet för innehavare av godkännande för försäljning av s.k. periodens vara som omfattas av 21 § första stycket. Det är med andra ord det företag som kan erbjuda det lägsta av TLV fastställda försäljningspriset och samtidigt bekräftat tillgänglighet av varorna som omfattas av tillhandahållandeskyldigheten. Med tillgängligt avses enligt TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) att läkemedlen finns tillgängliga under en månad. Skyldigheten ...

21 b §  Ett öppenvårdsapotek ska byta ut ett läkemedel som har förskrivits enligt 7 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168) mot det läkemedel som utbyte skulle ha skett mot vid ett utbyte enligt

 1. 21 § första och andra styckena om det förskrivna läkemedlet har fastställda priser enligt 7 §, eller
 2. 21 a § första stycket om det förskrivna läkemedlet inte har fastställda priser enligt 7 §.

[S2]Ett läkemedel får inte bytas ut om

 1. förskrivaren på medicinska grunder har motsatt sig ett utbyte, eller
 2. den expedierande farmaceuten på öppenvårdsapoteket har motsatt sig utbyte av läkemedlet med hänsyn till att det finns anledning att anta att ett utbyte skulle innebära betydande olägenhet för patienten eller i annat fall dröjsmål med behandlingen.

[S3]Ett öppenvårdsapotek ska upplysa patienten om att utbyte kommer i fråga. När utbyte sker ska öppenvårdsapoteket skriftligen underrätta förskrivaren. Lag (2018:1237).

21 c §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. utbyte mot läkemedel som omfattas av förmånsbegränsningar, och
 2. utbyte av läkemedel i övrigt. Lag (2018:1237).

21 d §  Den som har ett godkännande för försäljning av ett läkemedel som har lägst fastställt försäljningspris enligt 21 § första stycket och har bekräftat att läkemedlet ska vara tillgängligt ska tillhandahålla läkemedlet till öppenvårdsapoteken. Lag (2018:1237).

Kostnader för förmåner m.m.

22 §  Kostnader för förmåner enligt denna lag ersätts av den region inom vars område den berättigade är bosatt.

[S2]Om den berättigade inte är bosatt inom någon regions område, ska den region inom vars område den berättigade är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, den region inom vars område personen är registrerad som arbetssökande, svara för kostnader för förmåner enligt denna lag. När det gäller den som är berättigad till förmåner enligt denna lag i egenskap av familjemedlem till anställd eller egenföretagare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004, ska i stället den region inom vars område den anställde eller egenföretagaren är förvärvsverksam eller registrerad som arbetssökande svara för kostnaderna för förmånerna.

[S3]I andra fall än som avses i första och andra styckena ersätts kostnaderna av den region inom vars område den som förskrivit en förmånsberättigad vara har sin verksamhetsort. Lag (2019:911).

23 §  Rätten till förmåner enligt denna lag prövas av den region som enligt 22 § har att svara för kostnaden för förmånerna. Lag (2019:911).

Utlämnande av uppgifter

24 §  Läkemedelsverket ska på begäran av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket lämna uppgifter om ett läkemedel till myndigheten om uppgifterna behövs för prövning enligt denna lag. Lag (2008:655).

Prop. 2001/02:63: I paragrafen ges Läkemedelsverket uppgiftsskyldighet i förhållande till den nya Läkemedelsförmånsnämnden (jfr 14 kap. 1 § sekretesslagen). Såsom Lagrådet framfört kan nämnden behöva ta del av dokumentation som den som ansökt om godkännande för försäljning av läkemedel m.m. har presenterat i samband med Läkemedelverkets prövning.

Tillsyn

25 §  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen.

[S2]Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Myndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen ska efterlevas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Lag (2009:373).

 • HFD 2015:75:Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut att förbjuda ett landsting att ingå vissa prisöverenskommelser med läkemedelsföretag har ansetts sakna författningsstöd.

Sanktionsavgifter

25 a §  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får ta ut en sanktionsavgift av den som

 1. har tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek om öppenvårdsapoteket inte byter ut läkemedel enligt bestämmelserna i 2121 b §§ eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 21 c §, eller
 2. har ett godkännande för försäljning som inte tillhandahåller ett läkemedel enligt 21 d § eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till 21 d §.

[S2]Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får besluta att ta ut sanktionsavgift av någon endast om denne, inom fem år från det att överträdelsen ägde rum, har delgetts en underrättelse om att myndigheten överväger att fatta ett sådant beslut. Innan en sanktionsavgift tas ut ska den som avgiften gäller ges tillfälle att yttra sig.

[S3]Sanktionsavgiften tillfaller staten. Lag (2018:1237).

25 b §  Sanktionsavgift får tas ut med ett belopp som fastställs med hänsyn till överträdelsens allvar.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om hur sanktionsavgiftens storlek ska fastställas. Lag (2014:460).

Prop. 2013/14:93: I första stycket anges bedömningsgrunden för hur sanktionsavgiften ska bestämmas. Bedömningsgrunden ”överträdelsens allvar” avser framförallt hur stora skadeverkningar eller risker som överträdelsen kunnat medföra. Utgångspunkten vid denna bedömning är vad överträdelsen innebär för kostnader för förmånssystemet. Ytterligare ett exempel på en omständighet som ska beaktas är om det varit fråga om upprepade överträdelser. Frågan om överträdelsens allvar får avgöras med hänsyn till omständigheterna ...

25 c §  Befrielse från sanktionsavgift ska medges helt eller delvis om det är oskäligt att ta ut sanktionsavgift. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas

 1. om överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte förutsåg eller borde ha förutsett eller inte kunnat påverka,
 2. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika överträdelsen, och
 3. om överträdelsen i övrigt framstår som ursäktlig. Lag (2014:460).

25 d §  Sanktionsavgift får inte tas ut för en överträdelse som redan omfattas av ett vitesföreläggande eller vitesförbud. Lag (2014:460).

Prop. 2013/14:93: Paragrafen innehåller ett förbud mot att ta ut sanktionsavgift i de fall andra åtgärder redan har vidtagits mot en överträdelse. TLV har t.ex. möjlighet att med stöd av lagen meddela vitesföreläggande och vitesförbud om apoteket inte följer bestämmelserna om utbyte. Läkemedelsverket har också med stöd av lagen (2009:366) om handel med läkemedel möjlighet att vidta tillsynsåtgärder vid brister hos tillståndshavaren, t.ex. om de beslut ...

Överklagande m.m.

26 §  Beslut som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket eller en region i ett enskilt fall meddelar enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2019:911).

Prop. 2001/02:63: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.2.

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av Läkemedelsförmånsnämndens och enskilda landstings beslut enligt denna lag eller

enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen. Nämndens beslut har sådana ...

 • RÅ 2008:85:Förutsättningar för att låta läkemedlet Viagra ingå i läkemedelsförmånerna har inte ansetts föreligga.

27 §  Andra beslut än beslut om sanktionsavgift som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket eller allmän förvaltningsdomstol meddelar enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska gälla omedelbart, om inte annat beslutas. Lag (2014:460).

 • RÅ 2009:51:Fast praxis i fråga om förutsättningarna för beslut om inhibition gäller även i mål enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002 då lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. upphör att gälla.
 2. Receptbelagda läkemedel och andra varor för vilka Riksförsäkringsverket fastställt försäljningspris enligt den äldre lagen skall ingå i läkemedelsförmånerna. Detta gäller dock inte läkemedel och varor som inte omfattas av högkostnadsskydd.
 3. Ansökningar rörande fastställande av försäljningspris som vid tidpunkten för ikraftträdandet är anhängiga hos Riksförsäkringsverket skall därefter handläggas av Läkemedelsförmånsnämnden. En sådan ansökan skall anses avse en begäran om att läkemedlet eller varan skall ingå i läkemedelsförmånerna.
 4. Vid överklagande av ett beslut av Riksförsäkringsverket som har meddelats före ikraftträdandet skall den äldre lagen tillämpas. Om ett försäljningspris fastställs skall läkemedlet eller varan ingå i läkemedelsförmånerna.
 5. Förmåner som uppkommit för enskild enligt 4 § i den äldre lagen skall anses som läkemedelsförmåner enligt den nya lagen.
 6. Ett recept som utfärdats före ikraftträdandet får expedieras inom läkemedelsförmånerna trots att det saknar arbetsplatskod.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:194, Prop. 2001/02:63, Bet. 2001/02:SoU10
CELEX-nr
31971R1408
Ikraftträder
2002-10-01

Lag (2002:1145) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Den nya bestämmelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 oktober 2002.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:81, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:SoU1
Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
31971R1408
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:76) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Förarbeten
Rskr. 2002/03:105, Prop. 2002/03:42, Bet. 2002/03:SoU8
Omfattning
ändr. 5, 18, 19 §§
Ikraftträder
2003-04-01

Lag (2006:257) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:198, Prop. 2005/06:70, Bet. 2005/06:SoU15
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-05-01

Lag (2006:829) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner

Förarbeten
Rskr. 2005/06:357, Prop. 2005/06:128, Bet. 2005/06:MJU23
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:250) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. Beslut om utbytbarhet som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:153, Prop. 2006/07:78, Bet. 2006/07:SoU12
Omfattning
ändr. 21 §, rubr. närmast före 26 §; ny 27 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2008:655) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Förarbeten
Rskr. 2007/08:256, Prop. 2007/08:145, Bet. 2007/08:SoU21
Omfattning
ändr. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 26, 27 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2008-09-01

Lag (2009:373) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:226, Prop. 2008/09:145, Bet. 2008/09:SoU21
Omfattning
ändr. 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 25 §§, rubr. närmast före 21, 25 §§; nya 7 a, 7 b §§
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2010:1320) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:6, Prop. 2009/10:223, Bet. 2010/11:SfU3
Omfattning
ändr. 4, 22 §§
CELEX-nr
32004R0883
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1577) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för inköp av förmånsberättigade varor, om det första inköpstillfället inträffat före den 1 januari 2012.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:97, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:SoU1
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:454) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Förarbeten
Rskr. 2011/12:260, Prop. 2011/12:123, Bet. 2011/12:SoU20
Omfattning
ny 16 a §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:927) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnadsbefrielse som har uppkommit före den 1 januari 2013.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:115, Prop. 2012/13:1, Bet. 2012/13:SoU1
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:516) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Förarbeten
Rskr. 2012/13:269, Prop. 2012/13:150, Bet. 2012/13:SoU23
Omfattning
ny 5 a §
CELEX-nr
32011L0024
Ikraftträder
2013-10-01

Lag (2014:460) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
 2. Bestämmelserna om sanktionsavgift ska tillämpas endast på överträdelser som har ägt rum efter det att de nya bestämmelserna har trätt i kraft. Bestämmelsen i 25 a § första stycket 1 tillämpas, i fråga om överträdelser på grund av att farmaceut har motsatt sig utbyte, endast på överträdelser som har begåtts från och med den 1 januari 2015.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:272, Prop. 2013/14:93, Bet. 2013/14:SoU22
Omfattning
ändr. 7 a, 7 b, 13, 21, 27 §§; nya 21 a §, 25 a, 25 b, 25 c, 25 d §§, rubr. närmast före 25 a §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:461) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:272, Prop. 2013/14:93, Bet. 2013/14:SoU22
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:319) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Förarbeten
Rskr. 2014/15:200, Prop. 2014/15:91, Bet. 2014/15:SoU16
Omfattning
ändr. 2, 15, 16, 18 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:968) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. En förmånsberättigad person som har fyllt 18 år före den 1 januari 2016 och som vid ikraftträdandet har rätt till kostnadsreducering med stöd av 5 § sjunde stycket behåller denna rätt under ett år räknat från första inköpstillfället.
 3. En förmånsberättigad person som fyller 18 år efter den 31 december 2015 och som vid ikraftträdandet har rätt till kostnadsreducering med stöd av 5 § sjunde stycket behåller denna rätt efter att ha fyllt 18 år under ett år räknat från första inköpstillfället.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:102, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:SoU1
Omfattning
ändr. 5, 19 §§, rubr. närmast före 19 § sätts närmast före 20 §; ny rubr. närmast före 19 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:969) om ändring i lagen (2015:319) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Förarbeten
Rskr. 2015/16:102, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:SoU1
Omfattning
ändr. 18 § i 2015:319

Lag (2016:530) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Förarbeten
Rskr. 2015/16:250, Prop. 2015/16:143, Bet. 2015/16:SoU15
Omfattning
nuvarande 16 a § betecknas 16 b §; ändr. 8, 12, 13, 16 §§; ny 16 a §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2016:1284) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:127, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:SoU1
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:49) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 4, 15 §§
Ikraftträder
2017-04-01

(2018:487) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Förarbeten
Rskr. 2017/18:272, Prop. 2017/18:91, Bet. 2017/18:SoU23
Omfattning
ändr. 8, 16 ,16 a §§
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1237) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018 i fråga om 7 § och i övrigt den 2 juni 2020.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:370, Prop. 2017/18:233, Bet. 2017/18:SoU31
Omfattning
nuvarande 21 a § betecknas 21 d §; ändr. 1, 7, 11, 21, 25 a §§; nya 21 a, 21 b,21 c §§
Ikraftträder
2018-10-01

Lag (2019:911) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 3, 9, 13, 22, 23, 26 §§
Ikraftträder
2020-01-01