Inaktuell version

Förordning (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2014:150
Upphäver
Förordning (2002:1085) med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-14

Uppgifter

1 §  Statens beredning för medicinsk utvärdering har till uppgift att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya medicinska metoder i hälso- och sjukvården ur medicinskt, ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv.

[S2]Myndigheten ska sammanställa utvärderingarna på ett enkelt och lättfattligt sätt och sprida dem så att vårdgivare och andra berörda kan tillägna sig kunskapen. Myndigheten ska kontinuerligt utveckla sitt arbete med att sprida utvärderingarna så att dessa tillämpas i praktiken och leder till önskade förändringar inom hälso- och sjukvården.

[S3]Myndigheten ska systematiskt identifiera, aktivt föra ut kunskap om samt utvärdera behandlingsmetoder i vården, vars effekter det saknas tillräcklig kunskap om. Förordning (2009:1139).

2 §  Myndigheten ska vara kontaktmyndighet i internationella frågor som rör utvärdering av medicinska metoder och stödja såväl det europeiska samarbetet som övrigt internationellt samarbete.

Samverkan

2 a §  Myndighetens arbete med kunskapsstyrning ska planeras och utföras i samverkan med andra berörda myndigheter så att den statliga styrningen av hälso- och sjukvården är samordnad. Förordning (2009:1139).

Ledning

3 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

4 §  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Nämnden för medicinsk utvärdering.

[S2]Nämnden har till uppgift att fatta beslut om projekt, samt att fastställa sammanfattningar och slutsatser i de utvärderingar som myndigheten genomför enligt 1 §.

[S3]Nämnden består av myndighetens chef och högst 11 ledamöter.

Anställningar och uppdrag

/Träder i kraft I: 2014-11-01/

5 §  Generaldirektören är myndighetschef. Förordning (2014:150).

6 §  Ordföranden och övriga ledamöter i Nämnden för medicinsk utvärdering utses av regeringen.

Personalansvarsnämnd

7 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

Ändringar

Förordning (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:1139) om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering

Omfattning
ändr. 1 §; ny 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2014:150) om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2014-11-01

Förordning (2015:167) om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 a, 4, 6 §§
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:285) om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Omfattning
ändr. 1, 4 §§; nya 1 a, 4 a, 4 b §§
Ikraftträder
2015-07-02

Förordning (2018:1523) om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-10-01

Förordning (2018:1531) om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Omfattning
nuvarande 1 a § betecknas 1 b §; ny 1 a §
Ikraftträder
2018-11-01

Förordning (2019:1065) om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Omfattning
ändr. 1 b, 4 §§
Ikraftträder
2020-01-01