Upphävd författning

Förordning (2002:1085) med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-12-12
Ändring införd
SFS 2002:1085
Ikraft
2003-01-01
Upphäver
Förordning (1996:608) med instruktion för Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens beredning för medicinsk utvärdering har till uppgift att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya medicinska metoder ur medicinskt, ekonomiskt, socialt och etiskt perspektiv.

[S2]Beredningen skall sammanställa utvärderingarna på ett enkelt och lättfattligt sätt samt sprida dem så att vårdgivare och andra berörda kan tillägna sig den kunskap som vunnits. Beredningen skall utvärdera hur denna kunskap har använts och vilka resultat som nåtts.

Verksförordningens tillämpning

2 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på beredningen med undantag av 3 §, 4 § andra stycket, 5, 10, 12, 17, 19-23, 25, 32 och 34 §§.

[S2]Det som gäller för myndighetens chef enligt 6-9 §§verksförordningen skall gälla för styrelsen.

Myndighetens ledning m.m.

3 §  Beredningen leds av en styrelse som består av högst elva personer. En av ledamöterna är ordförande.

[S2]Regeringen utser ordförande för en bestämd tid. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

4 §  Vid beredningen skall det finnas ett vetenskapligt råd, som har till uppgift att ge stöd åt styrelsen. Beredningens styrelse utser ledamöterna i rådet.

5 §  Vid beredningen finns ett kansli som leds av en direktör. Beredningen bestämmer i övrigt sin organisation.

Ärendenas handläggning

6 §  Styrelsen avgör sina ärenden vid sammanträde om inte annat följer av tredje stycket.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

[S3]Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlämna till en anställd eller till ett beredande eller rådgivande organ att avgöra ärenden som inte behöver prövas av styrelsen.

7 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Anställningar

8 §  Direktören anställs genom beslut av regeringen. Andra anställningar beslutas av beredningen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:1085) med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003, då förordningen (1996:608) med instruktion för Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik skall upphöra att gälla. En ledamot som har utsetts med stöd av äldre föreskrifter skall i stället anses förordnad med stöd av bestämmelserna i den nya förordningen.
Ikraftträder
2003-01-01

Ändring, SFS 2007:1233

Omfattning
upph.