Upphävd författning

Förordning (2007:1235) med instruktion för Försäkringskassan

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-12-06
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (2004:1299) med instruktion för Försäkringskassan
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Försäkringskassan är förvaltningsmyndighet för socialförsäkringen samt för andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning ska handläggas av Försäkringskassan.

2 §  Myndigheten ska

  1. ansvara för och verka för lagenlighet och enhetlighet vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet genom sådana allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) eller andra åtgärder,
  2. ansvara för att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker i fråga om de verksamhetsområden som myndigheten har ansvar för, med utgångspunkt i de mål och andra åligganden som gäller för myndigheten,
  3. ha det övergripande ansvaret för att ge allmänheten information om det allmänna ålderspensionssystemet,
  4. stävja bidragsbrott och motverka felaktiga utbetalningar,
  5. stödja forskning inom socialförsäkringsområdet,
  6. utöva tillsyn över Skatteverkets verksamhet när det gäller beslut om pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
  7. delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde,
  8. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,
  9. ha ett samlat ansvar inom sitt verksamhetsområde för frågor som har betydelse för nyanlända invandrares etablering i samhället, och
  10. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.

3 §  Myndigheten får, inom ramen för full kostnadstäckning, bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Samverkan

4 §  Myndigheten ska samverka med Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektiv användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet och får i samma syfte träffa överenskommelse med kommun, landsting eller Arbetsförmedlingen.

5 §  Myndigheten ska samverka med Premiepensionsmyndigheten i frågor om det allmänna pensionssystemet när det har betydelse för respektive myndighets verksamhet.

Ledning

6 §  Myndigheten leds av en styrelse.

7 §  Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

8 §  Styrelsen utser vice ordförande.

Organisation

9 §  Myndigheten bestämmer själv sin organisation.

Anställningar

10 §  Generaldirektören är myndighetschef.

11 §  Vid myndigheten finns en överdirektör.

Delegering

12 §  Generaldirektören får besluta om mindre ändringar i arbetsordningen och om föreskrifter som inte är av större betydelse. I övrigt får andra ärenden än de som avses i 4 § myndighetsförordningen (2007:515) avgöras av generaldirektören eller, om inte styrelsen bestämt något annat, av den som generaldirektören bestämmer.

Personalansvarsnämnd

13 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Myndighetens rätt att företräda staten vid domstol

15 §  Inom sitt verksamhetsområde företräder myndigheten staten vid domstol, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

[S2]Myndigheten får uppdra åt en annan myndighet eller åt ett ombud att föra myndighetens talan.

Undantag från myndighetsförordningen

16 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]5 § om delegering,

21 §  3-5 om myndighetens beslut, i fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling, och

[S2]27 § första stycket om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.

Ändringar

Förordning (2007:1235) med instruktion för Försäkringskassan

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:42) om ändring i förordningen (2007:1235) med instruktion för Försäkringskassan

Omfattning
upph. 11 §
Ikraftträder
2008-03-01

Förordning (2009:603) om ändring i förordningen (2007:1235) med instruktion för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-07-01

Ändring, SFS 2009:1174

Omfattning
upph.