Internrevisionsförordning (2006:1228)

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
2006-11-23
Ändring införd
SFS 2006:1228 i lydelse enligt SFS 2018:1344
Ikraft
2007-01-01
Upphäver
Förordning (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som regeringen föreskriver i myndighetens instruktion eller i någon annan förordning eller beslutar särskilt.

Organisering

2 §  Vid myndigheten skall det finnas en internrevision.

[S2]Internrevisionen skall ledas av en chef som skall vara anställd i myndigheten.

2 a §  Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande, när det gäller chefen för internrevisionen. Förordning (2009:1321).

Uppgifter

Allmänna uppgifter

3 §  Internrevisionen ska granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll. Förordning (2007:1283).

Granskningens inriktning

4 §  Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller kraven i 3 § myndighetsförordningen (2007:515). Förordning (2018:1344).

Råd och stöd

Omfattning

6 §  Internrevisionen skall omfatta den verksamhet som myndigheten bedriver eller ansvarar för.

Bedrivande

7 §  Internrevision skall bedrivas enligt såväl god internrevisionssed som god internrevisorssed.

Samordning

8 §  En myndighet får samordna sin internrevision med en annan myndighet.

Rapportering

9 §  Resultatet av internrevisionens granskning skall redovisas i form av iakttagelser och rekommendationer. Dessa skall rapporteras till styrelsen.

Internrevisionens uppdragsgivare

Tillgång till uppgifter

11 §  Styrelsen skall, i den utsträckning det inte möter hinder på grund av bestämmelse om sekretess, se till att internrevisionen får tillgång till de uppgifter och upplysningar som den behöver för att fullgöra sitt uppdrag.

Övriga bestämmelser

12 §  Om myndigheten saknar styrelse, skall det som anges i 9-11 §§ om styrelsen i stället gälla chefen för myndigheten.

Tillämpningsföreskrifter

13 §  Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:1283) om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228)

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:1321) om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228)

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
  2. För ärenden som har påbörjats före ikraftträdandet ska äldre bestämmelser gälla.
Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2018:1344) om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-01-01