Upphävd författning

Förordning (2007:1263) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-12-06
Ändring införd
SFS 2007:1263 i lydelse enligt SFS 2010:588
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1995:648) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Totalförsvarets pliktverk ansvarar för att myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och service i frågor avseende bemanning med totalförsvarspliktiga som skrivs in för värnplikt eller civilplikt. Stöd och service ska lämnas även till de bemanningsansvariga i fråga om totalförsvarspliktigas tjänstgöring och om redovisning av annan personal inom totalförsvaret.

[S2]På uppdrag av Försvarsmakten ska Totalförsvarets pliktverk tillhandahålla urvalstester av de som ansökt till militär utbildning inom Försvarsmakten.

[S3]Totalförsvarets pliktverk ska vidare mönstra, skriva in och krigsplacera totalförsvarspliktiga enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (2010:588).

2 §  Totalförsvarets pliktverk ska särskilt ansvara för att information om vad lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt innebär sprids till den som skriftligen lämnar uppgifter enligt 2 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt. Förordning (2010:588).

3 §  Totalförsvarets pliktverk får inom sakområdet åta sig att utföra uppdrag åt andra myndigheter samt åt kommuner, landsting samt enskilda.

Ledning

4 §  Totalförsvarets pliktverk leds av en myndighetschef.

5 §  Vid Totalförsvarets pliktverk ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter. Förordning (2010:588).

Anställningar och uppdrag

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

7 §  Vid Totalförsvarets pliktverk finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

8 §  Vid Totalförsvarets pliktverk ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 §  Totalförsvarets pliktverk ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

10 §  Totalförsvarets pliktverk får ta ut avgifter för uppdrag som myndigheten åtagit sig enligt 1 § andra stycket eller 3 §. Detta gäller inte för uppgifter som avser inskrivning och krigsplacering i samband med inskrivning eller i samband med grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

[S2]Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Förordning (2010:588).

Ändringar

Förordning (2007:1263) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:588) om ändring i förordningen (2007:1263) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk

Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 10 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Ändring, SFS 2010:1472

Omfattning
upph.