Upphävd författning

Förordning (2007:1285) med bemyndigande för Radio- och TV-verket att meddela vissa verkställighetsföreskrifter

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1285
Ikraft
2008-02-01
Upphäver
Förordning (1997:894) om marksänd digital TV
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen bemyndigar med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen Radio- och TV-verket att meddela verkställighetsföreskrifter om
  1. ansökningsförfarandet och ansökans innehåll i fråga om de tillstånd som avses i 3 kap.3 och 4 §§ radio-_och_TV-lagen (1996:844),
  2. avgiften enligt 10 kap. 13 § samma lag.

Ändringar

Förordning (2007:1285) med bemyndigande för Radio- och TV-verket att meddela vissa verkställighetsföreskrifter

Förarbeten
Rskr. 2007/08:40, Prop. 2007/08:8, Bet. 2007/08:KU4
Ikraftträder
2008-02-01

Ändring, SFS 2010:1059

Omfattning
upph.