lagen.nu

Förordning (2007:1368) om statsbidrag till enskilda arkiv

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:815
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till enskilda arkiv som inte omfattas av kultursamverkansmodellen enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Förordning (2012:815).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:815

Villkor för statsbidrag

2 § Statsbidrag får ges till enskilda arkivinstitutioner och institutioner eller föreningar med anknytning till arkivverksamhet.

Statsbidrag får också ges till andra för bevarande och tillgängliggörande av företagsarkiv.

3 § I förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet finns särskilda bestämmelser om statsbidrag till regionala arkivinstitutioner.

Ärendenas handläggning

4 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Riksarkivet.

Redovisning

5 § Den som har fått statsbidrag ska redovisa till Riksarkivet hur medlen har använts.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Återbetalning

6 § Statsbidrag får helt eller delvis krävas tillbaka om

  • 1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  • 2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  • 3. statsbidraget inte används för det ändamål som det har beviljats för,
  • 4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 5 §, eller
  • 5. villkor i beslutet inte har följts.

Bemyndigande

7 § Riksarkivet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

8 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1368

Officiell version (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2008-01-15
SFS-nummer
2007:1368
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2008. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 januari 2008.

Förordning (2012:815) om ändring i förordningen (2007:1368) om statsbidrag till enskilda arkiv

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:815
Rubrik
Förordning (2012:815) om ändring i förordningen (2007:1368) om statsbidrag till enskilda arkiv
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation