Inaktuell version

Förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan

Version: 2009:1590

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-12-19
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2009:1590
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kulturell verksamhet för och med elever i grundskolans årskurs 4–9.

[S2]Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Förordning (2009:1590).

Ändamålet med statsbidraget

2 §  Ändamålet med statsbidraget är att medverka till att

 1. kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolans årskurs 4–9 med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag som i förordningen (SKOLFS 1994:1) om läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet anges som en del i skolans måluppfyllelse, och
 2. öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. Förordning (2009:1590).

Definitioner

3 §  I denna förordning betyder

[S2]skolhuvudman: den som är huvudman inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, för en fristående skola eller för en riksinternatskola,

[S3]kulturverksamhet: verksamhet inom scenkonst, litteratur, visuell konst, arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv- och museiverksamhet, och

[S4]kulturlivets parter: aktörer som bedriver kulturverksamhet inom alla konstnärliga genrer samt kulturinstitutioner på lokal, regional och nationell nivå.

[S5]Vid tillämpning av denna förordning ska grundskolans årskurs 4–9 likställas med årskurserna från och med årskurs 4 i specialskolan, i sameskolan, i den obligatoriska särskolan, i en fristående skola som avses i 9 kap. 2 § skollagen (1985:1100) eller i den del av en riksinternatskola som motsvarar grundskolan. Förordning (2009:1590).

Villkor för statsbidrag

4 §  Statsbidrag får ges till skolhuvudmän i grundskolans årskurs 4–9 för

 1. inköp av professionell kulturverksamhet,
 2. insatser som främjar elevernas eget skapande som en del av

[S2]undervisningen, och

 1. insatser som främjar en långsiktig samverkan mellan grundskolans årskurs 4–9 och kulturlivets parter.

[S3]Statsbidraget får inte användas till administrationskostnader. Förordning (2009:1590).

5 §  Som förutsättning för statsbidrag gäller att skolhuvudmannen för grundskolans årskurs 4–9

 1. har utformat en handlingsplan för utvecklingsarbetet med kultur utifrån skolans behov och med en beskrivning av formerna för samverkan med kulturlivets parter, och
 2. redogör för de kulturinsatser som planeras som ett komplement till den befintliga kulturverksamheten.

[S2]Skolans elever ska ha getts tillfälle att medverka i arbetet med att utforma en handlingsplan och en redogörelse enligt första stycket. Förordning (2009:1590).

Ärendenas handläggning

6 §  Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Statens kulturråd efter ansökan från en skolhuvudman.

7 §  Statens kulturråd beslutar om och betalar ut statsbidrag för ett år i sänder.

Redovisning

8 §  En skolhuvudman som har fått statsbidrag är skyldig att redovisa för Statens kulturråd hur medlen har använts.

Återbetalning

9 §  Statens kulturråd får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om

 1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats,
 4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 8 §, eller
 5. villkor i beslutet inte har följts.

Bemyndigande

10 §  Statens kulturråd får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

11 §  Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 januari 2008.
Ikraftträder
2008-02-01

Förordning (2009:1590) om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan

Förarbeten
Rskr. 2009/10:145, Rskr. 2009/10:140, Prop. 2009/10:3, Prop. 2009/10:1, Bet. 2009/10:KrU5, Bet. 2009/10:KrU1
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1926) om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan

Förarbeten
Rskr. 2010/11:113, Prop. 2010/11:1, Bet. 2010/11:KrU1
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:684) om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:900) om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan

Förarbeten
Rskr. 2012/13:106, Prop. 2012/13:1, Bet. 2012/13:KrU1
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§; ny 5 a §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2014:1583) om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:425) om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan

Förarbeten
Rskr. 2014/15:255, Prop. 2014/15:99, Bet. 2014/15:FiU21
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 5 a, 6, 8 §§
Ikraftträder
2015-08-01

Förordning (2016:384) om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 8 §§; ny 4 a §
Ikraftträder
2016-06-01