Förordning (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-04-12
Ändring införd
SFS 2007:156 i lydelse enligt SFS 2019:1057
Ikraft
2007-06-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-13

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen.

2 §  Polio skall alltid anses utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa.

Ansvarsfördelning och organisatoriska bestämmelser

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

3 §  Folkhälsomyndigheten ska efter samråd med berörda kommuner och landsting besluta vilka hamnar och flygplatser som ska vara karantänshamnar respektive karantänsflygplatser. Förordning (2015:162).

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

3 §  Folkhälsomyndigheten ska efter samråd med berörda kommuner och regioner besluta vilka hamnar och flygplatser som ska vara karantänshamnar respektive karantänsflygplatser. Förordning (2019:1057).

 • SOSFS 2015:20: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:11) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

4 §  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om vilken personal och vilken utrustning som karantänshamnar och karantänsflygplatser ska ha. Förordning (2015:162).

 • SOSFS 2015:20: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:11) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Underrättelseskyldighet

5 §  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. vilka misstänkta eller konstaterade fall av sjukdomar som ska rapporteras till Folkhälsomyndigheten enligt 10 § första stycket lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, och
 2. vilka uppgifter en underrättelse som avses i 10 § första stycket lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa ska innehålla. Förordning (2015:162).

 • SOSFS 2015:21: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:12) om underrättelseskyldighet vid internationella hot mot människors hälsa

Åtgärder vid ankomst till Sverige

6 §  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om vilka åtgärder till skydd för människors hälsa som ansvariga myndigheter och kommuner får vidta mot drabbade fartyg och luftfartyg. Förordning (2015:162).

6 a §  Sådant informationslämnande som avses i 16 § första stycket lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa ska fullgöras med hjälp av Sveriges nationella system för rapporteringsformaliteter för fartyg (Single Window). Förordning (2015:243).

Hälsointyg och andra intyg

7 §  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. vem som får utfärda intyg,
 2. skyldighet att visa upp intyg och om undantag från sådan skyldighet, och
 3. andra behövliga föreskrifter om intyg enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Förordning (2015:162).

 • SOSFS 2007:18: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.
 • SOSFS 2015:23: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.
 • SOSFS 2015:20: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:11) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Avgifter

8 §  Kommuner får ta ut avgifter av ägaren till fartyget för undersökning och åtgärder som avses i 17 och 23 §§ lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

[S2]Avgiften skall motsvara den faktiska kostnaden för åtgärden.

Ytterligare föreskrifter

9 §  Folkhälsomyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter till skydd för enskilda som behövs för att hindra att smittämnen eller andra ämnen som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa förs in i landet eller sprids till andra länder. Förordning (2015:162).

 • SOSFS 2015:20: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:11) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Ändringar

Förordning (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Ikraftträder
2007-06-15

Förordning (2015:162) om ändring i förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 9 §§
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:243) om ändring i förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Omfattning
ny 6 a §
Ikraftträder
2015-06-01

Förordning (2019:1057) om ändring i förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2020-01-01