Upphävd författning

Förordning (2007:20) om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2007-02-01
Ändring införd
SFS 2007:20
Ikraft
2007-02-06
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning kompletterar

  1. rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),
  2. kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), och
  3. kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 av den 7 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling.

2 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om ansökan om och handläggning av stöd för

  1. åtgärder för förbättring av miljön och landskapet,
  2. åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbrukssektorn samt rennäringen,
  3. åtgärder för att diversifiera ekonomin och förbättra livskvaliteten på landsbygden,
  4. åtgärder i form av kompetensutveckling, information och kunskapsspridning i jord- och skogsbrukssektorn, och
  5. åtgärder som genomförs inom ramen för Leaderdimensionen.

Övervakningskommittén

3 §  För landsbygdsprogrammet skall det finnas en övervakningskommitté. Övervakningskommitténs uppgifter framgår av rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

[S2]För beslut av övervakningskommittén krävs enhällighet.

[S3]Ledamöter och ersättare i övervakningskommittén utses av regeringen för bestämd tid.

Bemyndiganden

4 §  Jordbruksverket får, om inte föreskrifter får meddelas av Sametinget eller Skogsstyrelsen enligt 5 eller 6 §§, efter samråd med Sametinget, Skogsstyrelsen och länsstyrelsen meddela föreskrifter om den tid inom vilken ansökan skall ges in, om ansökningsförfarande, innehåll i ansökan, innehåll i affärsplaner och projektplaner, samt om godkännande av rådgivningstjänster och rådgivare som skall anordna rådgivning avseende tvärvillkor.

5 §  Sametinget får efter samråd med Jordbruksverket meddela ytterligare föreskrifter om den tid inom vilken ansökan skall ges in, ansökningsförfarande och innehåll i ansökan om ersättning för natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet.

6 §  Skogsstyrelsen får efter samråd med Jordbruksverket meddela ytterligare föreskrifter om den tid inom vilken ansökan skall ges in, ansökningsförfarande och innehåll i ansökan beträffande åtgärder för att bevara och utveckla skogens kollektiva värden, ersättning för nyanläggning av ädellövskog samt åtgärder i form av projektstöd för kompetensutveckling, information och kunskapsspridning inom skogsbruket.

7 §  Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen, Sametinget och Skogsstyrelsen meddela föreskrifter om handläggning av stödärenden hos länsstyrelsen, Sametinget, Skogsstyrelsen och sådan lokal aktionsgrupp som avses i artikel 62 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

[S2]Första stycket skall också gälla föreskrifter om det underlag som krävs för utbetalning av stöd.

Ändringar

Förordning (2007:20) om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

CELEX-nr
32006R1975
Ikraftträder
2007-02-06

Ändring, SFS 2007:481

Omfattning
upph.