Upphävd författning

Förordning (2007:224) om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-04-19
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2009:296
Tidsbegränsad
2011-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildningar på grundnivå och avancerad nivå som anordnas med särskilda medel och som syftar till att erbjuda vidareutbildning till lärare så att de uppnår lärarexamen.

2 §  Med skolhuvudman avses i denna förordning den som är huvudman inom det offentliga skolväsendet eller för en fristående skola som avses i 9 kap. 2, 8 eller 8 b § skollagen (1985:100) eller för en riksinternatskola enligt 10 kap. 1 § skollagen.

Var utbildningarna anordnas

3 §  Utbildningarna skall anordnas vid de universitet och högskolor som regeringen beslutar.

[S2]Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor.

Vad utbildningarna avser

4 §  Utbildningarna skall ges för att öka andelen behöriga lärare i skolan och skall avse de ämnen eller inriktningar som högskolan beslutar efter samråd med skolhuvudmannen.

Tillämpliga bestämmelser

5 §  Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) skall tillämpas på utbildningarna, om inte något annat följer av denna förordning.

Behörighet

6 §  För behörighet till utbildning gäller 7 och 8 §§ i denna förordning i stället för bestämmelserna om grundläggande och särskild behörighet i 7 kap.5, 7-11, 25 och 28-31 §§högskoleförordningen (1993:100). Detsamma gäller 7 kap. 24 § högskoleförordningen i fråga om hänvisningen till 5 och 7 §§ samma kapitel.

[S2]Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor som uppställs i denna förordning. Förordning (2007:514).

7 §  Behörighet för utbildning har den som saknar behörighet för anställning utan tidsbegränsning enligt 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2 skollagen (1985:1100), om han eller hon

  1. på grund av tidigare högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet som lärare har förutsättningar att uppnå lärarexamen enligt denna förordning, och
  2. är anställd som lärare hos en skolhuvudman.

8 §  Utöver vad som följer av 7 § gäller att sökanden skall ha gått igenom högskoleutbildning i sådan omfattning att lärarexamen kan uppnås inom ramen för en utbildning enligt denna förordning. Med högskoleutbildning jämställs motsvarande kunskaper som sökanden har förvärvat.

Urval

9 §  Vid urval skall hänsyn tas till de sökandes meriter. Följande urvalsgrunder skall användas i stället för vad som anges i 7 kap. 12 § andra stycket, 13-19, 22, 23, 26, 27 och 32 §§högskoleförordningen (1993:100):

  1. andra särskilda prov än sådant högskoleprov som avses i 7 kap. 20 § högskoleförordningen,
  2. tidigare utbildning, och
  3. arbetslivserfarenhet.

[S2]Högskolan beslutar vilka av urvalsgrunderna som skall användas.

[S3]Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras enligt vad som anges i 7 kap. 12 § tredje stycket högskoleförordningen. Förordning (2007:514).

Antagning

10 §  Den som vill bli antagen till en utbildning enligt denna förordning skall anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer.

[S2]Antagning till utbildningarna skall göras under tiden den 1 juli 2007 - den 31 december 2009.

Utbildningarnas genomförande

11 §  Utbildningarna skall anordnas på minst halvtid. Den sammanlagda omfattningen för en student får avse högst 60 högskolepoäng.

[S2]Utbildningarna skall planeras med hänsyn till varje students tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

[S3]För lärarexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete). Antalet högskolepoäng för examensarbetet får vid utbildning enligt denna förordning understiga vad som enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) krävs för lärarexamen.

12 §  Bestämmelserna i 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100) skall inte gälla för utbildningarna.

Överklagande

13 §  Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en högskola överklagas:

  1. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till sådan utbildning som avses i denna förordning,
  2. beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen högskoleförordningen (1993:100),
  3. beslut om tillgodoräknande av kurs, och
  4. avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis.

[S2]Beslut av Överklagandenämnden för högskolan får inte överklagas. Förordning (2007:514).

Redovisning av studier

14 §  Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor skall tillämpas på utbildningarna.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:224) om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 och gäller till och med den 30 juni 2011. Bestämmelsen i 13 § första stycket 4 ska tillämpas också därefter. Förordning (2009:296).
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:514) om ändring i förordningen (2007:224) om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

Omfattning
ändr. 6, 9, 13 §§

Förordning (2009:296) om ändring i förordningen (2007:224) om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2008-05-15

Förordning (2010:323) om ändring i förordningen (2007:224) om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

Omfattning
ändr. 7, 10, 11 §§, ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 11 a §
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2011:689

Omfattning
upph.