Upphävd författning

Förordning (2007:380) om miljöbilspremie

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2007-05-31
Ändring införd
SFS 2007:380 i lydelse enligt SFS 2009:699
Ikraft
2007-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Syfte

1 §  Syftet med denna förordning är att med miljöbilspremier främja en ökad försäljning och användning av nya miljöbilar.

Definitioner

2 §  I denna förordning avses med

[S2]bensin: sådan motorbensin som avses i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen,

[S3]diesel: sådant dieselbränsle som avses i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, och

[S4]vägtrafikregistret: det register som förs enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

3 §  Med miljöbil avses i denna förordning en personbil som

 1. är indelad i Miljöklass 2005, Miljöklass 2005 PM, Miljöklass El eller Miljöklass Hybrid enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen och
  1. enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 120 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning, om bilen är utrustad med teknik för drift endast med bensin eller för drift med bensin i kombination med elenergi,
  2. enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 120 gram koldioxid och 5 milligram partiklar per kilometer vid blandad körning, om bilen är utrustad med teknik för drift endast med diesel eller för drift med diesel i kombination med elenergi,
  3. enligt uppgift i vägtrafikregistret har en bränsleförbrukning som inte överstiger 9,2 liter bensin per 100 kilometer blandad körning, om bilen är utrustad med en motor med styrd tändning och med teknik för drift helt eller delvis med annat bränsle än bensin eller gasol,
  4. enligt uppgift i vägtrafikregistret har en bränsleförbrukning som inte överstiger 9,7 kubikmeter gas per 100 kilometer blandad körning, om bilen är utrustad med en motor med styrd tändning och med teknik för drift helt eller delvis med annat bränsle än bensin eller gasol, eller
  5. enligt uppgift från bilens tillverkare eller generalagent inte förbrukar mer elenergi än 37 kilowattimmar per 100 kilometer körning, om bilen är indelad i Miljöklass El,
 2. inte är typgodkänd för sådan drift som anges i 1 c eller d, om bilens tillverkare eller generalagent kan visa att bilen uppfyller de krav som gäller för indelning i Miljöklass 2005, eller
 3. uppfyller gränsvärdena för Euro 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon och utan att vara indelad i någon miljöklass uppfyller något av de krav på uppgifter i vägtrafikregistret som anges i 1 a–d.

[S2]En automatväxlad bil ska anses vara en miljöbil enligt 1 c eller d, om den förutom transmissionen och de komponenter som hör till transmissionen är likvärdig med en manuellt växlad bil som är en miljöbil enligt någon av de punkterna. Förordning (2009:699).

Utbetalning av miljöbilspremie

4 §  Om det finns medel för det syfte som anges i 1 §, ska en miljöbilspremie med 10 000 kronor betalas ut

 1. till en fysisk person som under tiden från och med den 1 april 2007 till och med den 30 juni 2009 har förvärvat en ny miljöbil som tidigare inte har varit påställd enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och ställer på bilen i enlighet med den förordningen,
 2. tidigast sex månader efter den dag då bilen förvärvades, och
 3. endast om den person som anges i 1 enligt uppgift i vägtrafikregistret inte har överlåtit bilen till en ny ägare.

[S2]Om det finns särskilda skäl får en miljöbilspremie betalas ut till en fysisk person som har förvärvat en ny miljöbil trots att villkoret om påställning i första stycket 1 inte är uppfyllt. Förordning (2009:327).

5 §  Transportstyrelsen prövar frågor om miljöbilspremie enligt 4 §. Förordning (2008:1201).

Återkrav

6 §  Transportstyrelsen får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka en miljöbilspremie från en person som enligt 4 § har fått premien utbetald till sig, om premien har utbetalats på grund av att vägtrafikregistret har innehållit felaktiga uppgifter. Förordning (2008:1201).

Bemyndiganden

7 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. hur premien skall betalas ut, och
 2. vilka uppgifter som behövs för att styrka att en bil uppfyller kraven enligt 3 § första stycket 5, andra eller tredje stycket. Förordning (2008:1201).

Överklagande

8 §  Transportstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2008:1201).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:380) om miljöbilspremie

Ikraftträder
2007-08-01

Förordning (2007:700) om ändring i förordningen (2007:380) om miljöbilspremie

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2007. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 oktober 2007.
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2007-10-15

Förordning (2008:1201) om ändring i förordningen (2007:380) om miljöbilspremie

Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:327 ) om ändring i förordningen (2007:380) om miljöbilspremie

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2009. Den nya lydelsen av 3 § ska dock tillämpas för tid från och med den 2 juli 2007.
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
CELEX-nr
32007R0715
Ikraftträder
2009-06-15

Förordning (2009:699) om ändring i förordningen (2007:380) om miljöbilspremie

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2009 men ska tillämpas för tid från och med den 2 juli 2007.
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2009-07-15

Förordning (2011:1591) om upphävande av förordningen (2007:380) om miljöbilspremie

Omfattning
upph.