Inaktuell version

Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
2007-06-14
Ändring införd
SFS 2007:603
Ikraft
2008-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen som har skyldighet att följa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Intern styrning och kontroll

2 §  Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen (2007:515).

[S2]I 3-6 §§ anges de moment som skall ingå i denna process.

Riskanalys

3 §  En riskanalys skall göras i syfte att identifiera omständigheter som utgör risk för att de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen (2007:515) inte fullgörs.

Kontrollåtgärder

4 §  Med ledning av riskanalysen skall åtgärder vidtas som är nödvändiga för att de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen (2007:515) skall fullgöras med rimlig säkerhet.

Uppföljning

5 §  Den interna styrningen och kontrollen skall systematiskt och regelbundet följas upp och bedömas.

[S2]Vid bedömningen skall iakttagelser som lämnas vid extern revision och internrevision beaktas.

Dokumentation

6 §  Riskanalysen enligt 3 §, kontrollåtgärderna enligt 4 § samt uppföljningen och bedömningen enligt 5 § skall dokumenteras.

Verkställighetsföreskrifter

7 §  Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2018:1343) om ändring i förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 6 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2019-01-01