Upphävd författning

Förordning (2007:652) med intruktion för Finanspolitiska rådet

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-06-28
Ändring införd
SFS 2007
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Finanspolitiska rådet har till uppgift att sköta administrativa och handläggande uppgifter åt ett särskilt råd som skall finnas vid myndigheten.

Myndighetens ledning

2 §  Kanslichefen är chef för Finanspolitiska rådet.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten:

[S2]3 § om myndighetens ledning,

[S3]6-8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S4]18 § om myndighetens organisation,

[S5]21 § om ärendenas handläggning,

[S6]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S7]31 § om myndighetens beslut,

[S8]32 § om anställningar m.m. och

[S9]35 § om överklagande.

Det särskilda rådet

Sammansättning

4 §  Rådet skall bestå av högst åtta ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

5 §  Rådet skall följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik som regering och riksdag beslutar om och därmed bidra till en ökad öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska politikens syften och effektivitet.

6 §  Rådet skall, med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen,

  1. följa upp om de grundläggande målen för finanspolitiken nås, vilka inkluderar långsiktigt hållbara offentliga finanser, överskottsmålet och utgiftstaket, samt hur finanspolitikens inriktning förhåller sig till dessa mål och till konjunkturutvecklingen,
  2. bedöma om utvecklingen ligger i linje med långsiktigt uthållig tillväxt samt leder till långsiktigt hållbar sysselsättning,
  3. granska tydligheten i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen, särskilt med avseende på angivna grunder för den ekonomiska politiken samt skälen för förslag till åtgärder,
  4. granska och bedöma kvaliteten i lämnade prognoser och i de modeller som ligger till grund för prognoserna.

7 §  Rådet skall vidare verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.

Beslutförhet

8 §  Rådet är beslutfört när minst sex av ledamöterna, bland dem ordförande eller vice ordförande, är närvarande.

Förordnande

9 §  Ordföranden, vice ordföranden och andra ledamöter utses av regeringen efter förslag från rådet. Förordnandena ges för en bestämd tid.

Rapportering

10 §  Det särskilda rådet skall senast den 15 mars varje år lämna en rapport till Finanspolitiska rådet. I rapporten skall rådet redovisa de analyser och bedömningar som rådet har gjort. Eventuellt avvikande meningar bland ledamöterna skall framgå av rapporten.

[S2]Finanspolitiska rådet skall utan dröjsmål lämna det särskilda rådets rapport med eget yttrande till regeringen.

Överklaganden

11 §  Beslut i andra ärenden än anställningsärenden får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:652) med instruktion för Finanspolitiska rådet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007. Den rapport som avses i 10 § skall under 2008 lämnas senast den 1 maj.
Ikraftträder
2007-08-01

Ändring, SFS 2007:760

Omfattning
upph.