Lag (2007:73) om tingsrätts behörighet i vissa fall

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-03-01
Ändring införd
SFS 2007:73 i lydelse enligt SFS 2018:420
Ikraft
2007-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  När det av lag eller någon annan författning följer att behörig domstol är tingsrätten i den ort där en juridisk person eller dess styrelse har sitt säte gäller, om kommunen där sätet finns ingår i mer än en domkrets, att den tingsrätt inom vars domkrets den juridiska personen har sin postadress ska vara behörig.

[S2]Saknar den juridiska personen postadress inom någon av de domkretsar som kommunen ingår i, ska i stället den tingsrätt inom vars domkrets kommunens fullmäktige regelmässigt sammanträder vara behörig. Lag (2018:420).

Prop. 2017/18:88: Paragrafen innehåller regler för hur bestämmelser om domstols behörighet som utgår från en juridisk persons hemvist ska tillämpas om den juridiska personen har säte i en kommun som ingår i flera domkretsar. Övervägandena finns i avsnitt 7.3.

2 §  Om den juridiska personen är registrerad i handelsregistret, aktiebolagsregistret eller ett liknande offentligt register, skall den juridiska personen anses ha den postadress som är antecknad i det registret.

Ändringar

Lag (2007:73) om tingsrätts behörighet i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2006/07:109, Prop. 2006/07:35, Bet. 2006/07:JuU11
Ikraftträder
2007-04-01

Lag (2018:420) om ändring i lagen (2007:73) om tingsrätts behörighet i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2017/18:256, Prop. 2017/18:88, Bet. 2017/18:JuU27
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-07-01