Upphävd författning

Förordning (2007:760) med instruktion för Finanspolitiska rådet

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
SFS 2007:760 i lydelse enligt SFS 2009:51
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2007:652) med instruktion för Finanspolitiska rådet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Finanspolitiska rådet har till uppgift att sköta administrativa och handläggande uppgifter åt ett särskilt råd som ska finnas vid myndigheten.

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

3 §  Kanslichefen är myndighetschef.

Det särskilda rådet

Sammansättning

4 §  Rådet ska bestå av högst åtta ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Uppgifter

5 §  Rådet ska följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik som regeringen föreslår och riksdagen beslutar om och därmed bidra till en ökad öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska politikens syften och effektivitet.

6 §  Rådet ska, med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen,

  1. följa upp om de grundläggande målen för finanspolitiken nås, vilka inkluderar långsiktigt hållbara offentliga finanser, överskottsmålet och utgiftstaket för staten, samt hur finanspolitikens inriktning förhåller sig till dessa mål och till konjunkturutvecklingen,
  2. bedöma om utvecklingen ligger i linje med god långsiktigt uthållig tillväxt samt leder till långsiktigt hållbar hög sysselsättning,
  3. granska tydligheten i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen, särskilt med avseende på angivna grunder för den ekonomiska politiken samt skälen för förslag till åtgärder, och
  4. granska och bedöma kvaliteten i lämnade prognoser och i de modeller som ligger till grund för prognoserna.

7 §  Rådet ska vidare verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.

Beslutförhet

8 §  Rådet är beslutfört när minst sex av ledamöterna, bland dem ordförande eller vice ordförande, är närvarande.

Förordnande

9 §  Ordföranden, vice ordföranden och andra ledamöter utses av regeringen efter förslag från rådet. Förordnandena ges för en bestämd tid.

[S2]Rådet ska lämna förslag som möjliggör att en majoritet av ledamöterna har en hög vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet ekonomi och att en jämn könsfördelning uppnås. Rådets förslag ska ges in till regeringen senast tre månader innan förordnandena går ut. Förordning (2009:51).

Rapportering

10 §  Det särskilda rådet ska senast den 15 maj varje år lämna en rapport till myndigheten. De år när val hålls till Europaparlamentet ska dock rapporten lämnas senast den 10 maj.

[S2]I rapporten ska rådet redovisa de analyser och bedömningar som rådet har gjort. Eventuellt avvikande meningar bland ledamöterna ska framgå av rapporten.

[S3]Myndigheten ska samma dag lämna det särskilda rådets rapport med eget yttrande till regeringen. Förordning (2009:51).

Undantag från myndighetsförordningen

11 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,

[S3]20 § om föredragning av ärenden, och

[S4]29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern. Förordning (2009:51).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:760) med instruktion för Finanspolitiska rådet

Övergångsbestämmelse

Denna förordningen träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (2007:652) med instruktion för Finanspolitiska rådet ska upphöra att gälla. Den rapport som avses i 10 § ska under 2008 lämnas senast den 15 maj.
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:51) om ändring i förordningen (2007:760) med instruktion för Finanspolitiska rådet

Omfattning
ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2009-03-15

Ändring, SFS 2011:446

Omfattning
upph.