Förordning (2007:826) med instruktion för Statens skaderegleringsnämnd

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
SFS 2007:826 i lydelse enligt SFS 2016:420
Ikraft
2008-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Statens skaderegleringsnämnd har till uppgift att på begäran av en myndighet under regeringen yttra sig i ärenden om ersättning för personskada eller annan skada.

[S2]Myndigheten ska pröva ärenden som beslutats av Kammarkollegiet enligt lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering. Förordning (2016:420).

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd.

3 §  Nämnden ska bestå av högst fem ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Ledamöterna ska vara jurister med erfarenhet som domare.

[S2]Vice ordförande utses av regeringen för en bestämd tid.

[S3]Nämnden är beslutsför med tre ledamöter. Förordning (2015:286).

Organisation

4 §  Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten.

Anställningar och uppdrag

5 §  Hos nämnden finns sakkunniga med erfarenhet av skaderegleringsarbete inom försäkringsverksamhet.

[S2]Sakkunniga hos nämnden utses av regeringen för en bestämd tid.

[S3]Ersättning till sakkunniga beslutas av regeringen. Förordning (2016:420).

Tillämpligheten av vissa förordningar

6 §  Förordningen (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

7 §  Vid beräkning av ersättning av allmänna medel för inställelse till en muntlig förhandling vid nämnden, tillämpas bestämmelserna i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. Därvid ska

  1. den som söker ersättning enligt lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering eller ställföreträdare för honom eller henne jämställas med enskild part eller ställföreträdare för sådan enligt 7 § 3 i den förordningen, och
  2. sakkunnig jämställas med sakkunnig enligt 9 § 1 i den förordningen. Förordning (2016:420).

Ändringar

Förordning (2007:826) med instruktion för Statens skaderegleringsnämnd

Tryckt format (PDF)

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2015:286) om ändring i förordningen (2007:826) med instruktion för Statens skaderegleringsnämnd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2016:420) om ändring i förordningen (2007:826) med instruktion för Statens skaderegleringsnämnd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 5 §§; ny 7 §
Ikraftträder
2016-07-01