Upphävd författning

Förordning (2007:828) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
SFS 2007:828
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2005:860) om instruktion för Verket för förvaltningsutveckling
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Verket för förvaltningsutveckling har till uppgift att bistå regeringen med det underlag regeringen behöver för att utveckla en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning.

2 §  Myndigheten ska

  1. samordna myndigheternas IT-arbete i syfte att utveckla den elektroniska förvaltningen och säkra en hög effektivitet och god hushållning i statens samlade verksamhet,
  2. säkerställa att myndigheterna har tillgång till en ändamålsenlig infrastruktur när det gäller standarder eller liknande krav som ska vara gemensamma för elektroniskt informationsutbyte,
  3. följa och analysera kompetensförsörjningen i statsförvaltningen,
  4. stödja och utveckla arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen och verksamhetsutvecklingen i statsförvaltningen,
  5. utforma eller erbjuda utbildningar för enskilda myndigheter,
  6. följa upp och analysera förvaltningsutvecklingen nationellt och internationellt och ha ett beställaransvar för statistik som beskriver den offentliga sektorns utveckling,
  7. ansvara för utveckling av rättsinformation samt fullgöra de uppgifter som framgår av rättsinformationsförordningen (1999:175),
  8. svara för samordnad upphandling för offentlig förvaltning inom området informationsteknik, verka för bästa möjliga villkor för anskaffning och användning av informationsteknik inom offentlig sektor och se till att den offentliga förvaltningen använder gemensamma funktioner och lösningar samt beakta intresset av innovationer och teknikneutrala lösningar, och
  9. samråda med Riksarkivet i den utsträckning det behövs med hänsyn till Riksarkivets uppgifter enligt arkivlagen (1990:782).

3 §  Myndigheten ska, när det är relevant, beakta kvinnors och mäns villkor i sitt utvärderings- och analysarbete.

Samverkan

4 §  Myndigheten ska skapa förutsättningar för samverkan mellan statliga myndigheter, mellan stat och kommun och mellan statliga myndigheter och näringsliv. Vidare ska myndigheten verka för informations- och erfarenhetsutbyte inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten ska samverka med Statskontoret och Ekonomistyrningsverket i syfte att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning.

Ledning

5 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 §  Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

10 §  Myndigheten får ta ut avgifter för den verksamhet som avses i 2 §4 och 5. Myndigheten ska ta ut avgifter för verksamhet som avses i 2 § 8.

Ändringar

Förordning (2007:828) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1439) om upphävande av förordningen (2007:828) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling

Omfattning
upph.