Upphävd författning

Förordning (2007:834) med instruktion för Statens utlandslönenämnd

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
SFS 2007:834
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1988:1534) med instruktion för Statens utlandslönenämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens utlandslönenämnd har till uppgift att, i den utsträckning som framgår av Arbetsgivarverkets föreskrifter, besluta om anställnings- och arbetsvillkor för sådana arbetstagare hos staten som är stationerade utomlands.

2 §  Myndigheten ska särskilt svara för information och upplysningar samt hålla sig underrättad om förhållandena inom ansvarsområdet.

Samverkan

3 §  Myndigheten ska i lämpliga former samverka med de svenska statliga myndigheter och enskilda organ som har arbetstagare stationerade utomlands eller som av andra skäl följer pris- och kostnadsutvecklingen där.

Ledning

4 §  Myndigheten leds av en nämnd.

5 §  Nämnden ska bestå av fyra ledamöter. För varje ledamot ska det finnas en personlig ersättare.

Organisation

6 §  Arbetsgivarverket utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten.

Ärendenas handläggning

7 §  Nämnden är beslutför när samtliga ledamöter är närvarande.

8 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller någon som utför uppgifter åt myndigheten enligt 6 § att avgöra ärenden som inte behöver beslutas av nämnden.

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

[S2]Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 8 § inte behöver föredras.

Anställningar och uppdrag

10 §  Ordföranden och ytterligare en ledamot samt ersättare för dem utses av regeringen efter förslag av Arbetsgivarverket. Övriga ledamöter och ersättare för dem utses av regeringen efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation- Staten (SACO-S) och Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR).

[S2]Vice ordföranden utses av regeringen.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 §  Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

12 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]5 § om delegering,

[S3]15 och 16 §§ om beslutförhet, och

[S4]20 § om föredragning.

Överklagande

13 §  Myndighetens beslut får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2007:834) med instruktion för Statens utlandslönenämnd

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:1033) om upphävande av förordningen (2007:834) med instruktion för Statens utlandslönenämnd

Omfattning
upph.