Förordning (2007:855) med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
SFS 2007:855
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1988:345) med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar utför de uppgifter som följer av lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd.

Organisation

3 §  Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.

4 §  Hos nämnden finns en sekreterare som utses av nämnden.

Ärendenas handläggning

5 §  Ärenden avgörs av nämnden i plenum. Bestämmelser om beslutförhet och omröstning till beslut finns i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.

6 §  Sammanträde med nämnden hålls i Stockholm, om särskilda skäl inte föranleder att det hålls på annan ort.

7 §  När ett ärende som berör en statlig myndighets eller institutions verksamhetsområde föredras och prövas, får en representant för myndigheten eller institutionen närvara och delta i överläggningen.

8 §  Nämnden ska snarast besluta om en uppfinning ska hållas hemlig eller meddelat förordnande om hemlighållande ska fortsätta att gälla.

9 §  Beslut enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar ska snarast meddelas den som beslutet rör.

Årlig redogörelse

10 §  Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar ska senast den 1 mars varje år lämna en kortfattad redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret samt kostnaderna för den. Vidare ska granskningsnämnden senast den 1 mars varje år lämna en sammanställning till regeringen av behovet av resurser för nästkommande kalenderår.

Anställningar och uppdrag

11 §  Regeringen utser vice ordförande i nämnden.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 §  Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar.

Undantag från myndighetsförordningen

13 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar:

[S2]7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete, och

[S3]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:855) med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar

Ikraftträder
2008-01-01