Förordning (2007:858) med instruktion för de lokala värderingsnämnderna

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
SFS 2007:858
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1988:1043) med instruktion för de lokala värderingsnämnderna
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Bestämmelser om de lokala värderingsnämndernas uppgifter finns i förfogandelagen (1978:262), ransoneringslagen (1978:268) och förfogandeförordningen (1978:558).

Ledning

2 §  Myndigheterna leds av nämnder.

Organisation

3 §  Bestämmelser om nämndernas sammansättning samt om hur nämndernas ledamöter och ersättare utses finns i 25 och 26 §§förfogandelagen (1978:262) och 20 § förfogandeförordningen (1978:558).

4 §  Vid varje nämnd finns en sekreterare som utses av länsstyrelsen.

Ärendenas handläggning

5 §  Bestämmelser om beslutförhet och omröstning till beslut finns i 27 § förfogandelagen (1978:262).

[S2]Dessa bestämmelser tillämpas också när nämnden avgör administrativa ärenden, om något annat inte följer av 20 § anställningsförordningen (1994:373).

6 §  Nämnden sammanträder enligt länsstyrelsens eller ordförandens bestämmande.

7 §  Ärenden enligt förfogandelagen (1978:262), ransoneringslagen (1978:268) eller förfogandeförordningen (1978:558) avgörs efter muntlig förhandling eller föredragning. Andra ärenden avgörs efter föredragning.

[S2]Myndigheten får dock i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som är av administrativ karaktär eller som rör utlämnande av handlingar och överklagande av nämndens beslut inte behöver föredras.

8 §  Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokoll vid muntlig förhandling ska innehålla uppgifter om nämndens sammansättning och parterna samt en kort redogörelse för förhandlingens gång och för den utredning som läggs fram vid förhandlingen. I protokollet ska det också antecknas vad som förekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden, medgivanden, bestridanden, invändningar, vitsordanden och utsagor av sakkunniga.

[S2]Protokoll vid muntlig förhandling förs och undertecknas av sekreteraren. Protokoll vid föredragning förs och undertecknas av föredraganden. Protokollförare kan också vara någon annan som ordföranden förordnar. När protokollet är uppsatt, gör ordföranden anteckning om detta på protokollet med angivande av dagen för anteckningen och utsättande av namn eller signatur.

[S3]I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna i första och andra styckena om protokoll vid muntlig förhandling i tillämpliga delar.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 §  Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på de lokala värderingsnämnderna.

Undantag från myndighetsförordningen

10 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på de lokala värderingsnämnderna:

[S2]4 § 3 om verksamhetsplan,

[S3]7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete, och

[S4]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:858) med instruktion för de lokala värderingsnämnderna

Ikraftträder
2008-01-01