Inaktuell version

Förordning (2007:948) med instruktion för Skolväsendets

Version: 2008:407

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-15
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2008:407
Upphäver
Förordning (1991:1122) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-12

Uppgifter

/Träder i kraft I: 2008-07-01/

1 §  Skolväsendets överklagandenämnd ska pröva överklaganden av vissa beslut på skolväsendets område. Vilka beslut som får överklagas till nämnden anges i skollagen (1985:1100) samt i grundskoleförordningen (1994:1194) och specialskoleförordningen (1995:401). Förordning (2008:407).

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd.

3 §  Nämnden ska bestå av sex ledamöter. Vice ordföranden ska uppfylla samma krav som enligt 1 kap. 14 § skollagen (1985:1100) gäller för ordföranden.

[S2]Det ska finnas högst två ersättare för de andra ledamöterna.

Organisation

4 §  Hos myndigheten ska det finnas en direktör som är myndighetschef.

5 §  Nämnden har sitt kansli hos Statens skolverk. Skolverkets personal sköter nämndens kansligöromål i enlighet med vad direktören begär. Vidare sköter verket nämndens ekonomiadministration.

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

7 §  Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att ordföranden, vice ordföranden eller direktören får avgöra ärenden om överklaganden som är av sådant slag att nämndens vägledande avgöranden kan tillämpas eller som annars är av det slaget att de inte behöver avgöras av nämnden.

8 §  Direktören ska avgöra ärenden som är av administrativ art.

[S2]Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att den som är föredragande får fatta beslut om handläggningen av ett ärende eller avgöra ärenden som är av administrativ art.

9 §  Ärendena ska avgöras efter föredragning av särskilt utsedd föredragande eller av direktören.

[S2]Föredragningen utförs av personal vid Statens skolverk, om den inte utförs av direktören.

[S3]Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 7 eller 8 § inte behöver föredras. Direktören får i ett enskilt fall besluta att ett ärende som avgörs enligt 8 § inte behöver föredras.

10 §  Statens skolverk utser, efter samråd med direktören, personal för föredragning inför nämnden.

Undantag från myndighetsförordningen

11 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]16 § om beslutförhet,

[S3]18 § andra stycket om överenskommelse om upplåtelse av lokaler,

[S4]20 § tredje stycket om föredragning, och

[S5]24 § om ställföreträdare.

Ändringar

Förordning (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:407) om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:632) om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

Omfattning
ändr. 5, 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2011:557) om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

Omfattning
ändr. 1, 3, 5 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:30) om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

Omfattning
upph. 4, 10 §§; ändr. 5, 7, 8, 9, 11 §§
Ikraftträder
2013-04-01

Förordning (2019:411) om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
2019-07-01