Upphävd författning

Förordning (1991:1122) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:1122 i lydelse enligt SFS 2005:611
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Skolväsendets överklagandenämnd har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut på skolväsendets område. Vilka beslut som får överklagas till nämnden anges i skollagen (1985:1100) och i föreskrifter som meddelas av regeringen.

Sammansättning

2 §  Nämnden består av en ordförande och fem andra ledamöter, av vilka en skall vara vice ordförande. Vice ordföranden skall uppfylla samma krav som enligt 1 kap. 14 § skollagen (1985:1100) gäller för ordföranden.

[S2]Vidare skall det finnas högst två ersättare för de övriga ledamöterna. Förordning (2003:30).

Organisation

3 §  Hos nämnden skall det finnas en direktör som är chef för myndigheten. Förordning (2003:30).

4 §  Nämnden har sitt kansli hos Statens skolverk. Verket ombesörjer med sin personal kansligöromålen för nämnden i enlighet med vad direktören begär. Vidare svarar verket för ekonomiadministration åt nämnden. Förordning (2005:611).

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]6-9 §§ om chefens ansvar och uppgifter,

[S3]18 § om interna föreskrifter,

[S4]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S5]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S6]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S7]30 § om ärendeförteckning,

[S8]31 § om myndighetens beslut. Förordning (2003:30).

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande. Förordning (2003:30).

7 §  Nämnden får i en arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller direktören att avgöra ärenden om överklaganden enligt 1 § som är av sådant slag att nämndens vägledande avgöranden kan tillämpas eller som annars är av det slaget att de inte behöver avgöras av nämnden. Förordning (2003:30).

7 a §  Direktören skall avgöra ärenden som är av administrativ art.

[S2]Direktören får i en arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till den som är föredragande att fatta beslut om handläggningen av ett ärende eller att avgöra ärenden som är av administrativ art. Förordning (2003:30).

8 §  Ärendena skall avgöras efter föredragning av särskilt utsedd föredragande eller av direktören.

[S2]Föredragningen utförs av personal vid Skolverket, om den inte utförs av direktören.

[S3]Nämnden får i en arbetsordning eller i särskilda beslut medge att ärenden som avgörs enligt 7 § inte behöver föredras. Direktören får i en arbetsordning eller i särskilda beslut medge att ärenden som avgörs enligt 7 a § inte behöver föredras. Förordning (2003:30).

9 §  Skolverket utser, efter samråd med direktören, lämplig personal för föredragning inför nämnden. Förordning (2003:30).

Förordnanden och anställning

10 §  Ledamöterna och ersättarna skall utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (2003:30).

11 §  Direktören skall anställas genom beslut av regeringen. Förordning (2003:30).

Överklagande

12 §  Av 1 kap. 14 § skollagen (1985:1100) följer att nämndens beslut med anledning av ett överklagande dit inte får överklagas.

[S2]I övrigt skall 35 § verksförordningen (1995:1322) tillämpas på beslut av nämnden. Förordning (2003:30).

Ändringar

Förordning (1991:1122) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:844) om ändring i förordningen (1991:1122) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 8 §§; ny 7 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:1263) om ändring i förordningen (1991:1122) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1996:549) om ändring i förordningen (1991:1122) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1996-07-01

Förordning (2003:30) om ändring i förordningen (1991:1122) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

Omfattning
upph. 7 §; nuvarande 3, 7 a §§ betecknas 10, 7 §§; ändr. författningsrubr., 2, 4, 5, 6 §§, nya 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 4 § sätts närmast före 3 §; nya 3, 7 a, 11, 12 §§, rubr. närmast före 10, 12 §§; omtryck
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2005:611) om ändring i förordningen (1991:1122) med instruktion för skolväsendets överklagandenämnd

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-08-15

Ändring, SFS 2007:948

Omfattning
upph.