Upphävd författning

Förordning (2007:958) med instruktion för Statens institut för kommunikationsanalys

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:958 i lydelse enligt SFS 2008:1337
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1995:810) med instruktion för Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) ansvarar för övergripande analyser inom kommunikationssystem och för analyser av effekter av åtgärder inom transportsystemen i syfte att uppnå det transportpolitiska målet.

2 §  Institutet ska

  1. utveckla metoder för prognoser, planering, konsekvensbedömningar och samhällsekonomiska analyser inom transportområdet,
  2. samordna riksomfattande undersökningar av transporter och övriga kommunikationer,
  3. göra regelbundna beskrivningar av nuläge och prognoser över utveckling av transporter och övriga kommunikationer,
  4. samla in, sammanställa och sprida statistik på transportområdet,
  5. ansvara för samordningen av Vägverkets, Banverkets, Sjöfartsverkets och Transportstyrelsens långsiktiga infrastrukturplanering,
  6. följa och analysera den internationella utvecklingen inom transportområdet, och
  7. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordning (2008:1337).

2 a §  Institutet ska årligen till regeringen redovisa

  1. en uppföljning av de transportpolitiska målen i en rapport upprättad i samverkan med Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen senast första veckan i maj, och
  2. beräkningar av trafikens externa effekter i relation till skatte- och avgiftsuttag inom olika delar av den svenska och europeiska transportsektorn. Förordning (2008:1337).

3 §  Institutet ska svara för att resultaten av insamlad statistik översänds till Europeiska gemenskapernas kommission i den mån insamlandet skett på grundval av föreskrifter från Europeiska gemenskapen.

Ledning

4 §  Institutet leds av en myndighetschef.

Anställningar

5 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

6 §  Vid institutet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

7 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på institutet.

Undantag från vissa förordningar

8 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på institutet:

[S2]29 § om ärendeförteckning.

9 §  Begränsningen i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) ska inte tillämpas på institutet när det gäller offentlig inköps- och resurssamordning. Förordning (2008:1337).

Ändringar

Förordning (2007:958) med instruktion för Statens institut för kommunikationsanalys

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1337) om ändring i förordningen (2007:958) med instruktion för Statens institut för kommunikationsanalys

Omfattning
ändr. 2 §, rubr. närmast före 8 §; nya 2 a, 9 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Ändring, SFS 2010:186

Omfattning
upph.