Inaktuell version

Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (2004:294) med instruktion för Migrationsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Migrationsverket ansvarar för verksamhetsområdena asyl, besök och bosättning samt medborgarskap. Migrationsverket ska verka för samverkan och samordning mellan berörda myndigheter så att verksamheten inom dessa verksamhetsområden är effektiv.

2 §  Migrationsverket ska fullgöra de uppgifter som Migrationsverket har enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen, lagstiftningen om mottagande av asylsökande m.fl. samt andra författningar.

[S2]Utöver vad som följer av första stycket ska Migrationsverket

 1. svara för organiserad uttagning och överföring av flyktingar och skyddsbehövande i övrigt,
 2. föra register och statistik över utlänningar i landet i den utsträckning som behövs för verksamheten,
 3. ta fram och utveckla prognosmodeller och analyser för de verksamhetsområden som anges i 1 §,
 4. löpande följa och utvärdera verksamheten samt verka för att handläggningen av ärenden enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen är författningsenlig och effektiv samt att beslutsfattandet är förutsebart och enhetligt,
 5. fatta beslut om viseringspraxis,
 6. bistå regeringen inom ramen för utvecklingssamarbetet på migrationsområdet och politiken för global utveckling,
 7. anmäla till Rikspolisstyrelsen om det i ett ärende hos Migrationsverket framkommer misstankar om folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser. Migrationsverket ska också bistå Säkerhetspolisen i dess verksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet och i frågor som rör terrorism,
 8. vid genomförandet av verksamheten belysa och beakta kvinnors och mäns villkor,
 9. inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för barn samt
 10. övergripande arbeta för att det finns beredskap och kapacitet i landet för att ta emot skyddsbehövande m.fl. som beviljats uppehållstillstånd och vid behov medverka vid deras bosättning.

[S3]Migrationsverket får vidare bedriva tjänsteexport på de villkor som föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192) och medverka i organiserat förvaltningsbistånd på migrationsområdet. Förordning (2005:202).

3 §  Migrationsverket ska

 1. vara kontaktmyndighet i frågor som rör databasen för identifiering av fingeravtryck, Eurodac,
 2. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om nationella åtgärder på asyl- och invandringsområdet enligt rådets beslut 2006/688/EG av den 5 oktober 2006 om upprättande av ett system för ömsesidigt informationsutbyte om medlemsstaternas åtgärder rörande asyl och invandring,
 3. vara kontaktmyndighet för ersättningsanspråk i samband med ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning enligt rådets beslut 2004/191/EG av den 23 februari 2004 om fastställande av kriterier och närmare föreskrifter för ersättning för finansiella obalanser som uppstår till följd av tillämpningen av direktiv 2001/40/EG om ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning eller utvisning av medborgare i tredje land,
 4. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska gemenskapernas kommission i frågor som rör den europeiska flyktingfond som inrättats enligt rådets beslut 2004/904/EG av den 2 december 2004 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2005-2010 samt rådets beslut 573/2007/EG av den 24 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008-2013,
 5. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska gemenskapernas kommission i frågor som rör den europeiska återvändandefond som inrättats enligt rådets beslut 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008-2013,
 6. vara kontaktmyndighet i frågor som rör massflyktssituationer enligt 21 kap.utlänningslagen (2005:716) samt
 7. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare enligt 5 a kap.utlänningslagen (2005:716).

Ledning

4 §  Migrationsverket leds av en myndighetschef.

5 §  Vid Migrationsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter.

Särskilda organ

6 §  Vid Migrationsverket ska det finnas ett etiskt råd.

[S2]Det etiska rådet ska på Migrationsverkets begäran yttra sig i frågor som rör utformningen av Migrationsverkets verksamhet och som kan kräva etiska överväganden.

[S3]Rådet ska bestå av högst sju ledamöter. Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i det etiska rådet för en bestämd tid.

Anställningar och uppdrag

7 §  Generaldirektören är myndighetschef.

8 §  Vid Migrationsverket ska det finnas en överdirektör.

9 §  Vid Migrationsverket ska det finnas en chefsjurist.

Personalansvarsnämnd

10 §  Vid Migrationsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 §  Migrationsverket ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

12 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Migrationsverket.

Avgifter

13 §  Bestämmelser om avgifter i Migrationsverkets verksamhet finns i avgiftsförordningen (1992:191), utlänningsförordningen (2006:97) och i medborgarskapsförordningen (2001:218).

Övrigt

14 §  Migrationsverket får betala ut skälig ersättning för person- eller sakskador som uppkommit i verksamhet som verket bedriver.

[S2]Migrationsverkets beslut i dessa frågor får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:440) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2009:86) om ändring av förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
upph. 8, 9 §§; ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2009:1559) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1621) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:955) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 3 §
CELEX-nr
32008R0767
Ikraftträder
2011-10-11

Förordning (2011:1503) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2012-01-20

Förordning (2012:744) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 2, 3 §§; nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:604) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2014:190) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2014:1193) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1401) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1539) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-02-01

Förordning (2015:376) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-07-20

Förordning (2016:1245) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 13 §§
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:252) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2017:339) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-06-01

Förordning (2017:417) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ny 8 §
Ikraftträder
2017-06-01

Förordning (2017:1322) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:404) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-05-23