Inaktuell version

Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2011:1503
Upphäver
Förordning (2004:294) med instruktion för Migrationsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Migrationsverket är förvaltningsmyndighet för frågor som rör uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, mottagande av asylsökande, återvändande, medborgarskap och återvandring.

[S2]Migrationsverket ska fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen, lagstiftningen om mottagande av asylsökande m.fl. samt andra författningar. Förordning (2009:86).

2 §  Migrationsverket ska utöver vad som följer av 1 §

 1. se till att beslutsfattandet är förutsebart och enhetligt samt att verksamheten bedrivs effektivt och med god kvalitet,
 2. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott,
 3. samverka med andra ansvariga myndigheter inom området så att förutsättningar skapas för ett effektivt genomförande av de verksamheter som följer av de uppgifter som Migrationsverket har,
 4. bistå utlandsmyndigheterna med verksamhets- och processtöd för handläggningen av frågor inom migrationsområdet,
 5. i samband med uppföljningar och prognoser analysera faktorer som har betydelse för genomförandet av verksamheterna inom migrationsområdet och i det sammanhanget särskilt beakta omvärldsfaktorer,
 6. vid genomförandet av verksamheten belysa och beakta kvinnors och mäns villkor,
 7. inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för barn,
 8. se till att myndighetens aktuella landinformation är offentligt tillgänglig i den omfattning som är möjligt,
 9. föra register och statistik över utlänningar i landet i den utsträckning som behövs för verksamheten,
 10. svara för organiserad uttagning och överföring av flyktingar och andra skyddsbehövande,
 11. bistå regeringen inom ramen för utvecklingssamarbetet på migrationsområdet,
 12. bistå regeringen inom ramen för politiken för global utveckling samt
 13. anmäla till Rikspolisstyrelsen om det i ett ärende hos Migrationsverket framkommer misstankar om folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser. Migrationsverket ska också bistå Säkerhetspolisen i dess verksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet och i frågor som rör terrorism.

[S2]Migrationsverket får bedriva tjänsteexport och medverka i organiserat förvaltningsbistånd på migrationsområdet.

[S3]Migrationsverket får efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) placera personal vid utlandsmyndigheterna i syfte att effektivisera genomförandet av uppgifter inom migrationsområdet. Förordning (2011:1503).

3 §  Migrationsverket ska

 1. vara kontaktmyndighet i frågor som rör databasen för identifiering av fingeravtryck, Eurodac,
 2. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om nationella åtgärder på asyl- och invandringsområdet enligt rådets beslut 2006/688/EG av den 5 oktober 2006 om upprättande av ett system för ömsesidigt informationsutbyte om medlemsstaternas åtgärder rörande asyl och invandring,
 3. vara kontaktmyndighet för ersättningsanspråk i samband med ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning enligt rådets beslut 2004/191/EG av den 23 februari 2004 om fastställande av kriterier och närmare föreskrifter för ersättning för finansiella obalanser som uppstår till följd av tillämpningen av direktiv 2001/40/EG om ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning eller utvisning av medborgare i tredje land,
 4. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska kommissionen i frågor som rör den europeiska flyktingfond som inrättats enligt rådets beslut 2004/904/EG av den 2 december 2004 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2005–2010 samt rådets beslut 573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013,
 5. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska kommissionen i frågor som rör den europeiska återvändandefond som inrättats enligt rådets beslut 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013,
 6. vara kontaktmyndighet i frågor som rör massflyktssituationer enligt 21 kap.utlänningslagen (2005:716),
 7. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare enligt 5 a kap.utlänningslagen (2005:716),
 8. vara kontaktpunkt i det europeiska migrationsnätverk som inrättats enligt rådets beslut 2008/381/EG av den 14 maj 2008 om inrättande av ett europeiskt migrationsnätverk och i den egenskapen fullgöra de uppgifter som enligt beslutet ska fullgöras av en kontaktpunkt,
 9. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte avseende rådets direktiv 2004/83/EG om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet,
 10. vara registeransvarig och ha centralt ansvar för Sveriges behandling av personuppgifter i informationssystemet för viseringar (VIS) enligt artikel 41.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS- förordningen),
 11. föra register enligt artikel 34 i VIS-förordningen över all behandling av personuppgifter i VIS och över de personer som är behöriga att föra in eller använda uppgifter i VIS, och
 12. vara den myndighet som ger övriga behöriga svenska myndigheter åtkomst till VIS enligt artikel 28.2 i VIS-förordningen. Förordning (2011:955).

Ledning

4 §  Migrationsverket leds av en myndighetschef.

5 §  Vid Migrationsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter.

Särskilda organ

6 §  Vid Migrationsverket ska det finnas ett etiskt råd.

[S2]Det etiska rådet ska på Migrationsverkets begäran yttra sig i frågor som rör utformningen av Migrationsverkets verksamhet och som kan kräva etiska överväganden.

[S3]Rådet ska bestå av högst sju ledamöter. Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i det etiska rådet för en bestämd tid.

Anställningar och uppdrag

7 §  Generaldirektören är myndighetschef.

8 §  Har upphävts förordning (2009:86).

9 §  Har upphävts förordning (2009:86).

Personalansvarsnämnd

10 §  Vid Migrationsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 §  Migrationsverket ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

12 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Migrationsverket.

Avgifter

13 §  Bestämmelser om avgifter i Migrationsverkets verksamhet finns i avgiftsförordningen (1992:191), utlänningsförordningen (2006:97) och i medborgarskapsförordningen (2001:218).

Övrigt

14 §  Migrationsverket får betala ut skälig ersättning för person- eller sakskador som uppkommit i verksamhet som verket bedriver.

[S2]Migrationsverkets beslut i dessa frågor får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:440) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2009:86) om ändring av förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
upph. 8, 9 §§; ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2009:1559) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1621) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:955) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 3 §
CELEX-nr
32008R0767
Ikraftträder
2011-10-11

Förordning (2011:1503) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2012-01-20

Förordning (2012:744) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 2, 3 §§; nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:604) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2014:190) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2014:1193) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1401) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1539) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-02-01

Förordning (2015:376) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-07-20

Förordning (2016:1245) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 13 §§
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:252) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2017:339) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-06-01

Förordning (2017:417) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ny 8 §
Ikraftträder
2017-06-01

Förordning (2017:1322) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:404) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-05-23