Upphävd författning

Förordning (2008:1085) med instruktion för Kompetensrådet för utveckling i staten

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-11-27
Ändring införd
SFS 2008:1085 i lydelse enligt SFS 2011:1155
Ikraft
2009-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Kompetensrådet för utveckling i staten har till uppgift att bistå regeringen i frågor som rör den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen.

2 §  Myndigheten ska

  1. på uppdrag av regeringen genomföra projekt som syftar till ökad kunskap i statsförvaltningen inom områden som är prioriterade för den strategiska kompetensförsörjningen,
  2. uppmärksamma regeringen på behov av samlade stödinsatser för kompetensförsörjningen i statsförvaltningen,
  3. upphandla och tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör Europeiska unionen samt andra av regeringen prioriterade utbildningar inom området för strategisk kompetensförsörjning,
  4. anordna utbildning inför deltagande i Europeiska unionens institutioners uttagningsprov, s.k. concours, och
  5. administrera och informera om nordisk och europeisk utbytestjänstgöring.

3 §  Myndigheten får informera och vägleda de statliga myndigheterna i frågor som rör utbudet av utbildningar som har betydelse för den strategiska kompetensförsörjningen, samt upphandla och tillhandahålla prioriterade utbildningar inom området som är anpassade för enskilda myndigheter.

4 §  Myndigheten ska, när det är relevant, beakta kvinnors och mäns villkor i sitt arbete med kompetensförsörjningsfrågor.

Samverkan

5 §  Myndigheten ska underlätta samverkan och erfarenhetsutbyte mellan de statliga myndigheterna i kompetensförsörjningsfrågor.

6 §  Myndigheten ska i sin verksamhet ha nära kontakt med Arbetsgivarverket.

Ledning

7 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

8 §  Vid myndigheten finns ett samverkansråd.

[S2]Samverkansrådet ska vara ett stöd för myndigheten i dess uppgifter.

[S3]Samverkansrådet består av myndighetens chef, som är ordförande, och högst sex andra ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 §  Direktören är myndighetschef.

10 §  Ledamöterna i samverkansrådet utses av regeringen. Av ledamöterna utses minst två efter förslag av de statsanställdas huvudorganisationer.

Avgifter

11 §  Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som avses i 2 § 3 och de utbildningar som avses i 3 §. Myndigheten ska också ta ut avgifter för stödinsatser till myndigheter, dock inte för generella insatser inom projektet om offentligt etos – en god förvaltningskultur.

[S2]Myndigheten får besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1155).

Ändringar

Förordning (2008:1085) med instruktion för Kompetensrådet för utveckling i staten

Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2011:1155) om ändring i förordningen (2008:1085) med instruktion för Kompetensrådet för utveckling i staten

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:657) om upphävande av förordningen (2008:1085) med instruktion för Kompetensrådet för utveckling i staten

Omfattning
upph.