Inaktuell version

Förordning (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-12-11
Ändring införd
SFS 2008
Upphäver
Förordning (2000:672) om naturgasavgift
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för att finansiera den del av verksamheten vid Energimarknadsinspektionen som sker enligt naturgaslagen (2005:403) (tillsynsavgift) samt den del av verksamheten vid Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) och Statens energimyndighet (Energimyndigheten) som sker enligt 8 a kap. nämnda lag (försörjningstrygghetsavgift).

2 §  Avgifter enligt denna förordning ska betalas av en innehavare av en naturgasledning, lagringsanläggning eller förgasningsanläggning.

[S2]Den som överför naturgas uteslutande för egen räkning ska dock inte betala sådan avgift.

Beräkning av avgifter

3 §  Avgiften för innehavarna av överföringsledningar ska beräknas på den sammanlagda mängd naturgas som innehavarna överför till distributionsledningar. Därvid ska mängden överförd naturgas mätas i anslutningspunkten mellan överföringsledningen och distributionsledningen.

4 §  Avgiften för en innehavare av en distributionsledning ska beräknas på den mängd naturgas som innehavaren får överförd till sin ledning från en annan naturgasledning. Därvid ska mängden överförd naturgas mätas i anslutningspunkten mellan den andra ledningen och distributionsledningen.

5 §  Avgiften för en innehavare av en lagringsanläggning eller förgasningsanläggning ska beräknas på den mängd naturgas som innehavaren överför till överföringsledningar. Därvid ska mängden överförd naturgas mätas i anslutningspunkten mellan lagringsanläggningen eller förgasningsanläggningen och ledningen.

Tillsynsavgift

6 §  Tillsynsavgiften ska betalas till Energimarknadsinspektionen.

[S2]Energimarknadsinspektionen ska lämna uppgift till den avgiftsskyldige om storleken av den tillsynsavgift som ska betalas vid varje betalningstillfälle.

7 §  För en innehavare av överföringsledningar uppgår tillsynsavgiften per kalenderår till 0,1 öre per normalkubikmeter överförd naturgas. Detta gäller dock endast om två innehavare överför naturgas till samma anslutningspunkt. I annat fall uppgår avgiften till 0,2 öre.

[S2]För andra avgiftsskyldiga än innehavare av överföringsledningar uppgår avgiften per kalenderår till 0,2 öre per normalkubikmeter överförd naturgas.

Försörjningstrygghetsavgift

8 §  Försörjningstrygghetsavgiften ska betalas till Svenska kraftnät. De inbetalade avgifterna ska av Svenska kraftnät överföras till Energimyndigheten.

[S2]Svenska kraftnät ska lämna uppgift till den avgiftsskyldige om storleken av den försörjningstrygghetsavgift som ska betalas vid varje betalningstillfälle.

9 §  För en innehavare av överföringsledningar uppgår försörjningstrygghetsavgiften per kalenderår till 0,025 öre per normalkubikmeter överförd naturgas. Detta gäller dock endast om två innehavare överför naturgas till samma anslutningspunkt. I annat fall uppgår avgiften till 0,05 öre.

[S2]För andra avgiftsskyldiga än innehavare av överföringsledningar uppgår avgiften per kalenderår till 0,05 öre per normalkubikmeter överförd naturgas.

Rapportering

10 §  Den som är avgiftsskyldig enligt denna förordning ska senast en månad efter utgången av varje kvartal till Energimarknadsinspektionen rapportera den mängd naturgas som överförts i anslutningspunkten.

[S2]Energimarknadsinspektionen ska vidarebefordra uppgifter som lämnas enligt första stycket till Svenska kraftnät.

Betalning

11 §  Den som är avgiftsskyldig enligt denna förordning ska efter debitering betala avgiften kvartalsvis senast två månader efter utgången av varje kvartal.

Bemyndigande

12 §  Energimarknadsinspektionen får efter samråd med Svenska kraftnät meddela föreskrifter om hur överföring av naturgas ska rapporteras.

Överklagande

13 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009, då förordningen (2000:672) om naturgasavgift ska upphöra att gälla.
  2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter hänförliga till tiden före ikraftträdandet.
  3. Vid fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt 10 § första stycket ska den avgiftsskyldige när det gäller första kvartalet 2009 lämna särskild uppgift om den mängd naturgas som överförts under januari månad.
Ikraftträder
2009-02-01

Förordning (2009:859) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Omfattning
ändr. 8, 9 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2012:277) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Omfattning
ändr. 1, 7, 8, 10, 12 §§
CELEX-nr
32010R0994
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2014:346) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Omfattning
ändr. 7, 9 §§
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2015:297) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Omfattning
upph. 4, 5 §§; ändr. 2, 3, 7, 9, 10 §§; nya 1 a, 1 b §§
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2018:1039) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1566) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-10-08