Upphävd författning

Förordning (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2008-12-18
Ändring införd
SFS 2008:1407 i lydelse enligt SFS 2016:611
Ikraft
2009-01-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-12-15

1 §  Enligt denna förordning får, om det finns medel, statligt stöd ges för investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling i syfte att väsentligen minska utsläppen av växthusgaser.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2011:344).

Definitioner

2 §  Med delegationen avses i denna förordning den delegation för hållbara städer som regeringen har tillsatt och som kallas Delegationen för hållbara städer. Förordning (2011:344).

3 §  Med åtgärd avses i denna förordning en åtgärd som främjar en hållbar stadsutveckling i syfte att väsentligen minska utsläppen av växthusgaser genom att bidra till att skapa sådana attraktiva och ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara stadsmiljöer som

 1. kan vara förebilder för en integrerad hållbar stadsplanering och tillämpad miljöteknik, och
 2. underlättar spridning av kunskap om sådana stadsmiljöer inom Sverige och till andra länder.

4 §  Med företag avses i denna förordning varje fysisk eller juridisk person som utövar verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad, oavsett

 1. personens rättsliga form,
 2. om verksamheten bedrivs i enskild eller offentlig regi, eller
 3. om verksamheten bedrivs i vinstsyfte eller inte.

Åtgärder som kan få stöd

5 §  Stöd får endast ges för en eller flera åtgärder som var för sig eller sammantaget bidrar till att främja hållbar stadsutveckling i syfte att väsentligen minska utsläppen av växthusgaser. Stöd får ges för

 1. åtgärder som avser genomförande av förstudier, programskrivning, sektorsövergripande planering, processutveckling eller informationsinsatser, och
 2. investeringsåtgärder som avser projekt som redan har fått stöd enligt denna förordning, om åtgärderna är av särskilt innovativ art eller på något annat sätt särskilt bidrar till att skapa sådana stadsmiljöer som anges i 3 §. Förordning (2011:344).

6 §  Stöd får inte ges till en åtgärd som

 1. följer av skyldighet i lag eller annan författning,
 2. avser löpande underhåll,
 3. ändå skulle ha genomförts inom ramen för sökandens normala verksamhet,
 4. har påbörjats innan beslut om stöd enligt denna förordning har fattats eller i det fall sökanden är ett företag, innan en ansökan om stöd enligt denna förordning har lämnats in,
 5. är lönsam på kort sikt, eller
 6. utförs av någon som inte är godkänd för F-skatt eller inte har ett intyg eller en annan handling som visar att utföraren i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om betalning av skatter och avgifter.

[S2]Stöd till företag enligt denna förordning ska ges med de begränsningar som följer av avsnitt 4 i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning). Förordning (2011:1471).

7 §  En åtgärd som fått stöd ska vara avslutad och ha slutrapporterats

 1. senast den 31 december 2014, om beslutet om stöd har fattats före den 1 januari 2011, och
 2. senast den 31 december 2016, om beslutet om stöd har fattats efter den 1 januari 2011. Förordning (2011:344).

Förutsättningar som gäller mottagaren av stöd

8 §  Stöd får inte ges till den som är försatt i konkurs eller är på obestånd.

9 § Har upphävts genom förordning (2016:611).

Ansökan om stöd

10 §  En ansökan om stöd ska ges in till delegationen vid de tidpunkter och på det sätt som Boverket efter samråd med delegationen bestämmer. En kopia av ansökan ska skickas till Boverket.

[S2]Ansökan ska innehålla en översiktlig beskrivning av den eller de åtgärder för vilka stöd söks och en redogörelse för hur åtgärderna uppfyller kraven i 5-7 §§, inklusive en beräkning av hur åtgärderna minskar utsläppen av växthusgaser.

[S3]Ansökan ska göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad av en behörig företrädare för sökanden. I ansökan ska det intygas att de uppgifter som lämnas i ansökan är riktiga.

11 §  Boverket får meddela föreskrifter om sådana ansökningar som avses i 10 §.

Prövningen

12 §  En ansökan om stöd prövas genom att delegationen först bedömer om ansökan bör bli föremål för en fördjupad prövning.

[S2]Innan delegationen tar ställning till om en ansökan bör bli föremål för en fördjupad prövning ska delegationen inhämta yttrande från Boverket.

13 §  Om delegationen kommer fram till att ansökan inte bör bli föremål för en fördjupad prövning, ska delegationen avslå ansökan.

14 §  Om delegationen kommer fram till att ansökan bör bli föremål för en fördjupad prövning, ska delegationen underrätta sökanden om detta och ge sökanden tillfälle att komma in med de ytterligare uppgifter som behövs för prövningen.

15 §  Den fördjupade prövningen innebär en avvägning mot andra konkurrerande ansökningar. Delegationen ska vid prövningen ta hänsyn till

 1. åtgärdernas effekt på energianvändning, på nationella miljökvalitetsmål och på social och ekonomisk hållbarhet,
 2. möjligheterna att med åtgärderna skapa bra förebilder för en integrerad hållbar stadsplanering och tillämpad miljöteknik,
 3. vilken organisation och andra förutsättningar som finns för att genomföra åtgärderna och sprida information och erfarenheter om dem, och
 4. andra omständigheter som har betydelse för möjligheterna att uppfylla syftet med stödet. Förordning (2011:344).

16 §  Om ansökningarna om stöd beräknas överstiga tillgången på medel, ska stöd i första hand ges till de åtgärder som i sin helhet och i ett långsiktigt perspektiv bedöms ha bäst förutsättningar att i förhållande till stödets storlek bidra till den största minskningen av utsläpp av växthusgaser.

17 §  Om delegationen i den fördjupade prövningen kommer fram till att stöd bör ges, ska delegationen beräkna den stödberättigade kostnaden, bestämma stödets storlek och bestämma de villkor som behövs med hänsyn till stödets ändamål.

[S2]Innan delegationen beslutar att stöd bör ges ska delegationen inhämta yttrande från Boverket.

18 §  Vid beräkningen av stödets storlek ska den stödberättigande kostnaden beräknas som

 1. investeringskostnaden minskad med
  1. den kostnad som krävs för att åtgärden ska uppfylla tillämpliga bestämmelser och byggregler, och
  2. annat offentligt finansieringsstöd som har getts för samma åtgärd, och
 2. den faktiska kostnaden för förstudier, programskrivning, sektorsövergripande planering, processutveckling och informationsinsatser för hållbar stadsutveckling. Förordning (2011:344).

19 §  Stödet får uppgå till högst 30 procent av den stödberättigade kostnaden.

20 §  Delegationen ska avsluta sina prövningar av ansökningar om stöd senast den 31 december 2012. Förordning (2011:344).

Beslut om stöd och utbetalning av stödet

21 §  Delegationen ska meddela resultatet av sin prövning genom ett beslut. I beslutet ska delegationen ange de åtgärder som beslutet gäller och, om beslutet innebär att stöd bör ges, villkoren för stödet.

[S2]Om beslutet innebär stöd till ett företag i näringslivet, ska delegationen i sitt beslut upplysa om att stödet följer bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008.

[S3]Delegationen ska sända en kopia av beslutet till Boverket.

22 §  Om ett beslut enligt 21 § innebär att stöd bör ges, ska Boverket besluta om utbetalning av stödet.

[S2]Högst 75 procent av det totala stödet får betalas ut innan åtgärden eller åtgärderna har slutrapporterats enligt 24 §.

[S3]Om det saknas medel, får Boverket inte besluta att stödet ska betalas ut.

23 §  För stödet gäller de villkor som delegationen har angett i sitt beslut.

Rapportering

24 §  När en stödmottagare har slutfört samtliga åtgärder som omfattas av stödet ska stödmottagaren lämna en slutrapport till delegationen. Slutrapporten ska innehålla

 1. en ekonomisk redovisning av hur stödmedlen har använts, och
 2. en redovisning av genomförda åtgärder, hur villkoren har följts, hur erfarenheter och kunskaper har spridits, de resultat som uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till syftena med stödet.

[S2]Den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet ska vara intygad av stödmottagarens revisor.

25 §  Slutrapporten ska lämnas till delegationen senast sex månader efter det att samtliga åtgärder som omfattas av stödet har slutförts.

26 §  Om delegationen begär det, ska stödmottagaren tillhandahålla det underlag som behövs för granskning av slutrapporten.

Tillsyn

27 §  Delegationen ska hålla sig informerad om de åtgärder som stöd har getts till och utöva tillsyn över att villkoren för givna stöd följs.

28 §  Stödmottagaren ska ge delegationen eller den som delegationen utser tillfälle att granska verksamheten och på begäran lämna ytterligare uppgifter om verksamheten.

29 §  Delegationen ska föra ett register över de stöd som getts. Registret ska innehålla de uppgifter som krävs för att säkerställa att de villkor som följer av kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 är uppfyllda. Registret ska bevaras i minst tio år från den dag då stödet gavs.

Återkrav

30 §  Delegationen får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stöd från en stödmottagare, om

 1. en åtgärd i väsentliga avseenden avviker från de villkor som gäller för stödet enligt 23 §,
 2. en åtgärd inte har genomförts eller väsentligen har ändrat inriktning, eller
 3. stödet har getts på grund av att stödmottagaren har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

Boverkets roll efter den 31 december 2010

31 §  Efter den 31 december 2010 ska det som sägs om delegationen i 2528 och 30 §§ i stället gälla Boverket.

[S2]Boverket ska till och med den 31 december 2012 hålla delegationen informerad i frågor som rör rapportering, tillsyn och återkrav enligt 2528 och 30 §§ samt samråda med delegationen i dessa frågor. Förordning (2011:344).

Överklagande

32 §  Delegationens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före utgången av 2020.
CELEX-nr
32008R0800
Ikraftträder
2009-01-15

Förordning (2011:344) om ändring i förordningen (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer

Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 7, 15, 18, 20 och 31 §§, rubr. närmast före 31 §
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2011:1471) om ändring i förordningen (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2016:611) om ändring i förordningen (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer

Omfattning
upph. 9 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2020:1083) om upphävande av förordningen (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer

Omfattning
upph.
Ikraftträder
2021-01-01