Lag (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-05-15
Ändring införd
SFS 2008:290 i lydelse enligt SFS 2009:1548
Ikraft
2008-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser dels om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare, dels om mottagningsavtal. Bestämmelserna syftar till att underlätta tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i Sverige för att utföra forskning under en längre tid än tre månader.

Prop. 2007/08:74: Paragrafen har behandlats i avsnitt 6.2.1.

2 §  I denna lag avses med

tredjelandsmedborgareen utlänning som inte är medborgare i en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU), i en annan stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz,
forskningshuvudmanen statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person i vars verksamhet forskning utförs, och
gästforskareen tredjelandsmedborgare som är behörig att påbörja högskoleutbildning på forskarnivå och som väljs ut av en forskningshuvudman för att under en längre tid än tre månader utföra forskning hos huvudmannen.

Undantag från lagens tillämpningsområde

3 §  Bestämmelserna om gästforskare i denna lag är inte tillämpliga på en tredjelandsmedborgare som

 1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap.2 eller 2 a §utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,
 2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd enligt 21 kap.utlänningslagen,
 3. har ett lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut som inte kan verkställas,
 4. utför forskning uteslutande inom ramen för högskoleutbildning för att därigenom få en doktorsexamen, eller
 5. har lånats ut av en forskningshuvudman i en annan EU-stat. Lag (2009:1548).

Prop. 2019/20:9: Av paragrafen framgår att lagens bestämmelser om gästforskare inte är tillämpliga på vissa kategorier av tredjelandsmedborgare. Övervägandena finns i avsnitt 7. Ändringen genomför artikel 2 i student- och forskardirektivet.

Prop. 2007/08:74: Av paragrafen framgår att lagens bestämmelser om gästforskare inte är tillämpliga på vissa kategorier av tredjelandsmedborgare. Undantagen följer av att gästforskardirektivet enligt artikel 3 inte är tillämpligt på alla tredjelandsmedborgare.

Godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

4 §  En forskningshuvudman som avser att ta emot gästforskare ska ansöka om godkännande för detta ändamål.

[S2]En ansökan om godkännande får avslås, om forskningshuvudmannen

 1. tidigare har godkänts på grundval av lämnade osanna uppgifter, eller
 2. har medverkat till att det i ett mottagningsavtal som avses i 6 § har angetts vilseledande eller oriktiga uppgifter.

[S3]Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som ska pröva frågor om godkännande.

5 §  Ett beslut om godkännande enligt 4 § ska gälla tills vidare eller under en bestämd tid av fem år. Ansöker forskningshuvudmannen om godkännande för en kortare tid än fem år, ska giltigheten av beslutet begränsas till den sökta tiden.

Prop. 2007/08:74: Paragrafen har behandlats i avsnitt 6.2.2.

Mottagningsavtal

6 §  Innan en godkänd forskningshuvudman får ta emot en gästforskare som avser att ansöka om uppehållstillstånd för forskning ska gästforskaren och forskningshuvudmannen ingå ett mottagningsavtal där gästforskaren åtar sig att genomföra ett forskningsprojekt och forskningshuvudmannen åtar sig att ta emot gästforskaren.

[S2]Mottagningsavtalet ska utgöra en del av gästforskarens ansökan om uppehållstillstånd.

7 §  Mottagningsavtalet ska innehålla uppgifter om

 1. syftet med den planerade forskningen, forskningsprojektets längd och den finansiering som behövs för att genomföra projektet,
 2. gästforskarens kvalifikationer i förhållande till forskningens syfte, och
 3. gästforskarens arbetsvillkor och övriga rättsliga förhållanden mellan gästforskaren och forskningshuvudmannen.

[S2]Av mottagningsavtalet ska det också framgå dels att gästforskaren har en heltäckande sjukförsäkring, om han eller hon ska vistas i Sverige under kortare tid än ett år, dels att han eller hon varje månad av sin vistelse i landet har tillräckliga medel för sitt uppehälle och att kostnaderna för återresan är täckta.

Prop. 2019/20:9: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ska ingå i ett mottagningsavtal. Övervägandena finns i avsnitt 8.4, 8.5 och 9.4.

Prop. 2007/08:74: Paragrafen har behandlats i avsnitt 6.3.1.

8 §  Ett mottagningsavtal upphör att gälla, om gästforskaren inte beviljas uppehållstillstånd eller om det planerade forskningsprojektet upphör.

[S2]Forskningshuvudmannen ska skyndsamt underrätta Migrationsverket om varje omständighet som kan hindra att mottagningsavtalet fullföljs.

Prop. 2007/08:74: Paragrafen har behandlats i avsnitt 6.3.2.

Återkallelse

9 §  Den myndighet som avses i 4 § tredje stycket får återkalla ett godkännande för en forskningshuvudman att ta emot gästforskare, om

 1. förutsättningarna för godkännande inte längre är uppfyllda,
 2. forskningshuvudmannen har godkänts på grundval av lämnade osanna uppgifter, eller
 3. forskningshuvudmannen har medverkat till att det i ett mottagningsavtal har angetts vilseledande eller oriktiga uppgifter.

Överklagande

10 §  Beslut i ärenden enligt 4 och 9 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den som har ansökt om godkännande att ta emot gästforskare. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2007/08:74: Paragrafen har behandlats i avsnitt 6.4.2.

Upplysning om närmare föreskrifter

11 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om förfarandet för godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare.

Prop. 2007/08:74: Paragrafen innehåller en upplysning om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om förfarandet för godkännande av forskningshuvudman att ta emot gästforskare.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
 2. Lagen ska inte tillämpas på tredjelandsmedborgare som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige för forskning före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:183, Prop. 2007/08:74, Bet. 2007/08:UbU14
CELEX-nr
32005L0071
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:1548) om ändring i lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

Förarbeten
Rskr. 2009/10:133, Prop. 2009/10:31, Bet. 2009/10:SfU8
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-01-01